Vuosikertomus 2014 | In English |

Raportin kuvaus

Tänä vuonna emme julkaise erillistä kestävän kehityksen raporttia, vaan raportoimme kestävästä kehityksestä osana vuosikertomusta. Global Reporting Initiative (GRI) G4-raportointiohjeiston ja sen toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) edellyttämät tiedot olemme raportoineet vuosikertomuksen eri osioissa (ks. GRI-indeksi). Ohjeiston erityisen perussisällön tunnuslukuineen raportoimme vuosikertomuksen GRI-osiossa. Julkaisemme vuosikertomuksen kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi verkkosivuillamme osoitteessa annualreport2014.fortum.com.

Vuosikertomus kertoo toiminnastamme, ja sekä meille että sidosryhmillemme olennaisista kestävän kehityksen näkökohdista vuonna 2014 sisältäen joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2015. Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2013 julkaistiin maaliskuussa 2014. Fortum raportoi kestävän kehityksen tiedot vuosittain, ja seuraavan raporttimme julkaisemme maaliskuussa 2016.

Vuosikertomusta koskevien lisätietojen antajat löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Raportin rajaus ja yhdistelyperiaatteet

Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Yhdistellyt tiedot sisältävät emoyhtiö Fortum Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on suoraan tai välillisesti yhteensä yli 50 % osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä liiketoiminnan talouden ja toiminnan

periaatteista. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä. Luettelo Fortumin tytäryrityksistä on tilinpäätöksen liitteessä 42 Tytäryritykset segmenteittäin.

Merkittävin muutos raportoinnin rajauksessa vuoden 2013 raportointiin verrattuna koskee AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad -yhtiötä (Fortum Värme). Uusien IFRS-standardien soveltamisen johdosta Fortum Värme luokitellaan tilinpäätöksessä yhteisyritykseksi ja yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 1.1.2014 alkaen. Vuoteen 2013 saakka Fortum Värme käsiteltiin konsernissa tytäryrityksenä, jossa määräysvallattomilla omistajilla oli 50 % osuus. Vuodesta 2014 lähtien yhteisyritys Fortum Värme ei sisälly Fortumin kestävän kehityksen tavoitteisiin eikä tunnuslukuihin eikä myöskään johtamiskäytäntöjen kuvauksiin. Tässä raportissa esittelemme yhteisyritys Fortum Värmen olennaisten kestävän kehityksen näkökohtien ja tunnuslukujen osalta erikseen.

Edellisten vuosien tiedot on pääosin esitetty pro forma -tietoina eli kunkin vuoden organisaation ja toimintojen mukaisesti, eikä esimerkiksi tuotantolaitosten omistussuhteiden muutosten vaikutuksia ole jälkeenpäin päivitetty aiempiin tunnuslukuihin. Poikkeuksena pääsäännöstä on yhteisyritys Fortum Värme, jonka osuus on poistettu vuoden 2013 tiedoista aina kun se on ollut mahdollista. Vuoden 2012 tiedoista vastaavaa vähennystä ei ole tehty. Mahdolliset poikkeukset tästä säännöstä esitetään kyseisen tunnusluvun kohdalla.

Olennaiset näkökohdat ja raportin sisällön määrittely

Raportointiin sisällytetyt olennaiset kestävän kehityksen näkökohdat ja raportoinnin rajaukset on esitetty taulukossa Perussisältö/Olennaiset näkökohdat. Olennaisten näkökohtien valinta perustuu GRI G4-raportointiohjeistoon ja sekä Fortumin omaan että sidosryhmiemme

näkemyksiin vaikutusten merkittävyydestä. Määrittelyn lähtökohtana käytimme sovellusohjeessa ja toimialakohtaisessa (Electric Utility Sector Disclosures) liitteessä esitettyjä toimialalle olennaisia näkökohtia. Käsityksemme sidosryhmien näkemyksistä perustuvat One Fortum -tutkimuksen, kestävän kehityksen sidosryhmätutkimuksen ja EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin sekä muusta sidosryhmäyhteistyöstä saamaamme tietoon. Oma arviomme vaikutusten merkittävyydestä perustuu tunnuslukujen järjestelmälliseen seurantaan ja raportointiin yli 20 vuoden ajalta.

Kapasiteetin muutokset

Uusi ja hankittu kapasiteetti

Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön Nyaganin kaasuvoimalaitoksen kolmas tuotantoyksikkö Venäjällä. Vuoden lopussa otimme käyttöön myös Kapelin

aurinkovoimalaitoksen Intiassa.

Vuoden aikana ostetut laitokset ja kapasiteetti ovat mukana raportoinnissa haltuunotosta alkaen. Sama pätee rakennettuun uuteen kapasiteettiin ja vuoden aikana käyttöön otettuihin uusiin laitoksiin.

Myyty kapasiteetti

Fortum luopui sähkönsiirtoliiketoiminnnasta Suomessa 24.3.2014. Norjassa Fortum luopui sekä sähkönsiirtoliiketoiminnasta että lämpöliiketoiminnasta 30.6.2014. Nämä toiminnat eivät ole mukana vuoden 2014 raportoinnissa.

Fortum myi Grangemouthin voimalaitoksen Isossa-Britanniassa 1.10.2014. Laitoksen tiedot ovat mukana raportoinnissa vuoden 2014 syyskuun loppuun saakka.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja konsolidointijärjestelmistä.

Ympäristötietojen osalta raportointi kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Näissä tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan. Poikkeuksena on Meri-Porin voimalaitoksen hiilidioksidin ominaispäästön laskenta, johon otetaan mukaan vain Fortumin osuus laitoksen tuotannosta ja päästöistä Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n välisen käyttösopimuksen mukaisesti. Ominaispäästöjen laskennassa kokonaistuotantoon lasketaan mukaan myös tuotanto-osuudet vähemmistöomisteisista yhtiöistä.

Fortumilla on käytössä konsernin laajuinen tietokanta ohjeineen toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten. Toimipaikat ovat vastuussa tietojen  

syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen tietojen oikeellisuudesta. Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin.

Fortumin henkilöstöjohtamisen järjestelmä on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja sillä kerätään työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Venäjällä yhteinen henkilötietojärjestelmä kattaa pääsääntöisesti esimiehet ja sen lisäksi Venäjällä on käytössä oma, paikallinen tietojärjestelmä. Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri tietojärjestelmistä.

Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät nämä tiedot ja toimittavat ne Corporate Sustainability -yksikölle GRI:n suosittelemassa muodossa.

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. Tämä raportti kuvaa Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista Fortumin toiminnassa. Global Compact hyväksyy GRI:n tunnuslukujen käytön Communication on Progress (COP) -raportoinnissa. GRI-indeksissä esitetään ne tunnusluvut, joita Fortum on käyttänyt mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.

Fortum liittyi Caring for Climate –aloitteeseen marraskuussa 2013. Fortum täyttää Caring for Climate –aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain 

CDP:n ilmastonmuutosohjelman puitteissa tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset