Vuosikertomus 2014 | In English |

Latauskeskus

Latauskeskuksesta löydät valmiita pdf-raportteja koko Fortumin vuosikertomuksesta ja sen eri osioista. Oikeanpuoleisesta valikosta voit myös valita yksittäisiä sivuja ja koota niistä oman pdf-pakettisi.

Sinun latauskorisi

 • Tämä on Fortum
  • Toimitusjohtajan katsaus
  • Toiminta- ja markkina-alueet
  • Vuosi 2014 lukuina
   • Myynti ja tuotanto
    • Myynti ja tuotanto sis. Fortum Värme
   • Taloudelliset tunnusluvut
   • Ympäristövastuun tunnusluvut
   • Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
   • Markkina-asema
  • Strategia
   • Strategian ydinalueet
   • Strategian toteuttaminen 2014
   • Tulevaisuuden energiajärjestelmä - aurinkotalous
   • Kestävä kehitys osa strategiaa
   • Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena
  • Toimintaympäristö ja markkinoiden kehitys
   • Euroopan markkinoiden kehitys
   • Venäjän markkinoiden kehitys
   • Päästömarkkinoiden kehitys
 • Liiketoiminta
  • Konsernin liiketoimintarakenne
  • Fortumin liiketoiminta
   • Vesivoima
    • Ympäristövaikutukset
    • Ympäristövaikutusten vähentäminen
    • Sidosryhmien näkemyksiä
   • Ydinvoima
    • Turvallisuus ja käytettävyys
    • Modernisoinnit ja tehonkorotukset
    • Ympäristövaikutukset
    • Ydinjätehuolto
    • Sidosryhmien näkemyksiä
   • Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
    • Monipuolista polttoaineiden käyttöä
    • Ympäristövaikutukset
   • Muu tuotanto
    • Lämmön erillistuotanto
    • Lauhdesähkön tuotanto
    • Aurinkovoima
   • Sähkön ja lämmön jakelu
    • Lämmönjakelu
    • Sähkönjakelu
    • Ympäristövaikutusten vähentäminen
   • Sähkön ja lämmön myynti
    • Sähkö- ja lämpötuotteemme
    • Energiatehokkaat palvelut
   • Asiantuntijapalvelut
 • Yhteiskunta
  • Sidosryhmämme
   • Sidosryhmäyhteistyö
   • Tärkeimmät sidosryhmämme
    • Osakkeenomistajat
    • Asiakkaat
     • Sähkön myynti ja uudet ratkaisut
     • Palvelut lämpöasiakkaille
     • Asiantuntijapalvelut
     • Palvelut sähkönsiirtoasiakkaille
    • Henkilöstö
     • Työhyvinvointi
     • Turvallisuus
    • Palvelun- ja tavarantoimittajat
     • Toimitusketjun vastuullinen hallinta
     • Vastuullista poltto­aineiden hankintaa
    • Viranomaiset, päättäjät ja alan organisaatiot
    • Tiedotusvälineet
    • Järjestöt
    • Paikallisyhteisöt
   • Tuki yhteiskunnalle
  • Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille
   • Lisäarvo sidosryhmittäin 2014
  • Fortum veronmaksajana
 • Tilinpäätös
  • Hallituksen toimintakertomus
   • Tuloskehitys ja taloudellinen asema
    • Strategian mukainen rakennejärjestely Venäjällä
    • Tehostamisohjelma 2013–2014
    • Sähkönsiirtoliiketoiminnan strateginen arviointi
    • Raportointimuutos IFRS-standardien muutosten sekä uuden organisaatiorakenteen johdosta
    • Markkinatilanne
    • Euroopan liiketoimintaympäristö ja päästömarkkinat
    • Taloudelliset tulokset
    • Taloudellinen asema ja rahavirta
    • Segmenttikatsaukset
     • Power and Technology
     • Heat, Electricity Sales and Solutions
     • Russia
     • Distribution
    • Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
    • Henkilöstö
    • Muutoksia Fortumin johdossa
    • Tilikauden jälkeiset tapahtumat
    • Näkymät
    • Tutkimus ja kehitys
    • Kestävä kehitys
   • Riskienhallinta
    • Riskienhallinnan periaatteet ja tarkoitus
     • Konsernin riskipolitiikka
     • Riskienhallinnan organisaatio
     • Riskienhallintaprosessi
    • Riskien kuvaus
     • Strategiset riskit
     • Hyödykemarkkinariskit
     • Rahoitusriskit
     • Vastapuoliriskit
     • Operatiiviset riskit
   • Fortumin osake ja osakkeenomistajat
    • Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit
    • Osakepääoma
    • Osakkeenomistajat
    • Osinko
  • Tunnusluvut
   • Tunnusluvut
   • Osakekohtaiset tunnusluvut
   • Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit
   • Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit
   • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Tilinpäätös
   • Konsernitilinpäätös
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin laaja tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
    • Konsernin rahavirtalaskelma
     • Rahavirtalaskelman lisätietoa
    • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
     • 1. Laadintaperiaatteet
     • 2. Kriittiset tilinpäätösarviot ja -hankinnat
     • 3. Rahoitusriskien hallinta
     • 4. Pääomariskien hallinta
     • 5. Segmenttiraportointi
     • 6. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
     • 7. Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa
     • 8. Yrityshankinnat ja -myynnit
     • 9. Myytävänä olevat omaisuuserät
     • 10. Muut tuotot ja muut kulut
     • 11. Materiaalit ja palvelut
     • 12. Henkilöstökulut
     • 13. Rahoituskulut (netto)
     • 14. Tuloverot
     • 15. Osakekohtainen tulos ja osinko
     • 16. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain
     • 17. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon
     • 18. Aineettomat hyödykkeet
     • 19. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
     • 20. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
     • 21. Muut pitkäaikaiset sijoitukset
     • 22. Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset
     • 23. Vaihto-omaisuus
     • 24. Myyntisaamiset ja muut saamiset
     • 25. Likvidit varat
     • 26. Osakepääoma
     • 27. Määräysvallattomien omistajien osuus
     • 28. Korolliset velat
     • 29. Laskennalliset verot
     • 30. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
     • 31. Muut varaukset
     • 32. Eläkevelvoitteet
     • 33. Muut pitkäaikaiset velat
     • 34. Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma
     • 35. Pantatut varat
     • 36. Leasingsopimukset
     • 37. Investointisitoumukset
     • 38. Vastuut
     • 39. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
     • 40. Lähipiiritapahtumat
     • 41. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
     • 42. Tytäryritykset segmenteittäin 31.12.2014
   • Emoyhtiön tilinpäätös
    • Tuloslaskelma
    • Tase
    • Rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
     • 1. Laadintaperiaatteet
     • 2.Liikevaihto markkina-alueittain
     • 3. Muut tuotot
     • 4. Henkilöstökulut
     • 5. Rahoitustuotot ja -kulut
     • 6. Tuloverot
     • 7. Pitkäaikaiset varat
     • 8. Lyhytaikaiset saamiset
     • 9. Likvidit varat
     • 10. Oman pääoman muutos
     • 11. Korolliset velat
     • 12. Ostovelat ja muut velat
     • 13. Annetut vakuudet ja vastuut
     • 14. Lähipiiritapahtumat
   • Ehdotus voittovarojen käytöksi
   • Tilintarkastuskertomus
  • Taloudellinen tieto neljännesvuosittain
  • Tietoa sijoittajille
 • Hallinnointi
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
   • Fortumin hallintoelimet
    • Yhtiökokous
    • Hallitus
    • Hallituksen valiokunnat
    • Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
    • Toimitusjohtaja
    • Fortumin johtoryhmä ja liiketoiminta-organisaatio
   • Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät
    • Valvontaymäristö
    • Riskien arviointi
    • Valvontatoiminnot
    • Toimintapolitiikkojen, ohjeiden ja prosessien viestintä
    • Seuranta
    • Tarkastustoiminta
    • Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct)
  • Palkitseminen
   • Lyhyen aikavälin kannustimet
   • Pitkän aikavälin kannustimet
   • Eläkejärjestelyt
   • Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot
   • Hallituksen jäsenten palkkiot
  • Hallitus
  • Konsernin johtoryhmä
 • GRI
  • Perussisältö
   • Raportin kuvaus
   • Olennaiset näkökohdat
   • Johtamistavan kuvaus
    • Talous
    • Ympäristö
    • Henkilöstö ja työolot
    • Ihmisoikeudet
    • Yhteiskunta
    • Tuotevastuu
   • Liiketoiminnan eettisyys
  • Varmennus
   • Varmennuslausunto
  • GRI-indeksi
  • Taloudellinen vastuu
   • Taloudelliset tulokset
   • Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
   • Järjestelmätehokkuus
  • Ympäristövastuu
   • Materiaalit
   • Energia
   • Vesi
   • Luonnon monimuotoisuus
   • Päästöt
   • Jätevedet ja jätteet
   • Määräystenmukaisuus
   • Toimittajien ympäristöarvioinnit
   • Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
  • Sosiaalinen vastuu
   • Henkilöstö ja työolot
    • Työllistäminen
    • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
    • Tasa-arvoinen palkitseminen
    • Toimittajien arvioinnit: ympäristö, työolot ja ihmisoikeudet
    • Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
   • Ihmisoikeudet
    • Investoinnit
    • Syrjinnän kielto
    • Järjestäytymis- ja työehtosopimussoikeudet, lapsityövoima ja pakko- ja rangaistustyövoima
    • Ihmisoikeusarvioinnit
    • Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
    • Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekansmit
   • Yhteiskunta
    • Paikallisyhteisöt
    • Korruption vastaisuus
    • Poliittinen vaikuttaminen
    • Kilpailun rajoittaminen
    • Määräystenmukaisuus
    • Yhteiskuntaan liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
    • Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen
   • Tuotevastuu
    • Tuote- ja palvelutiedot
    • Markkinointiviestintä
    • Saatavuus
  • Lyhenteet ja yksiköt
 • Oikeudellinen tiedote
 • Yhteystiedot

PDF-tiedostoa luodaan

PDF-raporttiasi luodaan.
Luominen voi kestää muutamia minuutteja.

0%
Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Lataa PDF

Jaa raportti

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset