Vuosikertomus 2014 | In English |

Pitkän aikavälin kannustimet

Fortumin johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sitouttamalla avainhenkilöt. Hallitus valitsee Fortumin johdon jäsenet ja avainhenkilöt, joilla on oikeus osallistua osakepalkkiojärjestelmään. Osakeohjelma 2014–2019 kattaa tällä hetkellä noin sata henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän osallistujat eivät voi olla samalla Fortum Oyj:n Henkilöstörahaston jäseniä.

Fortumin osakepalkkiojärjestelmä jakautuu kuusivuotisiin osakeohjelmiin, joiden kuluessa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Uusi ohjelma käynnistyy vuosittain hallituksen niin päättäessä.

Kukin osakeohjelma alkaa kolmen kalenterivuoden jaksolla, jonka aikana osallistujat voivat ansaita osakeoikeuksia mikäli hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät. Hallituksen hyväksymät tuloskriteerit ansaintajaksolle 2014–2016 ovat osakekohtainen tulos, osakkeen kokonaistuotto sekä maineindeksi.

Kun ansaintajakso on päättynyt ja tarvittavat verot ja muut työsuhteeseen liittyvät kulut on vähennetty ansaittujen osakeoikeuksien bruttoarvosta, ansaittujen oikeuksien nettoarvo maksetaan osallistujille osakkeina. Ansaintajaksoa seuraa rajoitusjakso, jonka aikana osallistujat eivät saa siirtää tai myydä osakkeita. Jos osakkeiden arvo laskee tai nousee rajoitusjakson aikana, osallistujat kantavat itse mahdollisen tappion tai voiton.

Johtoryhmän jäseniä koskien rajoitusjakso voidaan lyhentää yhteen vuoteen mikäli henkilön yhteenlaskettu Fortum-osakkeiden omistus vastaa vähintään hänen vuosittaista peruspalkkaansa. Muiden jäsenten rajoitusjakso muuttuu yhdeksi vuodeksi osakeohjelmasta 2013–2018 lukien.

Osallistujalle ansaintajakson jälkeen myönnettävien osakkeiden enimmäisarvo (ennen veroja) ei voi ylittää osallistujan yhden vuoden palkkaa.

Fortumin nykyinen osakepalkkiojärjestelmä noudattaa valtion omistamien yhtiöiden ohjeistusta sekä listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 ehtoja. PCA Corporate Finance Oy on toiminut riippumattomana neuvonantajana palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

 

Osakepalkkiojärjestelmä

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset