Vuosikertomus 2014 | In English |

Venäjän markkinoiden kehitys

Venäjän sähkömarkkinoiden kehitys

Venäjän sähkön tukkumarkkinoiden vapautuminen on viety loppuun, mutta vähittäishintoja säädellään edelleen. Vuoden 2014 aikana Fortum myi noin 80 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla.

Venäjän sähkömarkkinat on maantieteellisesti jaettu kahteen

itsenäisesti toimivaan alueeseen: hintavyöhyke 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue) ja hintavyöhyke 2 (Siperia). Venäjän sähkömarkkinoilla hinnoittelussa käytetään ns. solmupistemallia Länsi-Euroopassa ja Pohjoismaissa käytössä olevan alueellisen hinnoittelun sijaan. Tämä tarkoittaa, että sähkönhinta määräytyy erikseen verkon jokaiselle sähköasemalle. Tätä hinnoittelumallia käytetään yleisesti maissa, joissa siirtoetäisyydet ovat pitkiä.

Tammi-joulukuussa 2014 Venäjällä kulutettiin sähköä 1 021 (2013: 1 026) TWh. Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue) oli 777 (2013: 772) TWh.

Investointivelvoitesopimukset

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (capacity supply agreement, CSA) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhinta 10 vuoden ajan. Takuuhinnat ja ajanjakso on määritelty investointien riittävän

tuoton varmistamiseksi. Jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy tai jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä, energiayhtiöltä voidaan mahdollisesti vaatia sakkoja. Keskusteluja 10 vuoden takuuhinta-ajanjakson pidentämiseksi 15 vuodeksi on käyty Venäjän hallituksessa, mutta virallisia päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Kapasiteettimaksut vaihtelevat voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös vuodenaikaisvaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. Maksut voivat vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtion obligaatioihin, joiden maturiteetti on 8-10 vuotta. Lisäksi viranomainen tarkastelee investointivelvoitesopimuksen takaamia kapasiteettimaksuja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tarkastelussa otetaan huomioon sähkönmyyntituotot ja on mahdollista, että sen seurauksena CSA-maksuja muutetaan.

Kapasiteettimaksut ennen vuotta 2008 rakennetulle vanhalle kapasiteetille määräytyvät vuosittain huutokaupassa.

Venäjän lämpömarkkinoiden kehitys

Venäjän kaukolämpöjärjestelmän uudistaminen on monimutkainen, mutta välttämätön askel toimitusvarmuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Uudistuksen avulla pyritään houkuttelemaan investointeja vanhenevan tuotanto- ja siirtojärjestelmän modernisointiin sekä tukemaan investointeja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Venäjällä erittäin harvoissa asuinkiinteistöissä on lämmönkulutusta seuraavat mittarit. Tämä hidastaa merkittävästi investointeja lämpöverkon uudistamiseen. Asuntokohtaisia mittareita ei vanhoihin kohteisiin edes harkita, sillä ne olisivat liian kalliita ja teknisesti vaikea asentaa. Sen sijaan kaukolämpöinfran kehittymistä auttaisi, mikäli koko maassa otettaisiin nopeasti käyttöön kiinteistökohtaiset kaukolämmönvaihtimet ja etäluettava

mittaus. Tämä mahdollistaisi myös kulutukseen perustuvan laskutuksen ja samalla kannustaisi hukkalämmön vähentämiseen sekä lämmöntuotannon tehostamiseen.

Lämpömarkkinoiden uudistaminen

Vuonna 2014 Venäjän hallitus hyväksyi lämpöreformin ja uuden markkinamallin tiekartan, jonka tarkoitus on varmistaa siirtymä taloudellisesti kestävälle lämpötariffitasolle ja houkutella investointeja lämpömarkkinoille.

Lämpöreformin tiekartassa kuvataan lämpömarkkinat vuodesta 2015 alkaen. Isoissa teollisuuskaupungeissa, joiden väkiluku on yli 100 000, ja kaupungeissa, joissa on toimiva sähkön ja lämmön yhteistuotanto, uudistus on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2020. Siirtymäaikana on varmistettava loppuasiakkaiden hintojen vapauttaminen lämpökeskusperiaatetta noudattavan hintakaton mukaisesti. Pienemmissä kaupungeissa uudistus tehdään viimeistään vuonna 2023.

Venäjän kaasumarkkina

Venäjällä sähkönhinta perustuu pitkälti kaasun hintakehitykseen. Koska sähkömarkkinat ovat suurelti riippuvaisia kaasukäyttöisestä voimantuotannosta, toimiva kaasumarkkina on edellytys sähkömarkkinan toimivuudelle.

Venäjän säännöstellyt kaasun hinnat teollisuusasiakkaille eivät muuttuneet vuoden 2014 aikana. Kaasun hintojen indeksi­korjausta ei myöskään tehty lokakuussa 2014. Tästä huolimatta kaasun hinnan arvioidaan nousevan 3,5 % vuonna 2015. Venäjän talouskehitysministeriön mukaan vuoden 2014 hintataso säilyy heinäkuun 2015 alkuun saakka, jolloin hintoja indeksoidaan 7,5 %, mikä tuo vuositasolla 3,5 %:n nousun vuoteen 2014 verrattuna.

Lokakuussa 2014 kaasukaupasta annettu presidentin asetus avasi uudelleen kaasukaupan Pietarin kansainvälisessä raaka-ainepörssissä. Kauppaa käydään vain seuraavan kuukauden fyysisistä kaasuntoimituksista.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset