Vuosikertomus 2014 | In English |

Turvallisuus ja käytettävyys

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoiman vastuullisesta käytöstä. Ydinvoimalaitostemme turvallisuustaso on hyvä, ja kehitämme laitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Vuonna 2014 Loviisan ydinvoimalaitoksemme tuotti 7,88 (2013: 8,04) TWh sähköä, mikä oli noin 12 % (2013: 9 %) Suomen sähköntuotannosta. Voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti mitattuna korkea, 90,9 % (2013: 92,5 %). Maailmanlaajuisesti painevesilaitosten

käyttökerroin oli viime vuonna noin 84 % (2013: 83 %). Vuonna 2014 Loviisan ykkösyksikölle tehtiin lyhyt vuosihuolto ja kakkosyksikölle laaja, neljän vuoden välein tehtävä vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Loviisan voimalaitoksella kirjattiin vuoden aikana yksi turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma (INES 1 -luokka kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n käyttämällä asteikolla). Tapahtumasta ei ollut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. IAEA:n määritelmän mukaan INES 1 -luokan tapahtumat eivät vaaranna turvallisuutta, mutta osoittavat kuitenkin puutteita turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä.

Myös osaomisteisten ydinvoimalaitosten käytettävyys oli hyvä lukuun ottamatta Oskarshamn 2 -yksikköä. Vuosihuollon jälkeen Oskarshamn 1:n tehoa on rajoitettu hieman kevään 2015 vuosihuoltoon asti, ja Forsmark 3:n osalta on päätetty ylimääräisestä tarkastusseisokista keväällä 2015. Oskarshamn 2 oli seisokissa koko vuoden 2014

laitoksen turvallisuutta parantavien ja tehonkorotukseen tähtäävien muutosten vuoksi.

Ydinturvallisuuden jatkuva kehittäminen

Euroopan Unioni on pyrkinyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittämään ydinturvallisuutta koskevaa yhteisö­lainsäädäntöään. Eurooppalaisten ydinvoimalaitosten niin sanottujen stressitestien jälkeen ja niiden aikana tehdyn työn pohjalta Euroopan komissio antoi ehdotuksen ydinturvallisuusdirektiivin uudistamiseksi kesällä 2013. Direktiivi hyväksyttiin heinäkuussa 2014 ja jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin määräykset kansallisessa lainsäädännössään voimaan viimeistään vuoden 2017 elokuun puoliväliin mennessä.

Fortum jatkoi vuoden 2014 aikana ydinvoimalaitostensa turvallisuuden kehittämistä. Loviisan voimalaitoksella jatkoimme merivedestä riippumattomien jäähdytystornien rakentamista ja tulvasuojelun parantamista erittäin

epätodennäköisen poikkeuksellisen korkean merivedenpinnan varalta. Uuden, merivedestä riippumattoman jäähdytysjärjestelmän rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2014, ja järjestelmä valmistuu vuonna 2015. Järjestelmä parantaa varautumista ääritilanteisiin, joissa merivettä ei jostain syystä voitaisi käyttää normaalisti voimalaitoksen jäähdytysvetenä.

Loviisan voimalaitoksella uusittiin myös höyrystimien varoventtiileitä, parannettiin suojausta korkean merenpinnan varalta sekä uusittiin päämuuntaja. Lisäksi Loviisan voimalaitoksessa tehdään laajamittainen määräaikainen turvallisuusarviointi, jonka tulokset luovutetaan Säteilyturvakeskukselle vaiheittain vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Ruotsissa ydinturvallisuusviranomainen julkaisi vuoden lopussa vaatimukset turvallisuuden parantamiseksi. Viranomainen edellyttää laitoksilta muun muassa

riippumatonta hätäsyöttövesijärjestelmää. Sen tulee olla asennettuna kaikille laitoksille tilapäisin ratkaisuin vuonna 2017 ja 60 vuoden käyttöikää suunnittelevilla laitoksilla lopullisesti vuonna 2020.

Ydinvoiman tutkimus- ja kehitysohjelma uudistuu

Fortum päätti vuonna 2014 kohdentaa ydinvoiman tutkimus- ja kehitystoimintaansa uudella tavalla. Jatkossa tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy kolmelle alueelle: ydinvoiman turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, ydinvoimaliiketoiminnan kasvuun sekä uusiin teknologioihin ydinenergian saralla. Vuoden 2014 aikana keskityimme tutkimus- ja kehitystyössä erityisesti ydinjätteeseen liittyvään tutkimukseen sekä betonin eliniän hallintaan.

Omien tutkimusohjelmiemme lisäksi olemme mukana Suomen kansallisissa tutkimusohjelmissa ja ruotsalaise

ydinvoimatutkimuksen kehittämisessä. Fortum osallistuu myös kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset