Vuosikertomus 2014 | In English |

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita.

Hallitus nimittää jäsenistään tarkastus- ja riskivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille ja lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirja ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance) 2010 tarkastusvaliokunnalle määritettyjen tehtävien mukaisesti. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta konsernissa. Lisäksi valiokunta tarkastelee säännöllisesti compliance-raportointia

 liiketoimintaeettisistä asioista. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritelty.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoiset tilintarkastajat, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Corporate Controller ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Tarkastus-

ja riskivaliokunta tarkastaa vuosittain työjärjestyksensä, hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman sekä suorittaa työstään itsearvioinnin. Valiokunta käsittelee vuosittain ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista. Lisäksi valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja seuraa sen tarkastustoimintaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2014

8.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokuntaan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen sekä jäseniksi Heinz-Werner Binzelin ja Jyrki Talvitien. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat 8.4.2014 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka puheenjohtaja Kim Ignatius sekä jäseninä Joshua Larson ja Heinz-Werner Binzel.

Vuonna 2014 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 96.

 

Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • Seurata yhtiön taloudellista asemaa
 • Valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • Yhteydenpito lakisääteiseen ulkoiseen tilintarkastajaan ja tilintarkastajan valiokunnalle valmistelemien raporttien arviointi
 • Seurata emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • Henkilökohtaiset tapaamiset vuosittain ulkoisten tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien kanssa
 • Valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • Arvioida ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
 • Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet
 • Käsitellä sisäisen tarkastuksen työjärjestystä, suunnitelmia ja raportteja  
 • Seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • Käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään antamaan selvitykseen (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • Konsernin riskipolitiikan ja riskien vuosittainen tarkastelu
 • Seurata oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä
 • Käsitellä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritelty.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan palkitsemisvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää valiokunnan jäseniksi.

Säännölliset osallistujat valiokunnan kokouksissa ovat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään vuosittain itsearvioinnin.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2014

Varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2014 jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Sari Baldaufin ja jäseniksi Minoo Akhtarzandin, Ilona Ervasti-Vaintolan, Christian Ramm-Schmidtin ja Petteri Taalaksen. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2014 saakka valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Sari Baldauf ja jäsenet Minoo Akhtarzand, Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt.

Vuonna 2014 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • Käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin ja johdon palkkausrakenteista sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
 • Seurata kannustinjärjestelmien toimivuutta varmistaakseen, että johdon palkitsemisjärjestelmä edistää yhtiön tavoitteita ja perustuu henkilökohtaiseen suoriutumiseen
 • Arvioida toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien suoriutumista ja palkitsemista
 • Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimittämis- ja palkitsemisasioissa
 • Avustaa tarvittaessa hallitusta raportoinnissa palkitsemisasioista varsinaiselle yhtiökokoukselle
 • Käsitellä ja valmistella suunnitelmia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien ja muiden johtoryhmän jäsenien seuraajiksi
 • Seurata, suunnitella ja edistää kompetenssien kehittämistä konsernissa strategisia tavoitteita vastaavasti
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset