Vuosikertomus 2014 | In English |

 

Varmennuslausunto

Riippumaton varmennuslausunto Fortum Oyj:n kestävän kehityksen raportoinnista

Fortum Oyj:n johdolle

Olemme Fortum Oyj:n (myöhemmin Fortum) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Fortumin suomenkielisillä verkkosivuilla osoitteessa http://annualreporting2014.fortum.com/fi julkaistun Vuosikertomuksen 2014 osioissa ”Tämä on Fortum”, ”Liiketoiminta”, ”Yhteiskunta” ja ”GRI” esitetyt kestävää

kehitystä kuvaavat tunnusluvut raportointikaudelta 1.1. -31.12.2014 (jäljempänä ”Kestävän kehityksen raportointia koskeva aineisto”).
Varmennustyö kattaa lisäksi rajoitetun varmuuden mukaisen arvioinnin Fortumin AA1000 AccountAbility - periaatteiden noudattamisesta.

Johdon vastuu

Fortumin johto vastaa Kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston laatimisesta raportointikriteeristön eli Fortumin raportointiperiaatteiden ja Global Reporting Initiativen laatiman yhteiskuntavastuun G4-raportointiohjeiston (sovellustaso Core) sekä AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) –periaatteiden (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) mukaisesti. Tämä vastuu sisältää Kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston valmistelun ja oikeellisuuden kannalta oleellisten

sisäisten kontrollien suunnittelun, täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että raportointi on vapaa olennaisista virhelausumista. Lisäksi vastuuseen sisältyy asiaankuuluvan kriteeristön valinta ja soveltaminen sekä olosuhteisiin nähden kohtuullisten arvioiden tekeminen. Raportoinnin laajuus ja sen sisältämä informaatio ovat riippuvaisia Fortumin olennaisiksi määrittelemistä kestävän kehityksen näkökohdista, sekä raportointiperiaatteista.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on suorittamamme työn perusteella esittää rajoitetun varmuuden antava johtopäätös Fortumin Kestävän kehityksen raportointia koskevasta aineistosta. Tämä varmennuslausunto on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennuslausunnosta ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Fortumille, emme kolmansille osapuolille.

Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen muuta kuin taloudellista informaatiota koskevan ISAE3000-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti hankkiaksemme rajoitetun varmuuden Fortumin Kestävän kehityksen raportointia koskevasta aineistosta. Lisäksi työmme on suoritettu AA1000 Assurance Standard (2008) -mukaisesti type 1 –muotoisena arvioidaksemme AA1000APS (2008) –periaatteiden noudattamista rajoitetun varmuuden hankkimiseksi. Tämä edellyttää varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Kestävän kehityksen raportointia koskeva aineisto olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu raportointikriteeristön mukaisesti.

Tehtävänämme ei ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, kuten Kestävän kehityksen raportoinnissa esitettyjä tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen me emme tee johtopäätöksiä näihin tietoihin liittyen.

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto sisältää toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi raportointiin sisältyvistä tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan, mutta toimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Toimenpiteet eivät sisällä yksityiskohtaista lukujen tai prosessien ja sisäisten kontrollien toiminnallisen tehokkuuden testaamista, minkä vuoksi on mahdollista, että tietoomme ei tule kaikkia merkittäviä asioita, jotka tunnistettaisiin kohtuullisen varmuuden toimeksiannossa.

Olemme suorittaneet toimeksiannossa seuraavat toimenpiteet:

  • Arvioineet johdon raportointiohjeiden ja – kriteeristön sopivuutta, niiden yhteneväistä soveltamista, sidosryhmien osallistamista, sidosryhmien vuoropuheluun vastaamista sekä näiden asioiden esittämistä Kestävän kehityksen raportointia koskevassa aineistossa.
  • Haastatelleet Fortumin kestävästä kehityksestä vastuussa olevia ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme Fortumin kestävän kehityksen tavoitteista osana Fortumin liiketoiminnan strategiaa ja toimintoja.
  • Käyneet läpi sisäistä ja ulkoista dokumentaatiota selvittääksemme, missä laajuudessa nämä dokumentit ja tieto tukevat Kestävän kehityksen raportointia koskevassa aineistossa esitettyä informaatiota, ja arvioineet ovatko esitetyt tiedot linjassa sen kanssa, mikä on kokonaisvaltainen ymmärryksemme Fortumin kestävästä kehityksen tavoitteista ja johtamisesta.
  • Haastatelleet kestävän kehityksen tietojen keräämisestä ja raportoinnista vastaavia henkilöitä ja käyneet läpi prosesseja ja järjestelmiä, joita käytetään raportoitavien tietojen keräämisessä, sisältäen tietojen yhdistelyn Kestävän kehityksen raportointia koskevaa aineistoa varten.
  • Suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä ja aineistotarkastusta arvioidaksemme Kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston oikeellisuutta.
  • Vierailleet valituissa tuotantolaitoksissa Nyaganissa Venäjällä, käydäksemme läpi raportointiohjeistusten noudattamista, arvioidaksemme raportointiprosessin luotettavuutta sekä testataksemme pistokokein Kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston keräämistä.
  • Arvioineet AA1000APS (2008) -periaatteiden (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) soveltamista.

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista johtopäätöksen tekemiseksi.

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella raportoimme seuraavat AA1000APS (2008) -periaatteita koskevat suositukset. Suositusten tarkoitus on kehittää Fortumin kestävän kehityksen johtamista ja raportointia tulevaisuudessa, 

eivätkä ne vaikuta esittämiimme johtopäätöksiin.

  • Sidosryhmien osallistaminen: Fortumilla on käytössä kattava prosessi sidosryhmien osallistamiseksi, jonka avulla se on tunnistanut toimintansa kannalta olennaiset sidosryhmät. Suosittelemme, että Fortum jatkaa säännöllistä sidosryhmiensä osallistamista ja avointa julkista keskustelua.
  • Olennaisten kestävän kehityksen näkökohtien määrittäminen: Fortumilla on käytössään prosessi sidosryhmille olennaisten ja tärkeiden asioiden määrittämiseksi. Vuonna 2014 Fortum otti kestävän kehityksen raportoinnissaan käyttöön GRI G4 -ohjeistuksen ja arvioi sen yhteydessä kestävän kehityksen näkökohtien olennaisuutta Fortumin liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta. Suosittelemme, että Fortum jatkaa kestävän kehityksen raportoinnissaan keskittymistä kaikkein olennaisimpiin näkökohtiin.
  • Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: Fortumilla on käytössään asianmukaiset menettelytavat voidakseen vastata sidosryhmien kannalta olennaisimpiin odotuksiin. Fortum on sitoutunut vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja raportoimaan odotuksiin vastaamisesta, jotta sidosryhmät voivat tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä. Suosittelemme, että Fortum kehittää edelleen integroitua viestintäänsä liiketoimintaa tukeakseen.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä, jotka pitävät sisällään, ja osin ylittävät, IES-BA:n (the International Ethics Standards Board for Accountants) antamien eettisten sääntöjen vaatimukset. Säännöt kieltävät meitä ottamasta taloudellista hyötyä tai olemaan hallinnollisessa tai omistajuussuhteessa, joka voisi vaikuttaa riippumattomuuteemme tai puolueettomuutemme. Lisäksi säännöt kieltävät raportin laadintaan osallistumisen. Olemme 

vahvistaneet Fortumille, että olemme säilyttäneet riippumattomuutemme ja objektiivisuutemme läpi raportointiajan, eikä tietoomme ole tullut tapahtumia tai tarjottuja palveluita, jotka voisivat vaarantaa riippumattomuutemme tai objektiivisuuttamme.

Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista kestävän kehityksen raportoinnin ja varmentamisen asiatuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen ja ammatilliset pätevyydet varmennuksen suorittamiseen.

Johtopäätös

Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Fortum Oyj:n Kestävän kehityksen raportointia koskeva aineisto raportointikaudelta 1.1.-31.12.2014 olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu AA1000APS (2008) AccountAbility Principles – periaatteiden mukaisesti tai etteikö Kestävän kehityksen

raportointia koskeva aineisto olisi kaikilta olennaisilta osiltaan luotettava raportointikriteeristön edellyttämällä tavalla.

Espoo 24.3.2015
Deloitte & Touche Oy

   

Jukka Vattulainen      Lasse Ingström
KHT                           KHT

 

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset