Vuosikertomus 2014 | In English |

Sidosryhmien näkemyksiä

Vuoden 2014 aikana eri sidosryhmät nostivat julkiseen keskusteluun seuraavia vesivoimantuotannon kannalta merkittäviä aiheita:

Suomessa ja Ruotsissa virkistyskalastajat ovat vaatineet vesivoiman tuottajilta jo pitemmän aikaa toimia vaelluskalakantojen palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin. Etenkin kalateiden rakentaminen ja taloudellisesti vähätuottoisten pienvesivoimaloiden ja säännöstelypatojen purkaminen ovat herättäneet keskustelua.

Suomen maa- ja metsätalousministeri sekä ympäristöministeri kutsuivat marraskuussa vesivoimantuottajat ja energia-alan etujärjestön edustajat keskustelemaan keinoista palauttaa luonnossa lisääntyvä vaelluskalakanta rakennettuihin vesistöihin. Keskustelussa todettiin, että paras tulos saavutetaan, kun hankkeet toteutetaan usean tahon yhteistyöllä.

Fortumille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Mielestämme tehokkaimmat keinot tavoitteen saavuttamiseksi riippuvat vesistöstä. Olemme olleet mukana niissä hankkeissa, joissa on selvitetty edellytyksiä kalateiden rakentamiseen voimalaitoksillemme. Olemme lisäksi varanneet merkittävän lisärahoituksen Oulujoen vaelluskalahankkeen toteuttamiseen vuosille 2015–2017.

Ruotsissa vesivoimaa koskeva keskustelu liittyy EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoon ja vesivoiman ympäristötoimenpiteisiin. Kesäkuussa 2014 julkistettiin

selvitysmiehen ehdotus vesien käyttöä koskevan ympäristölainsäädännön muuttamisesta, jotta Ruotsin ja EU:n ympäristötavoitteet saavutetaan. Selvityksen keskeinen ehdotus oli, että vanhoille vesivoimalaitoksille tulisi hakea uusi ympäristölupa. Lupien saamisen ehtona olisi ympäristötoimenpiteiden toteuttaminen.

Korostimme selvityksestä antamassamme lausunnossa, että ympäristöä voidaan parantaa myös nykyisen lainsäädännön pohjalta. Mielestämme ehdotus lupaprosesseista aiheuttaa epävarmuutta vesivoiman tulevaisuudelle ja pahimmassa tapauksessa suuria kustannuksia ilman vastaavaa ympäristöhyötyä.

Ruotsin viranomaiset Energimyndigheten ja Havs- och Vattenmyndigheten julkistivat heinäkuussa 2014 kansallisen strategian vesivoimaa koskevista toimenpiteistä (Strategi för åtgärder inom vattenkraften). Strategian mukaan ympäristötoimenpiteet eivät saisi kansallisella tasolla vähentää vesivoimantuotantoa yli 2,3 %:lla. Toimenpiteet

eivät myöskään strategian mukaan saisi oleellisesti vähentää säännöstelykapasiteettia, eli mahdollisuutta säädellä vesivoimantuotannon määrää sähkön tarpeen mukaan.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset