Vuosikertomus 2014 | In English |

Paikallisyhteisöt

Viestimme avoimesti, rehellisesti ja ennakoivasti ja käymme vuoropuhelua voimalaitostemme läheisyydessä vaikuttavien paikallisten sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyöhankkeita paikallisyhteisöjen kanssa. Teemme hankkeissamme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arvioinnit ja raportit ovat julkisia. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa lupamenettelyissä.


SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin

Tulevaisuudessa suurten aurinkovoimalaitosten rakentaminen Intiassa saattaa vaikuttaa paikallisen väestön elinkeinoihin, maankäyttöön ja kulkureitteihin. Paikallisten vaikutusten minimoiminen ja sidosryhmäyhteistyö otetaan huomioon hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Vesivoimantuotantomme Ruotsissa ja Suomessa vaikuttaa paikallisyhteisöihin sekä myönteisesti että kielteisesti. Vesivoimantuotannon ja säännöstelyn seurauksena vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväli ja -rytmi voivat muuttua luonnontilaan verrattuna. Vesivoiman rakentaminen ja käyttö saattavat heikentää kalojen lisääntymis- ja elinolosuhteita. Muutoksilla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat 

vesistön virkistyskäytön vaikeutuminen erityisesti voimakkaasti säännösteltyjen järvien rannoilla ja vaikutukset kalastukseen. Voimalaitospadot muodostavat myös kulkuesteen veneilijöille. Kompensoimme ja korvaamme haittoja lukuisilla toimenpiteillä, kuten istuttamalla kaloja ja rakentamalla veneenlaskupaikkoja.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset