Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuosina 2014 ja 2013 maksetut palkat, luontoisedut sekä tulos- ja osakepalkkiot. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulospalkkiot perustuvat edellisen vuoden tavoitteisiin sekä saavutettuihin tuloksiin. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän osakepalkkiot sisältävät vuoden aikana toimitetut osakkeet. Taulukko sisältää myös toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkekustannukset.


tuhatta euroa Palkat ja luontaisedut
2014
Palkat ja luontaisedut
2013
Tulos
palkkiot
2014
Tulos
palkkiot
2013
Osake
palkkiot
2014
Osake
palkkiot
2013
Lisä
eläkkeet
2014
Lisä
eläkkeet
2013
Yhteensä
2014
Yhteensä
2013
Toimitusjohtaja 1 005 795 1) 38 18 549 971 255 249 1 847 2 033
Muut johtoryhmän jäsenet 2) 3 321 2 860 453 137 1 509 1 508 578 453 5 861 4 958
Yhteensä 4 326 3 655 491 155 2 058 2 479 833 702 7 708 6 991
1) Sisältää sairasloman vaikutuksen vuonna 2013.
2) Entiselle talousjohtajalle Markus Rauramolle myönnettiin vuonna 2012 rekrytointipalkkio, joka maksettiin kolmen vuoden aikana. Vuosittainen palkkio 33 334 euroa maksettiin vuosina 2012, 2013 ja 2014. Lisäksi vuonna 2013 Markus Rauramolle maksettiin 80 000 euron palkkio hänen toimiessaan toimitusjohtajan sijaisena maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana.

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, maksetut lyhyen aikavälin tulospalkkiot ja pitkän aikavälin osakepalkkiot olivat yhteensä 2 549 tuhatta euroa (2013: 2 634), mikä vastaa 0,83 % (2013: 0,77 %) Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista.

Timo Karttinen toimi toimitusjohtaja Tapio Kuulan sijaisena Kuulan jäätyä sairauslomalle joulukuussa 2014. Karttinen ei saanut erilliskorvausta sijaisena toimimisestaan vuonna 2014.

Johdolle toimitetut osakkeet

Oheinen taulukko esittää osakepalkkiojärjestelmän myötä toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille toimitetut osakkeet.

Osakemäärät 2014 2) 2013
Tapio Kuula 15 187 35 152
Helena Aatinen 909 519
Alexander Chuvaev 1) 13 793 35 783
Mikael Frisk 6 463 10 079
Esa Hyvärinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 382 n/a
Timo Karttinen 6 639 9 563
Kari Kautinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 739 n/a
Per Langer 5 517 8 550
Markus Rauramo 1 679 756
Matti Ruotsala 3 463 12 395
Sirpa‑Helena Sormunen (johtoryhmän jäsen 1.9.2014 alkaen) 0 n/a
Tiina Tuomela (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 156 n/a
Kaarina Ståhlberg (johtoryhmän jäsen 31.3.2014 saakka) 210 n/a
1) Osakeoikeudet maksetaan osakkeiden sijaan rahana kolmen vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.
2) Osakkeet toimitettiin ohjelmien 2008‑2012 ja 2011‑2016 perusteella.

Toimitusjohtaja Tapio Kuulan palkkiot ja työsuhteen ehdot

 
​Palkka ja luontoisedut​Peruspalkka on 81 530 euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedut ja vapaan autoedun.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio) *Tulospalkkiota on mahdollista ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio) *Fortumin johdon voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei voi ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.
Eläkejärjestely​Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen ja tulospalkkiosta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Työsuhteen päättäminen​Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa.

*) Vuoden aikana maksetut palkkiot (lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä) eivät voi ylittää 120 % vuosipalkasta. Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset