Vuosikertomus 2014 | In English |
YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
Tunnus Kuvaus Sijainti Lisätiedot / Raportoimatta jätetyt kohdat ja perustelut Varmennus 1) Global Compact
STRATEGIA JA ANALYYSI
G4‑1 Ylimmän johdon lausunto X
G4‑2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus X
ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
G4‑3 Organisaation nimi Organisaation nimi: Fortum Oyj X
G4‑4 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut X
G4‑5 Pääkonttorin sijainti X
G4‑6 Toimintojen maantieteellinen sijainti X
G4‑7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto X
G4‑8 Markkina‑alueet X
G4‑9 Organisaation koko Liiketoiminta / Konsernin liiketoimintarakenne X
G4‑10 Henkilöstön määrä Urakoitsijoista raportoitu vain kokonaistyöaika. Emme seuraa urakoitsijoiden työaikaa toimialakohtaisen liitteen jaottelun vaatimalla tarkkuudella. X X
G4‑11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Ei raportoitu toimialakohtaisia vaatimuksia. Emme seuraa urakoitsijoidemme kuulumista kollektiivisten työehtosopimusten piiriin. X X
G4‑12 Toimitusketju X
G4‑13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointikaudella X
G4‑14 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen
G4‑15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4‑16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
G4‑17 Konsernin laskentaraja
G4‑18 Raportin sisällönmäärittely
G4‑19 Olennaiset näkökohdat
G4‑20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
G4‑21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella
G4‑22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
G4‑23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
G4‑24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Tärkeimmät sidosryhmämme X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö
G4‑25 Sidosryhmien määrittely‑ ja valintaperusteet X
G4‑26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö X
G4‑27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Tärkeimmät sidosryhmämme
RAPORTIN KUVAUS
G4‑28 Raportointijakso GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑29 Edellisen raportin päiväys GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑30 Raportin julkaisutiheys GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑31 Yhteystiedot X
G4‑32 GRI‑sisältövertailu X
G4‑33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen
HALLINTO
G4‑34 Hallintorakenne ja valiokunnat X
G4‑35 Vastuunjako X
G4‑36 Vastuuhenkilöt X
G4‑37 Sidosryhmien konsultointi X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme
G4‑38 Hallituksen kokoonpano X
G4‑39 Hallituksen puheenjohtajan asema X
G4‑40 Hallituksen valinta X
G4‑41 Eturistiriitojen välttäminen X
G4‑42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä X
G4‑43 Hallituksen pätevyys X
G4‑44 Hallituksen suorituksen arviointi X
G4‑45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑47 Riskiarviointien frekvenssi Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen X
Hallituksen työjärjestys Fortumin verkkosivuilla
G4‑49 Epäkohtien kommunikointi X
G4‑50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat X
G4‑51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen X
G4‑52 Palkitsemisjärjestelmät X
G4‑53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Hallinnointi / Palkitseminen X
Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Fortumin hallintoelimet / Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
G4‑56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet X
G4‑57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät / Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct) X
G4‑58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät / Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct) X
TOIMIALAKOHTAISEN LIITTEEN YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
EU1 Energiantuotantokapasiteetti
EU2 Nettoenergiantuotanto Emme julkaise tuotantomääriä maittain jaoteltuna.
EU3 Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä
EU4 Ilmajohtojen ja maakaapeleiden pituus
EU5 Päästöoikeudet
1) X = Ulkoinen varmennus
ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ
Tunnus Kuvaus Sijainti 2) Lisätiedot / Raportoimatta jätetyt kohdat ja perustelut Varmennus 1) Global Compact
JOHTAMISTAVAN KUVAUS
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
TALOUDELLINEN VASTUU
G4‑DMA Taloudellisen vastuun johtamistavan kuvaus X
Taloudelliset tulokset
G4‑EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo X
G4‑EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Ei raportoitu ilmastonmuutosriskien ja ‑mahdollisuuksien hallitsemisen kustannuksia. Riskien ja mahdollisuuksien hallinta on keskeinen osa Fortumin strategiaa ja siksi liikesalaisuudeksi luokiteltava tieto. X X
Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta
Fortumin CDP‑raportointi
G4‑EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus X
G4‑EC4 Valtiolta saadut avustukset Ei raportoitu avustuksia tyypeittäin ja maittain. Saatujen avustusten kokonaissumma ei ole merkittävä. X
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
Järjestelmätehokkuus
EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde X
EU12 Siirto‑ ja jakeluhäviöt Siirto‑ ja jakeluhäviöitä ja teknisiä ja ei‑teknisiä häviöitä ei eritelty vaan raportoitu kokonaisuutena. Tietoa ei kerätä näin eriteltynä. X
YMPÄRISTÖVASTUU
G4‑DMA Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus Yksityiskohtaisempaa tietoa ympäristövastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Materiaalit
G4‑EN1 Materiaalien käyttö PCB‑inventaariota ei raportoitu. Tietoja ei saatavilla. Kartoitus pyritään tekemään vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus X X
Energia
G4‑EN3 Organisaation oma energiankulutus X X
G4‑EN5 Energiaintensiteetti X X
G4‑EN6 Energiankulutuksen vähentäminen X X
Vesi
G4‑EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin X X
Luonnon monimuotoisuus
G4‑EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt X X
EU13 Korvaavien elinympäristöjen luonnon monimuotoisuus verrattuna vaikutusalueiden luonnon monimuotoisuuteen X
Päästöt
G4‑EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) EN15 X X
G4‑EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) X X
G4‑EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) X X
G4‑EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti EN18 X X
G4‑EN21 Typenoksidien ja rikkidioksidin päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan X X
Jätevedet ja jätteet
G4‑EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Päästöjä ei jaoteltu jäteveden käsittelymenetelmän mukaan. Jaottelu pyritään tekemään vuoteen 2018 mennessä. X X
G4‑EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti X X
G4‑EN24 Merkittävien vuotojen lukumäärä ja tilavuus X X
Määräystenmukaisuus
G4‑EN29 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja ‑säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot X X
Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4‑EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti X X
G4‑EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet X X
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X X
SOSIAALINEN VASTUU: HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOT
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, henkilöstö ja työolot Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Työllistäminen
G4‑LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus X X
G4‑LA2 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta Henkilöstöetujaottelua ei tehty maittain. Jaottelu pyritään tekemään vuoteen 2018 mennessä. X
EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijät Koulutettujen urakoitsijoiden määrä ilmoitetaan kokonaisuutena, ei urakoitsijaryhmittäin. Kaikki urakoitsijat koulutetaan, jaottelu ei olennainen. X
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4‑LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika X X
Työterveys ja ‑turvallisuus
G4‑LA5 Edustus yhteisissä terveys‑ ja turvallisuustoimikunnissa X
G4‑LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset Ei jaoteltu urakoitsijoiden menetettyjä työpäiviä alueittain ja sukupuolen mukaan. Tietoa ei seurata tällä tarkkuudella. X X
Koulutus
G4‑LA9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Ei raportoitu kaikkien maiden osalta. Tietoa ei saatavilla. Tavoitteena saada tieto kaikkien maiden osalta vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑LA10 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat X
G4‑LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Ei raportoitu henkilöstöryhmittäin. Tietoa ei saatavilla. Tavoitteena saada tieto ja raportoida henkilöstöryhmittäin vuoteen 2020 mennessä. X X
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4‑LA12 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus X X
Tasa‑arvoinen palkitseminen
G4‑LA13 Naisten ja miesten peruspalkan ja palkitsemisen suhde Raportointi ei kata henkilöstöryhmää "työntekijät" liian pienien ryhmäkokojen vuoksi. X X
Toimittajien työolojen arviointi
G4‑LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti X X
G4‑LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet X X
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X
SOSIAALINEN VASTUU: IHMISOIKEUDET
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, ihmisoikeudet Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Investoinnit
G4‑HR1 Ihmisoikeuksia koskevia ehtoja sisältävät investointisopimukset ja ihmisoikeusarvioinnit Ei raportoitu %‑osuutta ihmisoikeusarvioinneista ja sopimuksista, joissa ihmisoikeuksia koskevia ehtoja. Tieto pyritään saamaan vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑HR2 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille X X
Syrjinnän kielto
G4‑HR3 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet X X
Järjestäytymis‑ ja työehtosopimusoikeudet
G4‑HR4 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoiminnan tukeminen riskialueilla X X
Lapsityövoima
G4‑HR5 Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa X X
Pakko‑ ja rangaistustyövoima
G4‑HR6 Pakko‑ ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa X X
Ihmisoikeusarvioinnit
G4‑HR9 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Ei raportoitu maakohtaista jaottelua, joka on liikesalaisuus X X
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
G4‑HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti GRI / Henkilöstö ja työolot / Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet X X
G4‑HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet GRI / Henkilöstö ja työolot / Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet X X
Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X X
SOSIAALINEN VASTUU: YHTEISKUNTA
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, yhteiskunta Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Paikallisyhteisöt
G4‑SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin X X
EU22 Siirrettyjen ihmisten lukumäärä ja kompensaatio Ei raportoitu, koska hankkeissamme ei merkittäviä väestönsiirtoja ja tietoa korvausten kokonaissummista ei ole saatavilla.
Korruptionvastaisuus
G4‑SO3 Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin läpikäyneet liiketoimintayksiköt ja tunnistetut merkittävät riskit X X
G4‑SO4 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Yhteiskumppanien osalta raportoitu olennaisimmat yhteistyökumppanityypit ilman aluekohtaista jaottelua. X X
G4‑SO5 Vahvistetut lahjonta‑ ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet X X
Poliittinen vaikuttaminen
G4‑SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo X X
Kilpailun rajoittaminen
G4‑SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina‑aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset X
Määräystenmukaisuus
G4‑SO8 Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot X
Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X
GRI / Perussisältö / Liiketoiminnan eettisyys
Kriisi‑ ja poikkeustilanteisiin varautuminen
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
SOSIAALINEN VASTUU: TUOTEVASTUU
G4‑DMA Sosiaalisen vastuu johtamistavan kuvaus, tuotevastuu
Tuote‑ ja palvelutiedot
G4‑PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio X
G4‑PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset X
Markkinointiviestintä
G4‑PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä X
Saatavuus
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys X
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto X
EU30 Voimalaitosten keskimääräinen käytettävyys Raportoimme voimalaitostemme energiakäytettävyyden, emme seisokkitunteja ja aikakäytettävyyttä. Energiakäytettävyys on vaikutusten kannalta olennaisempi. X
1) X = Ulkoinen varmennus
2) Jos polkua ei annettu, tunnusluku raportoitu kyseisen näkökohdan yhteydessä.

GRI-indeksi

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ + -
Tunnus Kuvaus Sijainti Lisätiedot / Raportoimatta jätetyt kohdat ja perustelut Varmennus 1) Global Compact
STRATEGIA JA ANALYYSI
G4‑1 Ylimmän johdon lausunto X
G4‑2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus X
ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
G4‑3 Organisaation nimi Organisaation nimi: Fortum Oyj X
G4‑4 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut X
G4‑5 Pääkonttorin sijainti X
G4‑6 Toimintojen maantieteellinen sijainti X
G4‑7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto X
G4‑8 Markkina‑alueet X
G4‑9 Organisaation koko Liiketoiminta / Konsernin liiketoimintarakenne X
G4‑10 Henkilöstön määrä Urakoitsijoista raportoitu vain kokonaistyöaika. Emme seuraa urakoitsijoiden työaikaa toimialakohtaisen liitteen jaottelun vaatimalla tarkkuudella. X X
G4‑11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Ei raportoitu toimialakohtaisia vaatimuksia. Emme seuraa urakoitsijoidemme kuulumista kollektiivisten työehtosopimusten piiriin. X X
G4‑12 Toimitusketju X
G4‑13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointikaudella X
G4‑14 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen
G4‑15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4‑16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
G4‑17 Konsernin laskentaraja
G4‑18 Raportin sisällönmäärittely
G4‑19 Olennaiset näkökohdat
G4‑20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
G4‑21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella
G4‑22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
G4‑23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
G4‑24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Tärkeimmät sidosryhmämme X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö
G4‑25 Sidosryhmien määrittely‑ ja valintaperusteet X
G4‑26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö X
G4‑27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Sidosryhmäyhteistyö X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme / Tärkeimmät sidosryhmämme
RAPORTIN KUVAUS
G4‑28 Raportointijakso GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑29 Edellisen raportin päiväys GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑30 Raportin julkaisutiheys GRI / Perussisältö / Raportin kuvaus X
G4‑31 Yhteystiedot X
G4‑32 GRI‑sisältövertailu X
G4‑33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen
HALLINTO
G4‑34 Hallintorakenne ja valiokunnat X
G4‑35 Vastuunjako X
G4‑36 Vastuuhenkilöt X
G4‑37 Sidosryhmien konsultointi X
Yhteiskunta / Sidosryhmämme
G4‑38 Hallituksen kokoonpano X
G4‑39 Hallituksen puheenjohtajan asema X
G4‑40 Hallituksen valinta X
G4‑41 Eturistiriitojen välttäminen X
G4‑42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä X
G4‑43 Hallituksen pätevyys X
G4‑44 Hallituksen suorituksen arviointi X
G4‑45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑47 Riskiarviointien frekvenssi Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta X
G4‑48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen X
Hallituksen työjärjestys Fortumin verkkosivuilla
G4‑49 Epäkohtien kommunikointi X
G4‑50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat X
G4‑51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen X
G4‑52 Palkitsemisjärjestelmät X
G4‑53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Hallinnointi / Palkitseminen X
Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Fortumin hallintoelimet / Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
G4‑56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet X
G4‑57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät / Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct) X
G4‑58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Hallinnointi / Selvitys hallinto‑ ja ohjausjärjestelmästä / Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät / Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct) X
TOIMIALAKOHTAISEN LIITTEEN YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
EU1 Energiantuotantokapasiteetti
EU2 Nettoenergiantuotanto Emme julkaise tuotantomääriä maittain jaoteltuna.
EU3 Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä
EU4 Ilmajohtojen ja maakaapeleiden pituus
EU5 Päästöoikeudet
1) X = Ulkoinen varmennus
ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ + -
Tunnus Kuvaus Sijainti 2) Lisätiedot / Raportoimatta jätetyt kohdat ja perustelut Varmennus 1) Global Compact
JOHTAMISTAVAN KUVAUS
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
TALOUDELLINEN VASTUU
G4‑DMA Taloudellisen vastuun johtamistavan kuvaus X
Taloudelliset tulokset
G4‑EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo X
G4‑EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Ei raportoitu ilmastonmuutosriskien ja ‑mahdollisuuksien hallitsemisen kustannuksia. Riskien ja mahdollisuuksien hallinta on keskeinen osa Fortumin strategiaa ja siksi liikesalaisuudeksi luokiteltava tieto. X X
Tilinpäätös / Hallituksen toimintakertomus / Riskienhallinta
Fortumin CDP‑raportointi
G4‑EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus X
G4‑EC4 Valtiolta saadut avustukset Ei raportoitu avustuksia tyypeittäin ja maittain. Saatujen avustusten kokonaissumma ei ole merkittävä. X
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
Järjestelmätehokkuus
EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde X
EU12 Siirto‑ ja jakeluhäviöt Siirto‑ ja jakeluhäviöitä ja teknisiä ja ei‑teknisiä häviöitä ei eritelty vaan raportoitu kokonaisuutena. Tietoa ei kerätä näin eriteltynä. X
YMPÄRISTÖVASTUU
G4‑DMA Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus Yksityiskohtaisempaa tietoa ympäristövastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Materiaalit
G4‑EN1 Materiaalien käyttö PCB‑inventaariota ei raportoitu. Tietoja ei saatavilla. Kartoitus pyritään tekemään vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus X X
Energia
G4‑EN3 Organisaation oma energiankulutus X X
G4‑EN5 Energiaintensiteetti X X
G4‑EN6 Energiankulutuksen vähentäminen X X
Vesi
G4‑EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin X X
Luonnon monimuotoisuus
G4‑EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt X X
EU13 Korvaavien elinympäristöjen luonnon monimuotoisuus verrattuna vaikutusalueiden luonnon monimuotoisuuteen X
Päästöt
G4‑EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) X X
G4‑EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) X X
G4‑EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) X X
G4‑EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti EN18 X X
G4‑EN21 Typenoksidien ja rikkidioksidin päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan X X
Jätevedet ja jätteet
G4‑EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Päästöjä ei jaoteltu jäteveden käsittelymenetelmän mukaan. Jaottelu pyritään tekemään vuoteen 2018 mennessä. X X
G4‑EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti X X
G4‑EN24 Merkittävien vuotojen lukumäärä ja tilavuus X X
Määräystenmukaisuus
G4‑EN29 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja ‑säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot X X
Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4‑EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti X X
G4‑EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet X X
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X X
SOSIAALINEN VASTUU: HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOT
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, henkilöstö ja työolot Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Työllistäminen
G4‑LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus X X
G4‑LA2 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta Henkilöstöetujaottelua ei tehty maittain. Jaottelu pyritään tekemään vuoteen 2018 mennessä. X
EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijät Koulutettujen urakoitsijoiden määrä ilmoitetaan kokonaisuutena, ei urakoitsijaryhmittäin. Kaikki urakoitsijat koulutetaan, jaottelu ei olennainen. X
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4‑LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika X X
Työterveys ja ‑turvallisuus
G4‑LA5 Edustus yhteisissä terveys‑ ja turvallisuustoimikunnissa X
G4‑LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset Ei jaoteltu urakoitsijoiden menetettyjä työpäiviä alueittain ja sukupuolen mukaan. Tietoa ei seurata tällä tarkkuudella. X X
Koulutus
G4‑LA9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Ei raportoitu kaikkien maiden osalta. Tietoa ei saatavilla. Tavoitteena saada tieto kaikkien maiden osalta vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑LA10 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat X
G4‑LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Ei raportoitu henkilöstöryhmittäin. Tietoa ei saatavilla. Tavoitteena saada tieto ja raportoida henkilöstöryhmittäin vuoteen 2020 mennessä. X X
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4‑LA12 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus X X
Tasa‑arvoinen palkitseminen
G4‑LA13 Naisten ja miesten peruspalkan ja palkitsemisen suhde Raportointi ei kata henkilöstöryhmää "työntekijät" liian pienien ryhmäkokojen vuoksi. X X
Toimittajien työolojen arviointi
G4‑LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti X X
G4‑LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet X X
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X
SOSIAALINEN VASTUU: IHMISOIKEUDET
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, ihmisoikeudet Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Investoinnit
G4‑HR1 Ihmisoikeuksia koskevia ehtoja sisältävät investointisopimukset ja ihmisoikeusarvioinnit Ei raportoitu %‑osuutta ihmisoikeusarvioinneista ja sopimuksista, joissa ihmisoikeuksia koskevia ehtoja. Tieto pyritään saamaan vuoteen 2020 mennessä. X X
G4‑HR2 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille X X
Syrjinnän kielto
G4‑HR3 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet X X
Järjestäytymis‑ ja työehtosopimusoikeudet
G4‑HR4 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoiminnan tukeminen riskialueilla X X
Lapsityövoima
G4‑HR5 Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa X X
Pakko‑ ja rangaistustyövoima
G4‑HR6 Pakko‑ ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa X X
Ihmisoikeusarvioinnit
G4‑HR9 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Ei raportoitu maakohtaista jaottelua, joka on liikesalaisuus. X X
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
G4‑HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti GRI / Henkilöstö ja työolot / Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet X X
G4‑HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet GRI / Henkilöstö ja työolot / Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet X X
Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X X
SOSIAALINEN VASTUU: YHTEISKUNTA
G4‑DMA Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, yhteiskunta Yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen vastuun johtamistavasta joidenkin näkökohtien ja niiden tunnuslukujen kuvauksen yhteydessä. X
Paikallisyhteisöt
G4‑SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin X X
EU22 Siirrettyjen ihmisten lukumäärä ja kompensaatio Ei raportoitu, koska hankkeissamme ei merkittäviä väestönsiirtoja ja tietoa korvausten kokonaissummista ei ole saatavilla.
Korruptionvastaisuus
G4‑SO3 Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin läpikäyneet liiketoimintayksiköt ja tunnistetut merkittävät riskit X X
G4‑SO4 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Yhteiskumppanien osalta raportoitu olennaisimmat yhteistyökumppanityypit ilman aluekohtaista jaottelua. X X
G4‑SO5 Vahvistetut lahjonta‑ ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet X X
Poliittinen vaikuttaminen
G4‑SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo X X
Kilpailun rajoittaminen
G4‑SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina‑aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset X
Määräystenmukaisuus
G4‑SO8 Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot X
Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4‑SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä X
GRI / Perussisältö / Liiketoiminnan eettisyys
Kriisi‑ ja poikkeustilanteisiin varautuminen
G4‑DMA Johtamistavan kuvaus
SOSIAALINEN VASTUU: TUOTEVASTUU
G4‑DMA Sosiaalisen vastuu johtamistavan kuvaus, tuotevastuu
Tuote‑ ja palvelutiedot
G4‑PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio X
G4‑PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset X
Markkinointiviestintä
G4‑PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä X
Saatavuus
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys X
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto X
EU30 Voimalaitosten keskimääräinen käytettävyys Raportoimme voimalaitostemme energiakäytettävyyden, emme seisokkitunteja ja aikakäytettävyyttä. Energiakäytettävyys on vaikutusten kannalta olennaisempi. X
1) X = Ulkoinen varmennus
2) Jos polkua ei annettu, tunnusluku raportoitu kyseisen näkökohdan yhteydessä.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset