Vuosikertomus 2014 | In English |

Vuosikertomus 2014

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.


Toimitusjohtajan katsaus


Tähän lyhyt teksti

Tämä on Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka auttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vakaa taloudellinen asemamme antaa meille mahdollisuuden kasvaa ja aktiivisesti osallistua energiasektorin uudistamiseen. Kehityksen pohjan luovat vahva ydinliiketoiminta Pohjoismaissa, vakaan tuloskasvun hakeminen Venäjältä ja perustan rakentaminen tulevalle kasvulle.

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Liiketoiminnan kassavirta 2014 oli
1 762 milj. euroa

Liiketoiminta

Meillä on vahvaa osaamista CO2-päästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja toimimisessa energiamarkkinoilla. Pyrimme minimoimaan kaiken toimintamme ympäristövaikutukset.

Sähköntuotanto lähteittäin1), %

64 % sähköntuotannostamme on hiilidioksidivapaata.

Yhteiskunta

Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme
merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Varmistamme,
että tuotantoketjumme vaikutuksia yhteiskuntaan hallitaan
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Henkilöstö maittain 31.12.2014

Tilinpäätös

Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4 751 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 351 miljoonaa euroa ja
liiketoiminnan rahavirta vahva 1 762 miljoonaa euroa.

Huomaattehan, että Fortumin tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevat
vertailutiedot vuodelta 2014 on oikaistu, eivätkä vuoden 2014
tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ole näin ollen enää vertailukelpoisia
vuoden 2015 osavuosikatsauksissa esitettävien lukujen kanssa.
Pörssitiedote 15.4.2015

Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa

Osakekohtainen tulos oli 3,55 euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,36 euroa.

Hallinnointi

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin. Hallitus vastaa
yhtiömme strategisesta kehittämisestä ja toimitusjohtaja
päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta.


1.3.2014 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta yhtiön johtoryhmän englanninkielinen nimi muutettiin muotoon Fortum Executive Management Team (FEM) ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä nousi yhdeksästä kahteentoista jäseneen.

GRI

Raportoimme kestävästä kehityksestä vuosittain Global Reporting Initiative -raportointiohjeiston mukaisesti. Vuoden 2014 raportointimme noudattaa GRI G4 -ohjeiston suppean sovellustason vaatimuksia. Deloitte & Touche Oy on varmentanut kestävän kehityksen suomenkielisen verkkoraportointimme (rajoitettu varmuus) varmennuslausunnossa esitetyin rajauksin.


Tavoitteenamme on yli 1 400 GWh:n vuotuinen energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Tämä säästö vastaa yli 75 000 kodin vuotuista lämmitysenergiantarvetta. Vuosina 2013 – 2014 olemme saavuttaneet jo 49 % tästä tavoitteesta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset