Vuosikertomus 2014 | In English |

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.

Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa 2014 poistaa hallituksen jäsenille asetetun 68 vuoden yläikärajan yhtiöjärjestyksestä valtion omistajaohjauksen kannan mukaisesti.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita sekä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään muita asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen

kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010:n mukaisesti.

Hallituksella ei ole toimivaltaa laskea liikkeeseen tai hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen valtuutusta. Hallituksella ei tällä hetkellä ole kyseistä valtuutusta.

Hallitus vuonna 2014

Hallitukseen kuuluivat 8.4.2014 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat seitsemän henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Christian Ramm-Schmidt, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel,

Ilona Ervasti-Vaintola, Kim Ignatius ja Joshua Larson.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Kim Ignatius (entinen jäsen), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt (entinen varapuheenjohtaja), ja uusina jäseninä Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie, toimikaudelle, joka päättyy 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2014 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien, on naisia. Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Vuonna 2014 yhtiön hallituksen pääpainopistealueita olivat taloudellisen ympäristön ja energiasektorin syvällinen

tarkastelu, eritoten viimeaikainen geopoliittinen kehitys ja sen mahdolliset vaikutukset, yhtiön strategian edelleen kehittäminen, mukaan lukien tulevaisuuden strategisten vaihtoehtojen arviointi sähkönjakeluliiketoiminnasta luopumisen jälkeen, kuten suunnitelma koskien TGC-1 omistuksen uudelleenjärjestelyä, liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestely, seuraajasuunnitelmien käsittely sekä eri toimintojen auditoinnin ja arvioinnin jatkaminen.

Edellisenä vuonna suoritetun itsearvioinnin perusteella hallitus määritti tiettyjä painopistealueita ja paransi tiettyjä prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

Fortumin hallitus 31.12.2014

NimiSyntymävuosiKansalaisuusKoulutusPäätoimiLäsnäolo hallituksen kokouksissaLäsnäolo valiokunnan kokouksissa

Puheenjohtaja Sari Baldauf

1955SuomiKTMJohtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3

Varapuheenjohtaja Kim Ignatius

1956SuomiEkonomiSanoma Oyj, talousjohtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Tarkastus- ja riskivaliokunta, 6/6
Minoo Akhtarzand1956RuotsiDiplomi-insinööri, sähkötekniikkaJönköpingin läänin maaherra
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Heinz-Werner Binzel1954SaksaEkonomi, dilpomi-insinööri, taloustieteet ja sähkötekniikkaYksityinen konsultti
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Tarkastus- ja riskivaliokunta, 6/6
Ilona Ervasti-Vaintola1951SuomiOTK, VTJohtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Christian Ramm-Schmidt1946SuomiDipl. Ekon.Senior Partner, Merasco Capital Ltd
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Petteri Taalas 1)
1961SuomiFT MeterologiaIlmatieteen laitos, pääjohtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
9/9Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Jyrki Talvitie 1)1966SuomiExecutive MBA, oikeustieteen kandidaatti

Russian Direct Investment Fund, johtaja
Riippumaton hallituksen jäsen

9/9Tarkastus- ja riskivaliokunta, 4/5

Fortumin hallituksen jäsen 8.4.2014 saakka

Joshua Larson1966YhdysvallatKansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti

Yksityinen sijoittaja ja konsultti
Riippumaton hallituksen jäsen

2/2

Tarkastus- ja riskivaliokunta, 1/1

1) Hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • Toiminnan järjestäminen lainsäädännön ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • Kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen järjestäminen
 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
 • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan Fortumin johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
 • Keskeisten riskien analysointi ja niitä koskevien ohjeiden antaminen
 • Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
 • Tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
 • Osavuosikatsauksista keskustelu ja kommentointi
 • Konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Osinkopolitiikan määrittely
 • Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen
 • Konsernin politiikkojen ja periaatteiden, kuten konsernin riskipolitiikan vahvistaminen
 • Yhtiön eettisten arvojen ja toimintaperiaatteiden asettaminen, mukaan lukien kestävä kehitys, ja niiden toteutumisen seuranta
 • Konsernin kestävän kehityksen raportin käsittely
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset