Vuosikertomus 2014 | In English |

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Työskentelemme aktiivisesti vesivoiman ympäristövaikutusten lieventämiseksi ja osallistumme tutkimuksiin ja hankkeisiin erilaisten sidosryhmien kanssa. Ympäristövaikutuksia lievennetään ja kompensoidaan sekä lupien velvoittamilla että vapaaehtoisilla toimenpiteillä. Velvoitetoimenpiteistä tärkeimpiä ovat kalaistutukset. Ruotsissa purimme vuonna 2014 tuomioistuinpäätöksen mukaisesti Stackmoradammen-padon, joka esti aikaisemmin vaelluskalojen liikkumisen vesistössä.

Kalaistutukset

Vesivoimaa tuotetaan voimalaitosten ja vesistöjen säännöstelyä koskevien lupapäätösten mukaisesti. Luvat velvoittavat kompensoimaan mahdolliset haitat mm. kalaistutuksin.

Vesivoimantuotannon kalataloudelle aiheuttamien ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istutti vuonna 2014 Suomessa noin 260 000 lohen ja meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin 360 000 vaellussiian poikasta. Sisävesiin istutimme tämän lisäksi järvitaimenen, järvilohen, kuhan, harjuksen ja siian poikasia. Haimme vuonna 2014 Oulujoelle lupamuutosta, joka lisäisi kalaistutustemme määrää vesistössä.

Ruotsissa istutimme Itämereen laskeviin jokiin noin 300 000 lohen ja meritaimenen poikasta. Lisäksi istutimme Klarälven-jokeen ja Vänern-järveen noin 220 000 Klarälven-lohen ja järvitaimenen poikasta. Muilla sisävesillä istutimme noin

300 000 taimenen, harjuksen ja nieriän poikasta sekä 45 000 ankeriasta.

Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Vesivoiman ympäristövaikutuksia lievennettiin ja tutkittiin myös vapaaehtoisilla hankkeilla, jotka toteutettiin yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Vapaaehtoisia hankkeita toteutimme vuonna 2014 noin 600 000 €:lla. Tyypillisiä yhteistyöhankkeita ovat vesistöjen virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä parantavat hankkeet. Osa näistä hankkeista rahoitettiin ympäristömerkityn sähkön myynnistä saaduilla varoilla.

Suomessa päätimme syksyllä 2014 varata merkittävän määrän lisärahoitusta vaelluskalojen palautushankkeisiin Oulujoella. Käytännön suunnittelu alkaa vuonna 2015.

Oulujoella perustettiin Montan patoaltaalle virkistyskalastusalue ja tuettiin vaelluskalakantaa

merilohenpoikasten istutuksilla ja kutukypsien lohien ylisiirrolla Oulujoen sivujoissa sijaitseville kutualueille. Vuoksessa jatkettiin virtavesikalojen elinympäristöjen kunnostamista kahdessa kohteessa Tainionkosken ja Imatran voimalaitoksen välisellä jokiosuudella. Osallistuimme myös Imatran kaupunkipurohankkeeseen.

Ruotsissa selvitettiin vuoden aikana Gullspång-joen kunnostusmahdollisuuksia joen ainutlaatuisen lohikannan suojelemiseksi. Bulsjöån-joella seurattiin tutkimushankkeen avulla uhanalaisen jokihelmisimpukan kotoutuksen onnistumista. Klarälven-joella tutkittiin, miten kalanpoikasten selviytymistä voidaan parantaa niiden vaeltaessa kutualueilta jokea alaspäin.

Patoturvallisuuden parantaminen

Parannamme järjestelmällisesti vesivoimalaitospatojemme turvallisuutta. Seuraamme patojen kuntoa patoviranomaisen hyväksymien

turvallisuustarkkailuohjelmien mukaisesti. Merkittävimmät vesivoimalaitostemme patojen kunnostushankkeet vuonna 2014 toteutimme Ruotsissa. Suurin patoturvallisuushankkeemme Höljesin vesivoimalaitoksella jatkui vuonna 2014. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2015 aikana. Muita suuria valmistuneita patoturvallisuushankkeitamme olivat Spjutmon ja Partebodan voimalaitosten patojen peruskunnostus. Uutena hankkeena käynnistimme Liman voimalaitoksen padon kunnostuksen.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset