Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimittajien ympäristöarvioinnit

EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

Toimittajiemme arviointi kattaa ympäristövastuuseen, työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät näkökohdat, ja toimittajien arviointi käsitellään kokonaisuutena kohdassa Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet.

EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen ja biomassoihin. Hankimme polttoaineita niin paikallisilta kuin kansainvälisiltä toimijoilta. Tiedostamme, että hiilen avolouhinta voi olla ympäristönsuojelun kannalta haastavaa, kun taas maanalaisten kaivosten työskentelyolosuhteet voivat aiheuttaa työterveys- ja turvallisuushaittoja. Biomassojen hankintaan liittyy ympäristöriskejä, kuten laittomat hakkuut ja monimuotoisuuden häviäminen, mutta myös taloudellisia, sosiaalisia ja maineriskejä liittyen esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin ja maan omistuksiin. Vuonna 2014 meillä oli 134 polttoainetoimittajaa ja niistä 11 % toimi riskimaissa.

Aloitimme toimittajien kestävään kehitykseen liittyvät toimittaja-auditoinnit vuonna 2012 ja olemme pyrkineet

lisäämään auditoitavien toimittajien lukumäärää joka vuosi. Toimittaja-auditoinnissa arvioimme kuinka toimittaja vastaa Fortumin Toimintaohjeen  palvelun- ja tavarantoimittajille vaatimuksiin. Teemme auditoinnit aina toimittajan tiloissa ja ne sisältävät tuotannontarkastuksen, työntekijähaastattelut sekä dokumenttien ja tallenteiden tarkastelun.

Vuonna 2014 auditoimme 14 (2013: 13) toimittajaa, joista noin 70 % toimii riskimaissa. Auditoiduista toimittajista ainoastaan yhdellä havaitsimme parannettavaa ympäristöasioihin liittyen. Toimittaja, jolla poikkeama havaittiin on tehnyt suunnitelman korjaavasta toimenpiteestä, jonka toteutumista seuraamme.

Olemme Bettercoal-aloitteen jäsen ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja arviointityökaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Vuonna 2014 yhteensä 14 hiilentoimittajaa teki Bettercoal-aloitteen mukaisen itsearvioinnin ja yksi kaivos auditoitiin.

Vuoden lopussa Fortumin suurimman hiilentoimittajan itsearviointi- ja auditointiprosessin hyväksyntä oli kesken.

Olemme tunnistaneet biomassan ja muiden biopolttoaineiden alkuperään liittyvät haasteet ja kehitämme toimenpiteitä polttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidussa bioöljylaitoksessa on käytössä Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä bioöljyn tuotannolle.

Yhteisyritys Fortum Värme hankki biomassaa ja bioöljyjä muun muassa Ruotsista, Suomesta, Venäjältä, Brasiliasta ja Malesiasta. Fortum Värme teki yhteensä yhdeksän auditointia omille biopolttoaineiden toimittajilleen ja suurimmille urakoitsijoilleen. Fortum Värme on WWF:n Global Forest & Trade Networkin (GFTN) jäsen Ruotsin GFTN-verkoston kautta ja liittyi FSC-metsäsertifiointijärjestön jäseneksi vuonna 2012. Lisäksi Fortum Värme on ollut Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen vuodesta 2005 ja vuonna 2014 liittyi

Roundtable of Responsible Soy -järjestön jäseneksi.

Lue lisää

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset