Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudelliset tulokset

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Analysoimme toimintamme taloudellisia vaikutuksia ja eri sidosryhmille tuotetun hyvinvoinnin määrää toimintamaissamme ja markkina-alueillamme. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat osakkeenomistajat ja sijoittajat, asiakkaat, työntekijät, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä julkinen sektori. Palvelun- ja tavarantoimittajien osalta arvioimme myös globaaleja vaikutuksia kiinnittäen erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja

tavarantoimittajiin. Vuonna 2014 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena oman toimintamme kehittämiseen jäi 4 005 (2013: 869) miljoonaa euroa.

Rahavirrat eri sidosryhmille vuosina 2012‑2014
milj. euroa 2014 20131) 2012
Lisäarvon tuottaminen
Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot ja rahoitustulot. 4 901 5 630 6 398
Omaisuuden myynnit Osakkeiden, liiketoimintojen tai laitosten myynneistä saadut tulot 3 219 210
Ostot tavarantoimittajilta Käteismaksut raaka‑aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille ‑2 240 ‑2 766 ‑3 002
Fortumin tuottama lisäarvo 5 880 3 073 3 396
Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut ‑413 ‑460 ‑5432)
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille Sijoittajille maksetut osingot, korot, realisoituneet kurssivoitot ja ‑tappiot sekä muut rahoituskulut ‑958 ‑1212 ‑1 514
Julkinen sektori Maksetut tuloverot, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset ‑504 ‑532 ‑593
Jaettu sidosryhmille ‑1 875 ‑2 204 ‑2 650
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 4 005 869 746
1) Vertailuvuoden 2013 tiedot on muutettu johtuen Fortum Värmen kirjauskäytännön muutoksesta.
2) Vertailuvuoden 2012 tiedot on muutettu liittyen eläkkeiden kirjauskäytännön muutokseen.

Toiminnastamme syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen merkittävimmille toiminta-alueille on raportoitu vuosiraportin seuraavissa kohdissa:

GRI ei sisällytä investointeja jaetun lisäarvon laskelmaan, mutta me olemme sisällyttäneet investoinnit omaan taloudellisten vaikutustemme arviointiin, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä. Investoinnit käyttöomaisuuteen maittain ja tuotantotyypeittäin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 19.2 Investoinnit.

Lue lisää


EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutos aiheuttaa Fortumille sekä taloudellisia, sääntelyyn liittyviä että fyysisiä riskejä ja mahdollisuuksia. Koska energiantuotanto ja -käyttö on merkittävin kasvihuonekaasujen lähde, energiasektorilla on keskeinen rooli vähäpäästöisen tulevaisuuden rakentamisessa. Energia-ala on laatinut visioita ja tiekarttoja kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja se on valmis investoimaan uuteen ilmastomyönteiseen tuotantokapasiteettiin, mikäli näihin liittyvät poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset ovat olemassa.

Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n päästökaupassa määräytyvän hiilidioksidin hinnan ja siitä aiheutuvan kustannuksen kautta. Tämä määrittää taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian 

tuotantokustannuksia, mutta nostaa toisaalta energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää hiilidioksidin hintaan liittyvää riskiä on lisätä hiilidioksidipäästötöntä ja vähäpäästöistä tuotantokapasiteettia.

Energiantuotantomme Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin. Venäjällä ei ole vastaavaa kasvihuonekaasujen sääntelyjärjestelmää. Vuonna 2014 noin 94 % (2013: 90 %) sähköntuotannostamme EU:ssa oli hiilidioksidipäästötöntä. Meillä oli vuonna 2014 yhteensä 49 (2013: 51) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta kuudessa jäsenvaltiossa. CO2-päästöistä EU-alueella noin 98 % kuului päästökaupan piiriin. Fortumille oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 1,4 (2013: 1,8) miljoonaa tonnia vastaava määrä vuodessa. Yhtiön päästöt EU-päästökauppajärjestelmässä olivat 3,6 (2013: 5,1) miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen Fortum oli siten alijäämäinen.

Päästökauppajärjestelmän kuluvalla kolmannella kaudella

2013-2020 ilmaiset päästöoikeutemme vähenevät merkittävästi, koska sähköntuotannon on ostettava oikeudet markkinoilta tai huutokaupoista. Ainoastaan Puolassa ja Baltian maissa CHP-laitoksemme saavat päästökauppadirektiivin poikkeussääntöjen nojalla ilmaisia päästöoikeuksia myös sähköntuotannolle.

Venäjällä hiilidioksidipäästömme ovat lähivuosina kasvussa energiantuotantokapasiteetin lisääntymisen seurauksena. Venäjällä hiilidioksidipäästöillä ei toistaiseksi ole taloudellista arvoa.

Fortum on osakkaana kahdessa kansainvälisessä ilmastorahastossa, Prototype Carbon Fund -hiilirahastossa (PCF) ja Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa. Vuonna 2014 saimme yhteensä 227 047 päästövähennysyksikköä näistä rahastoista. Saaduista päästövähennysyksiköistä kaikki olivat CER-yksiköitä. Kaikkiaan olemme tähän mennessä saaneet rahastoista 999 077 päästövähennysyksikköä ja arvioimme saavamme

tulevaisuudessa vielä noin 200 000 yksikköä rahastojen toiminta-aikana.

Toimintoihimme kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja esimerkiksi vesivoimatuotannon määrää. Yleistyvät ja rajut myrskyt voivat vaikuttaa jakeluverkon toimintaan ja kunnossapitoon. Lisääntyvä sadanta ja lämpötilan nousu voivat vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, patojen turvallisuuteen ja bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi olemme myös sopeuttamassa toimintaamme ilmastonmuutokseen ja otamme ilmaston muuttumisen huomioon mm. tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhankkeiden arvioinnissa.

Oletamme huolen ilmastonmuutoksesta kasvattavan vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysyntää. Osaamisemme CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, energiatehokkaassa 

CHP-tuotannossa ja tulevaisuuden energiajärjestelmän ja sen teknologioiden tutkimuksessa ja kehityksessä voivat osoittautua yhtiölle kilpailueduksi. Investoimme CO2-päästöttömään tuotantoon Euroopassa ja näemme liiketoimintamahdollisuuksia ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kaupunkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.

Lue lisää

EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus

Eläkejärjestelymme noudattavat kunkin toimintamaan paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään tilinpäätöksen liitetiedossa 32 Eläkevelvoitteet.

EC4 Valtiolta saadut avustukset

Saimme tuotanto-, investointi-, T&K- ja muita merkittäviä, yli 0,5 miljoonan euron tukia yhteensä kolme (2013: 8) miljoonaa euroa. Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet ja sähkösertifikaatit eivät ole mukana luvussa. Suomen valtio omistaa Fortumista 50,8 %.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset