Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Sähkön- ja lämmönjakeluverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuu vaikutuksia lähiympäristöön. Ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla sekä noudattamalla ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

Jakeluverkon suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja luontoon. Suunnittelun, kaavoituksen ja lupamenettelyjen avulla pyritään löytämään

yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu energianjakelun varmistamiseksi.

Kaukolämpöverkon vaikutukset vähäisiä

Kaukolämmön jakelun ympäristövaikutukset liittyvät verkon rakentamisvaiheeseen, jolloin muiden yhteiskunnan rakentamishankkeiden tapaan rakentamisesta on tilapäistä häiriötä rakentamisalueella. Kaukolämpöverkon käytöllä ei ole ympäristövaikutuksia satunnaisia vesivuotoja lukuun ottamatta.

Kaapelointi vähentää sähkönjakeluverkon ympäristövaikutuksia

Sähkönjakeluverkon rakentamisen ympäristövaikutukset muodostuvat mm. puuston poistosta sekä työmaa-aikaisesta liikenteestä, melusta ja pölyämisestä. Ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Jakeluverkon uusinnassa syntyvästä

jätemateriaalista suurin osa voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Muuntajien öljyvuotojen takia likaantuneet maa-alueet puhdistetaan niin pian kuin mahdollista. Uudet muuntamot varustetaan öljykaukalolla, joka estää öljyn pääsyn ympäristöön vahinkotilanteissa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset