Vuosikertomus 2014 | In English |

Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct)

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Fortumin päivitetty Toimintaohje otettiin käyttöön keväällä 2012 (alunperin laadittu 2007)

ja julkaistiin kymmenellä kielellä. Toimintaohje on hallituksen hyväksymä.

Korruption ennaltaehkäiseminen on yksi Toimintaohjeen painopistealueista. Korruptioon liittyviä riskejä hallinnoidaan kaikissa Fortumin toimintamaissa osana Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä. Fortumilla on käytössään menettelytavat kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Konsernin riskienhallinta on kehittänyt yhdessä muiden yksiköiden, mm. vero-osaston ja kestävän kehityksen yksikön, kanssa prosessit maa- ja yhteistyökumppaniriskien arviointia varten. Prosessit auttavat ymmärtämään sääntöjen noudattamisen merkitystä paikallisella ja yhteistyökumppaneiden tasolla.

Complianceen liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua, ja sitä käsitellään Compliance Risk Network:ssä. Fortumin johtoryhmä valvoo tätä

prosessia. Järjestelmällinen riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa neljännesvuosittain tapahtuvaa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi säännöllisesti liiketoimintaeettisiin asioihin liittyvistä compliance-toimenpiteistä Fortumin johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Liiketoimintaeettisissä kysymyksissä tukea ja neuvoa antaa lakiosasto. Fortumin työntekijöiden velvollisuutena on ilmoittaa väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelle tai muulle johdolle, tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi Fortumin työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa sisäisen tarkastuksen johtajalle epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti Fortumin internet-sivuilla olevan sähköisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä ja tarvittaessa myös nimettömänä. Edellisten kanavien lisäksi Venäjällä on toiminnassa oma, erillinen compliance-organisaatio ja nimetyt compliance-päälliköt.

Jokaisen Fortumin työntekijän tulee suorittaa Toimintaohjetta (Code of Conduct) käsittelevä verkkokurssi. Verkkokurssin suorittaminen on myös osa Fortumin uusien työntekijöiden perehdyttämisohjelmaa. Verkkokoulutusohjelman päivitys aloitetaan vuoden 2015 aikana. Lisäksi lakiosasto on järjestänyt divisioonien johdolle ja muille määritetyille ryhmille korruptionvastaista koulutusta.

Toimintaohjeesta ja sääntöjen noudattamista koskevista periaatteista ja ohjeista tiedotetaan sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien kautta. Viestinnässä tuodaan esille ylimmän johdon sitoutuminen näihin periaatteisiin ja ohjeisiin.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset