Vuosikertomus 2014 | In English |

Johtamistavan kuvaus

Kestävä kehitys on integroitu osaksi strategiaa ja konsernitasoiset kestävän kehityksen tavoitteet sekä tulokset vuodelta 2014 on esitetty Fortumin strategiasta kertovassa osiossa. Yhtiön taloudelliset tulokset raportoidaan tilinpäätöksen puolella osiossa Tuloskehitys ja taloudellinen asema.

Fortumin arvot ja Toimintaohje muodostavat kestävän kehityksen johtamisemme perustan. Yhtiön konsernitasoiset

politiikat hyväksyy Fortumin hallitus, ja julkiset politiikkamme ovat luettavissa internet-sivuillamme. Konsernitasoiset ohjeet ja manuaalit täydentävät politiikkoja ja ne hyväksyy joko toimitusjohtaja tai ohjeesta vastaavan toiminnon vetäjä.

Kansainväliset sitoumukset ja aloitteet

Fortum kunnioittaa ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum ottaa toiminnassaan huomioon YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen ja liittyi YK:n Caring for Climate -aloitteeseen marraskuussa 2013. Konsernitasoisten politiikkojen, ohjeiden sekä kansainvälisten sitoumuksien ja aloitteiden ohjaava vaikutus talousvastuun, ympäristövastuun

sekä sosiaalisen vastuun johtamisessa on esitetty alla olevassa taulukossa. Johtamistapamme olennaisiksi tunnistamiemme näkökohtien osalta on esitetty yksityiskohtaisemmin talouden, ympäristön, henkilöstön ja työolojen, ihmisoikeuksien, yhteiskunnan ja tuotevastuun osalta. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa näkökohtien ja niiden vaikutusten hallinnasta on esitetty tunnuslukujen kuvausten yhteydessä. Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmä on kuvattu vuoden 2014 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Kansainvälisten sitoumuksien, aloitteiden, Fortumin politiikkojen ja ohjeiden ohjausvaikutus
Taloudellinen vastuu Ympäristö‑
vastuu
Sosiaalinen vastuu: Henkilöstö ja työolot Sosiaalinen vastuu: Ihmisoikeudet Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
Fortumin arvot x x x x x x
Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) x x x x x x
Fortumin Toimintaohje palvelun‑ ja tavarantoimittajille x x x x x x
YK:n ihmisoikeuksien julistus x x
YK:n sopimus lapsen oikeuksista x x x
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimukset x x
YK:n Global Compact ‑aloite x x x x x
YK:n Caring for Climate ‑aloite x
OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille x x x x x x
Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja
korruption vastaiset ohjeet
x x
Bettercoal‑aloitteen toimintaohje vastuullisesta
hiilenlouhinnasta
x x x x x
Fortumin riskipolitiikka x x x x x x
Fortumin kestävän kehityksen politiikka (sisältäen
ympäristö‑ sekä työterveys‑ ja turvallisuuspolitiikan)
x x x x x x
Fortumin EHS‑johtamisen minimivaatimukset x x x x
Fortumin biodiversiteettiohje x x
Fortumin ohje kestävän kehityksen mukaisesta investointien arviointimenettelyistä x x x x
Fortumin henkilöstöpolitiikka x x x
Fortumin laskentamanuaali x x
Fortumin investointimanuaali x x
Fortumin lahjonnanvastainen ohjeistus x x
Fortumin ohjeistus omaisuuden suojaamisesta x x
Fortumin eturistiriitaohjeistus x x
Fortumin kilpailuoikeusohje x x
Fortumin turvallisuusohjeet x x x x
Fortumin sponsorointiohje x
Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän ohjeistus x
Ympäristömarkkinoinnin ohjeistus x
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset