Vuosikertomus 2014 | In English |

Olennaiset näkökohdat

Toimintamme kannalta olennaisten kestävän kehityksen näkökohtien valinta perustuu GRI G4-raportointiohjeistoon ja sekä Fortumin omaan näkemykseen että sidosryhmiemme näkemyksiin vaikutusten merkittävyydestä.

Tunnistettu
olennainen
näkökohta
Perusteet
näkökohdan
valinnalle
Rajaus organisaation sisällä perustuen divisioonajakoon1) Rajaus
organisaation
ulkopuolella.
Toimijat, joihin
näkökohta
vaikuttaa.
Vaikutuksen maantieteellinen rajaus Raportoitavat tunnusluvut
Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset Kilpailukyky, toimitusvarmuus ja markkinalähtöinen tuotanto mahdollistavat pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Taloudellisesti vahva yhtiö pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, valvomaan hankintaketjuaan ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin sekä tuottamaan erinomaista arvoa osakkeenomistajilleen. Koko organisaatio Ylävirta (toimittajat, sijoittajat)
Alavirta (asiakkaat, sijoittajat, julkinen sektori)
Kaikki raportointimaat. Erityisesti Suomi, Ruotsi ja Venäjä. G4‑EC1
G4‑EC2
G4‑EC3
G4‑EC4
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto2) Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen tuottajat ovat vastuussa ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Lakisääteinen velvoite koskee myös ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoa. NTP Alavirta (yhteisöt)
Ylävirta (toimittajat)
Suomi ja Ruotsi Näkökohta ei sisällä tunnuslukuja
Järjestelmätehokkuus2) Parempi energiatehokkuus vähentää primäärienergian käyttöä sekä energiantuotannon ja ‑käytön ympäristövaikutuksia. Tarjoamme energiatehokkuuspalveluita myös asiakkaille.
Fortumilla oli vuoden 2014 loppuun asti konsernitason tavoite fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon hyötysuhteen viiden vuoden keskiarvolle (>70 %).
Koko organisaatio Alavirta (yhteisöt, asiakkaat) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia, jossa tuotanto aurinkovoimaa EU11
EU12
Ympäristövastuu
Materiaalit Käytämme suuria määriä polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa. Oma tuotanto
NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia, jossa tuotanto aurinkovoimaa G4‑EN1
G4‑EN2
Energia Käytämme suuria määriä polttoaineita ja muita energialähteitä kuten vesivoimaa sähkön ja lämmön tuotannossa. Oma tuotanto
Koko organisaatio
Ylävirta (toimittajat) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia, jossa tuotanto aurinkovoimaa G4‑EN3
G4‑EN5
G4‑EN6
Vesi Vesi on sidosryhmille tärkeä globaali kestävän kehityksen kysymys. Oma tuotanto
NTP
HESS
Russia
Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat G4‑EN8
Luonnon monimuotoisuus Vesivoimantuotanto, sähkönjakelu ja polttoaineiden hankinta voivat vaikuttaa paikallisen luonnon monimuotoisuuteen. Myös fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto voi heikentää paikallista luonnon monimuotoisuutta erityisesti Venäjällä. Oma tuotanto
NTP
HESS
Russia
Distribution
Ylävirta (toimittajat) Suomi, Ruotsi, Baltian maat, Venäjä G4‑EN13
EU13
Päästöt Polttoaineiden poltto sähkön ja lämmön tuotannossa synnyttää päästöjä ilmaan. Päästöihin kohdistuu lakisääteisiä rajoituksia toimintamaissamme. Oma tuotanto
NTP
HESS
Russia
Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia, jossa tuotanto aurinkovoimaa G4‑EN15
G4‑EN16
G4‑EN17
G4‑EN18
G4‑EN21
Jätevedet ja jätteet Voimalaitokset käyttävät suuria määriä vettä jäähdytysvetenä tai prosessivetenä. Kiinteiden polttoaineiden poltto synnyttää merkittäviä määriä tuhkaa ja kipsiä. Ydinvoiman tuotannosta syntyy matala‑, keski‑ ja korkea‑aktiivista ydinjätettä. Oma tuotanto
NTP
HESS
Russia
Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat G4‑EN22
G4‑EN23
G4‑EN24
Määräystenmukaisuus Lainsäädännön noudattaminen kaikissa toimintamaissa muodostaa yhteiskunnallisen toimilupamme perustan. Oma tuotanto
Koko organisaatio
Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat G4‑EN29
Toimittajien ympäristöarvioinnit Toimitusketjumme ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen, uraaniin ja bioenergiaan. Raaka‑aineiden hankintaan liittyvät mahdolliset ympäristövaikutukset sisältyvät Fortumin toimittajien esivalintaan ja auditointeihin. NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑EN32
G4‑EN33
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Toimintaamme ohjaavat Fortumin arvot, Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun‑ ja tavarantoimittajille. Valitusmekanismi tarjoaa sidosryhmille kanavan mahdollisten väärinkäytösten raportointia varten. Koko organisaatio Koko arvoketju Kaikki toimintamaat, kansainvälinen G4‑EN34
Sosiaalinen vastuu
Alakategoria: Henkilöstö ja työolot
Työllistäminen Olemme merkittävä työllistäjä toimintamaissamme. Haluamme olla haluttu työnantaja, joka houkuttelee ja sitouttaa työntekijöitä kaikilla tasoilla. Henkilöstö
Koko organisaatio
Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat G4‑LA1
G4‑LA2
EU18
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Yhteistyö henkilöstön ja työnantajan välillä perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, sopimuksiin ja Fortumin Toimintaohjeeseen. Henkilöstö
Koko organisaatio
Alavirta (yhteiskunta,
ammattiyhdistykset)
Kaikki toimintamaat G4‑LA4
Työterveys ja
‑turvallisuus
Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Henkilöstö
Koko organisaatio
Ylävirta (toimittajat, urakoitsijat) Kaikki toimintamaat G4‑LA5
G4‑LA6
Koulutus Pyrimme luomaan mielenkiintoisia ura‑ ja kehitysmahdollisuuksia henkilökohtaisen ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan edistämiseen. Meille on tärkeää varmistaa strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Henkilöstö
HTP
NTP
HESS
Russia
Kaikki toimintamaat G4‑LA9
G4‑LA10
G4‑LA11
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa‑arvoista kohtelua sekä tasapuolisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkkauksessa, henkilöstön kehittämisessä ja uralla etenemisessä riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Henkilöstö
Koko organisaatio
Kaikki toimintamaat G4‑LA12
Tasa‑arvoinen palkitseminen Haluamme tarjota oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän henkilöstöllemme. Henkilöstö
Koko organisaatio
Kaikki toimintamaat G4‑LA13
Toimittajien työolojen arviointi Hankkimistamme tavaroista ja palveluista noin 50 % on peräisin riskimaista. Näissä maissa sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät rikkomukset ovat todennäköisempiä kuin ei‑riskimaissa. NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑LA14
G4‑LA15
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Toimintaamme ohjaavat Fortumin arvot, Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun‑ ja tavarantoimittajille. Valitusmekanismi tarjoaa sidosryhmille kanavan mahdollisten väärinkäytösten raportointia varten. Koko organisaatio Koko arvoketju Kansainvälinen G4‑LA16
Alakategoria: Ihmisoikeudet
Investoinnit Fortumilla on toimintoja maissa, joissa lainsäädäntö ja käytännöt eivät välttämättä ole yhdenmukaisia kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeusstandardien kanssa. NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat, urakoitsijat) Venäjä, Intia G4‑HR1
G4‑HR2
Syrjinnän kielto Fortumilla on toimintoja maissa, joissa lainsäädäntö ja käytännöt eivät välttämättä ole yhdenmukaisia kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeusstandardien kanssa. Henkilöstö
Koko organisaatio
Kaikki toimintamaat G4‑HR3
Järjestäytymis‑ ja työehtosopimusoikeudet Fortumilla on hankintaa toimittajilta, jotka toimivat riskimaissa. Intiaa lukuun ottamatta Fortumin toimintamaissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on turvattu lailla. Henkilöstö
Koko organisaatio
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑HR4
Lapsityövoima Fortumilla on hankintaa toimittajilta, jotka toimivat riskimaissa. Fortumin toimintamaista Intia ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön vähimmäisikää ja lapsityön pahimpia muotoja koskevia sopimuksia. HPT
NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑HR5
Pakko‑ ja rangaistustyövoima Fortumilla on hankintaa toimittajilta, jotka toimivat riskimaissa. Fortum ei ole tunnistanut pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä Fortumin omissa toiminnoissa. HPT
NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑HR6
Ihmisoikeusarvioinnit Haemme perustaa tulevalle kasvulle etsimällä ja kehittämällä nykyisten liiketoimintojen rinnalle uusia kasvun lähteitä, jotka tukevat strategisia ydinalueitamme. Ihmisoikeusarvioinnit ovat osa hankkeiden arviointiprosessia. Oma tuotanto
HPT
NTP
HESS
Russia
Alavirta (yhteisöt)
Liiketoimintakumppanit
Kansainvälinen G4‑HR9
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Hankkimistamme tavaroista ja palveluista noin 50 % on peräisin riskimaista. Näissä maissa sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät rikkomukset ovat todennäköisempiä kuin ei‑riskimaissa. NTP
HESS
Russia
Ylävirta (toimittajat) Kansainvälinen G4‑HR10
G4‑HR11
Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Toimintaamme ohjaavat Fortumin arvot, Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun‑ ja tavarantoimittajille. Valitusmekanismi tarjoaa sidosryhmille kanavan mahdollisten väärinkäytösten raportointia varten. Koko organisaatio Koko arvoketju Kansainvälinen G4‑HR12
Alakategoria: Yhteiskunta
Paikallisyhteisöt Fortumin tulevat toiminnot Intiassa saattavat edellyttää merkittävien maa‑alueiden hankkimista ja vaikuttaa siten paikallisyhteisöihin. Vesivoiman tuotannolla on vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Oma tuotanto
HPT
HESS
Alavirta (yhteisöt) Intia, Suomi, Ruotsi G4‑SO2
Korruptionvastaisuus Olemme tunnistaneet korruption ja lahjonnan yhdeksi liiketoiminnan merkittävistä riskeistä ja suhtautumisemme korruptioon ja lahjontaan on ehdottoman kielteinen. Koko organisaatio Koko arvoketju Kansainvälinen G4‑SO3
G4‑SO4
G4‑SO5
Poliittinen vaikuttaminen Energiakysymysten merkitys kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti ja haluamme käydä aktiivista vuoropuhelua alan kehittämiseksi. Koko organisaatio Alavirta (yhteisöt) Kaikki toimintamaat G4‑SO6
Kilpailun rajoittaminen Kilpailuoikeuslainsäädännön ehdoton noudattaminen on osa määräystenmukaista toimintaa. Koko organisaatio Koko arvoketju Kaikki toimintamaat G4‑SO7
Määräystenmukaisuus Lainsäädännön noudattaminen kaikissa toimintamaissa muodostaa yhteiskunnallisen toimilupamme perustan. Koko organisaatio Koko arvoketju Kansainvälinen G4‑SO8
Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Toimintaamme ohjaavat Fortumin arvot, Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun‑ ja tavarantoimittajille. Valitusmekanismi tarjoaa sidosryhmille kanavan mahdollisten väärinkäytösten raportointia varten. Koko organisaatio Koko arvoketju Kansainvälinen G4‑SO11
Kriisi‑ ja poikkeustilanteisiin varautuminen2) Tuotamme energiaa vesivoima‑, ydinvoima‑ ja CHP‑laitoksilla ja jakelemme sähköä ja lämpöä. Poikkeustilanteilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan. Toimintamme operatiivinen turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Koko organisaatio Alavirta (yhteiskunta, asiakkaat) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia Tämä toimialakohtainen näkökohta ei sisällä tunnuslukuja
Alakategoria: Tuotevastuu
Tuote‑ ja palvelutiedot Fortum noudattaa EU‑lainsäädäntöön perustuvaa kansallista lainsäädäntöä koskien sähkön alkuperää. Se edellyttää sähkön tuottajalta tuotetun sähkön alkuperän, CO2‑päästöjen sekä radioaktiivisen jätteen määrän raportointia. Asiakastyytyväisyys on liiketoimintamme edellytys ja seuraamme sitä säännöllisesti. HESS
Russia
Distribution
Alavirta (asiakkaat) Kaikki toimintamaat G4‑PR3
G4‑PR5
Markkinointiviestintä Fortum on merkittävä sähkön ja lämmön myyjä. Mainonta‑ ja markkinointiviestintä on keskeinen osa sähkön ja lämmön myyntiliiketoimintaa. HESS
Russia
Distribution
Alavirta (asiakkaat) Kaikki toimintamaat pois lukien Intia G4‑PR7
Saatavuus2) Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on yhteiskunnan toiminnan edellytys. Toimitusvarmuus edellyttää voimalaitosten mahdollisimman häiriötöntä käyttöä. Koko organisaatio Alavirta (yhteiskunta, asiakkaat) Kaikki toimintamaat EU28
EU29
EU30
1) Divisioonat:
HPT: Hydro Power and Technology
NTP: Nuclear and Thermal Power
HESS: Heat, Electricity Sales and Solutions
Russia
Distribution
2) Toimialakohtainen näkökohta
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset