Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimintaympäristö ja markkinoiden kehitys

Fortumin toimintaympäristö ja markkinat olivat haastavat vuonna 2014. Euroopan energia- ja ilmastopoliittisessa keskustelussa korostuivat kilpailukyky ja energiaturvallisuus.

Orastava talouskasvu pysähtyi ja kotitalouksien ostovoima laski merkittävästi useissa maissa. Ukrainan kriisin myötä EU kiinnitti entistä enemmän huomiota energiaturvallisuuteen, ja

komissio julkisti toukokuussa ehdotuksen Euroopan energiaturvallisuusstrategiaksi. EU asetti vuoden aikana pakotetoimia Venäjää vastaan Ukrainan kriisin seurauksena. Kaasuteollisuus sekä ydinenergia jätettiin pakotteiden ulkopuolelle. EU:n ja Venäjän keskinäinen energiariippuvuus ja tiiviit taloussuhteet toivatkin vakautta alueiden välisiin suhteisiin.

Vuoden 2014 aikana energia- ja ilmastoasiat saivat paljon huomiota EU:ssa. Tammikuussa komissio antoi hiilidioksidin päästökauppajärjestelmän vakausmekanismia (MSR, market stability reserve) koskevan lakiesityksen, jonka käsittely etenee parlamentissa ja neuvostossa. Lisäksi komissio julkisti energiatehokkuutta koskevan raportin.

Lokakuussa Eurooppa-neuvosto päätti vuoteen 2030 tähtäävistä ilmasto- ja energiatavoitteista. Tavoitteiksi asetettiin omien kasvihuonepäästöjen vähentäminen vähintään 40 %:lla vuoden 1990 tasosta, uusiutuvan energian osuuden nostaminen vähintään 27 %:iin (EU-tason

sitova tavoite) ja vähintään 27 %:n parannus energiatehokkuudessa (EU-tasoinen ohjeellinen tavoite). EU-komissio valmistelee vuosina 2015–2016 lainsäädäntöesityksiä vuoden 2030 tavoitteiden toteuttamiseksi.

EU-komissio ja Eurooppa-neuvosto nostivat esille ajatuksen Energiaunionista, jonka tavoitteita ovat edullinen ja puhdas energiantuotanto sekä huoltovarmuus. Samalla pyritään yhtenäistämään energiapolitiikkaa koskevia kannanottoja. Energiaunionin käsitteen odotetaan selkiytyvän, kun vuoden 2015 alkupuolella julkistetaan sitä koskeva tiedonanto.

International Energy Agency (IEA) julkaisi marraskuussa vuosittaisen World Energy Outlook -katsauksensa, joka analysoi maailman energian tuotantoa ja kulutusta. IEA arvioi globaalin energian kysynnän kasvavan 37 % vuoteen 2040 mennessä. Fortumin toiminta-alueista kulutuksen arvioidaan kasvavan Venäjällä 11 %, mutta vähenevän EU:n alueella 7 %.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset