Vuosikertomus 2014 | In English |

Päästöt

EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)

Suorat kasvihuonekaasupäästömme olivat 20,5 (2013: 20,7) miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Hiilidioksidin osuus suorista kasvihuonekaasupäästöistä oli yli 99 %.

Suorien kasvihuonekaasupäästöjen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöstämme oli 80 %.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2012‑2014
Mt CO2‑ekv 2014 2013 20121)
CO2 20,3 20,5 20,7
CH4 0,01 0,01 0,1
N2O 0,15 0,14 0,2
HFCs 0,0 0,008 0,005
SF6 0,0 0,001 0,001
Yhteensä 20,5 20,7 21,0
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen

Suorista hiilidioksidipäästöistä 82 % (2013: 75 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista ja 11 % (2013: 17 %) Suomesta. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat Venäjällä uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä ja laskivat Suomessa lauhdutusvoiman tuotannon vähenemisen vuoksi.

Fortumin suorat biogeeniset hiilidioksidipäästöt olivat 1,3 (2013: 1,2) miljoonaa tonnia.

Yhteisyritys Fortum Värmen suorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 1,0 (2013: 1,0) miljoonaa tonnia ja suorat biogeeniset hiilidioksidipäästöt 1,3 (2013: 1,2) miljoonaa tonnia.

Hiilidioksidipäästöt sekä metaani- ja typpioksiduulipäästöt on laskettu laitoskohtaisten polttoainetietojen perusteella.

Hiilidioksidin ominaispäästökertoimet perustuvat IPCC:n julkaisuihin.

GRI:n toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) edellyttämät sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt on esitetty indikaattorissa EN18.

EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)

Omaan käyttöön ostamamme sähkön tuottamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat 136 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttina. Hiilidioksidipäästöjen osuus tästä oli yli 99 %

Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli 1 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme.

Yhteisyritys Fortum Värmen Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt olivat 56 000 tonnia.

Scope 2 kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu maakohtaisten sähköntuotantojakaumien perusteella.

Fortum Markets ostaa asiakkaille myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä. Pörssisähkön tuotannosta aiheutuneita Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjä ei tunneta, joten niiden osuutta asiakkaille toimitetussa sähkössä ei voida arvioida.

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) maittain vuonna 2014
t CO2‑ekv 2014
Suomi 5 000
Ruotsi 2 000
Venäjä 119 000
Muut maat 10 000
Yhteensä 136 000
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) vuosina 2012‑2014
t CO2‑ekv 2014 20131) 20121)
CO2 136 000 309 000 143 000
CH4 57 600 300
N2O 389 5 200 3 300
Yhteensä 136 000 315 000 147 000
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen

EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3)

Vuodesta 2013 lähtien olemme raportoineet Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardin vaatimusten mukaisesti.

Valtaosa Scope 3 -päästöistämme aiheutuu polttoaineiden tuotannosta ja kuljetuksesta, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta sekä investoinneista. Muiden toimintojen (esim. henkilöstön matkustaminen ja  jätehuolto) osuus on alle 1 %.

Vuonna 2014 Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöiksemme on arvioitu 5,0  miljoonaa tonnia. Scope 3 -päästöjen osuus oli 19 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme.

Scope 3 -päästöjemme on arvioitu aiheutuvan kokonaisuudessaan fossiilisista energialähteistä.

Yhteisyritys Fortum Värmen Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt olivat 260 000 tonnia.

Eri toimintojen laajuutta kuvaavat määreet on saatu seuranta- ja raportointijärjestelmistämme. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytetyt ominaispäästökertoimet perustuvat eri kirjallisuuslähteisiin.

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) vuosina 2013‑2014
t CO2‑ekv 2014 20131)
Polttoaineiden hankinta 4 800 000 4 919 000
Tavaroiden ja palvelujen hankinta 112 000 286 000
Investoinnit 51 000 196 000
Muut toiminnot 21 000 61 000
Yhteensä 4 984 000 5 462 000
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen

EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin (Scope 1) ominaispäästömme olivat 189 (2013: 204) g/kWh. Vuosi 2014 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo nousi 198 (2013: 197) grammaan/kWh. Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka olemmekin tavoitetason < 200 g/kWh alapuolella. Ominaispäästön kasvu on aiheutunut maakaasuun ja hiileen perustuvan Venäjän tuotantomme suhteellisen osuuden kasvusta kokonaistuotannostamme.

Sähköntuotannon CO2-ominaispäästömme (Scope 1) EU:ssa oli 39 (2013: 64) g/kWh ja vuosi 2014 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 60 (2013: 60) g/kWh. Sähköntuotantomme CO2-ominaispäästö on alhainen muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna. Vuonna 2013

ominaispäästömme oli noin yksi viidesosa suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä ominaispäästöstä 328 g/kWh.

Venäjän sähköntuotantomme mukaan lukien ominaispäästömme olivat noin 60 % eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä tasosta. Vuoden 2014 eurooppalaiset vertailutiedot eivät ole vielä saatavilla.

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen laskentaraja poikkeaa muusta ympäristöraportoinnista. Mukaan on otettu myös Fortumin tuotanto-osuudet osakkuusyhtiöistä. Tämä tuotanto perustuu vesi- ja ydinvoimaan eikä siitä aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.

GRI:n toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) edellyttämät sähköntuotannon maakohtaiset hiilidioksidin ominaispäästöt (Scope 1) on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Sähköntuotannon ominaispäästöjen laskennassa CHP-laitosten päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen Greenhouse Gas Protocol -ohjeistuksessa esitettyä hyötysuhdemenettelyä lämmöntuotannon hyötysuhteella 90 % ja sähköntuotannon hyötysuhteella 40 %.

Fortum Markets hankkii kaiken loppukäyttäjille myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä. Vuonna 2014 kaikelle Suomessa ja Ruotsissa myydylle sähkölle (10,2 TWh) hankittiin alkuperätakuu ja sähkö myytiin loppukäyttäjille hiilidioksidipäästöttömänä. Norjassa Fortum Markets myi sähköä 1,7 TWh, josta 0,3 TWh hiilidioksidipäästöttömänä vesisähkönä. Pohjoismaisen sähköpörssin jäännösjakauman hiilidioksidin ominaispäästö vuodelta 2014 selviää vasta kesäkuussa 2015. Vuonna 2013 se oli 258 g/kWh.

Koko sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt vuosina 2012‑2014
g/kWh 2014 2013 2012
Suomi 57 115 48
Ruotsi 0 0 0
Venäjä 464 506 508
Puola 675 631 659
Viro 69 103 167
Latvia 75 182 337
Liettua 154 286
Intia 0 0
Iso‑Britannia 365 359 368
Koko Fortum 177 209 168
Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt vuosina 2012‑2014
g/kWh 2014 2013 2012
Suomi 758 730 675
Venäjä 464 506 508
Puola 675 631 659
Latvia 330 333 337
Iso‑Britannia 365 359 368
Koko Fortum 482 519 515

EN21 Typenoksidien ja rikkidioksidin päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan

Lämpövoimatuotannossamme syntyi 28 700 (2013: 30 800) tonnia typenoksidien päästöjä (NOx), 20 400 (2013: 22 000) tonnia rikkidioksidipäästöjä (SO2) ja 21 300 (2013: 20 800) tonnia hiukkaspäästöjä. Rikki- ja typpipäästöjen lasku johtui ennen muuta lauhdevoimantuotannon vähenemisestä Suomessa.


Euroopan voimalaitoksillamme päästöjen raportointi perustuu jatkuvatoimiseen mittaukseen. Venäjän voimalaitoksillamme ja useimmilla lämpölaitoksillamme päästöt lasketaan polttoaineiden käytön ja ominaispäästökertoimien avulla. Ominaispäästökertoimet voivat perustua määrävälein tehtäviin mittauksiin tai laitetoimittajalta saatuihin tietoihin.

SO2‑, NOX‑ ja hiukkaspäästöt vuosina 2012‑2014
tuhatta tonnia 2014 2013 20121)
SO2 20,4 22,0 19,8
NOX 28,7 30,8 29,4
Hiukkaset 21,3 20,8 16,0
1) Sisältää AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad ‑yhteisyrityksen

Savukaasupäästöistä (SO2 ja NOx) 77 % (2013: 70 %) ja hiukkaspäästöistä 98 % (2013: 96 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista. Merkittävin hiukkaspäästöjen lähde (14 800 tonnia vuonna 2014) oli Argayashin voimalaitos Venäjällä.

Elohopeapäästömme ilmaan olivat 126 (2013: 122) kg.

GRI G4:n toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) mukaiset rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten ominaispäästöt on esitetty oheisessa taulukossa.

Energiantuotannon ominaispäästöt vuonna 2014
g/MWh SO2 NOX Hiukkaset
Koko energiantuotanto 193 271 201
Polttoaineilla tuotettu energia 333 468 348
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset