Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristövaikutukset

Voimalaitosten ja patojen rakentaminen sekä jokien perkaaminen aiheuttavat vesivoiman merkittävimmät ympäristövaikutukset. Vesivoima ja siihen liittyvä säännöstely voivat muuttaa jokivesistöä, rantoja, jokien kulkua ja luontaisia virtaamia. Järvien ja jokien vedenpinnan korkeuden ja virtaaman säännöstely saattaa vaikuttaa vesiympäristöön ja vesistöjen muuhun käyttöön ja ennen kaikkea kalastoon. Kalojen vaellus kutualueilleen voi estyä ja lisääntyminen vaikeutua. Kalastovaikutuksia voidaan vähentää ja kompensoida kalaistutuksilla ja kalojen luontaista lisääntymistä parantavilla hankkeilla sekä kalojen kiinniotoilla ja kuljetuksilla kutupaikoille.

Vesistön säännöstely

Veden virtausta säännöstellään vesistöissä vesivoimantuotannon takia sekä vuositasolla että lyhytaikaisesti. Vuosisäännöstelyllä tulvavesiä varastoidaan ja siirretään suurimpia juoksutuksia talveen, jolloin sähköä kulutetaan enemmän. Lyhytaikaisessa säädössä juoksutuksia säädetään vuorokauden ja viikon aikana sähkön kysynnän mukaan.

Vesivoimalaitoksillemme ja järvisäännöstelylle asetetut lupaehdot määräävät vesistöjen vedenkorkeuden ja virtaamien vaihtelurajat. Luvat määrittävät myös velvollisuutemme ennaltaehkäistä ja korvata ympäristö­vaikutuksia. Huolellisen käytön ansiosta Suomen vesivoimalaitoksillamme ei ollut yhtään lupapoikkeamaa vuonna 2014. Ruotsissa raportoimme yhden lupa­poikkeaman. Tuotantohäiriö Åsenin vesivoimalaitoksellamme nosti veden pintaa nopeasti voimalaitoksen alapuolisessa vesistössä.

Tapahtuman jälkeen päätimme aikaistaa valvontajärjestelmän uusimishanketta parilla vuodella alkamaan jo vuonna 2015.

Suomessa selvitimme yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa mahdollisuuksia kehittää Oulujoen vesistön säännöstelyä tulevaisuuden tulvatilanteiden varalle. Selvityksen tuloksena otimme Oulujärven säännöstelyssä käyttöön vedenkorkeuden yläsuosituksen, joka hyödyttää sekä virkistyskäyttöä että tulvasuojelua sateisina kesinä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset