Vuosikertomus 2014 | In English |

Kestävä kehitys osa strategiaa

Kilpailukyky, toimitusvarmuus ja markkinalähtöinen tuotanto mahdollistavat pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Taloudellisesti vahva yhtiö pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, valvomaan hankintaketjuaan ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin sekä tuottamaan erinomaista arvoa osakkeenomistajilleen. Samalla se pystyy kehittämään kestäviä energiaratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Tavoitteet ja haluttu suoritustaso katselmoidaan vuosittain, ja ne hyväksyy lopullisesti Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännes­vuosittaisissa tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle.

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ovat osa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää (STI). Fortumin hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmään sisällytettävät kestävän kehityksen tavoitteet. Vuonna 2014 kannustinjärjestelmässä oli mukana indeksi, joka mittasi oman henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuutta, merkittävien ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspoikkeamien (EHS-poikkeamat) lukumäärää sekä Fortumin kykyä parantaa suoritustaan Dow Jones

Sustainability Assessment –arvioinnissa.

Fortumin vuoden 2015 yhtenä tavoitteena on puolittaa vakavien tapaturmien määrä. Tästä johtuen Fortumin hallitus on vuodelle 2015 hyväksynyt lyhyen aikavälin kannustin­järjestelmään indeksin, joka huomioi edellisvuonna mitattujen asioiden lisäksi myös vakavien tapaturmien lukumäärän. Vuonna 2015 kestävän kehityksen indeksin painoarvo STI:ssä on 20 % (2014: 20 %).

Näissä onnistuimme: Asiakastyytyväisyys ja oman henkilöstön turvallisuus

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen 2013–2014
Tavoite vuodelle
2014
Tilanne vuoden 2014 lopussa Tilanne vuoden 2013 lopussa Lisähuomiot
Maineindeksi Tavoitetaso 70,8 One Fortum
‑tutkimuksessa
70,4 69,8
Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) Liiketoiminta‑alueiden CSI‑tulos tasolla "hyvä" (70‑74)
One Fortum ‑tutkimuksessa
67–77 61–77 Asiakastyytyväisyys parani neljässä asiakassegmentissä viidestä. Tavoitetason saavuttivat Heat‑ ja Power Solutions ‑liiketoiminta‑alueet.
Ympäristövastuu
CO2‑ominaispäästöt
Sähköntuotanto EU:ssa < 80 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo 60 g/kWh 60 g/kWh Vuonna 2014 päästöt olivat 39 (2013: 64) g/kWh.
Kokonaisenergiantuotanto
(sähkö ja lämpö, kaikki maat)
< 200 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo 198 g/kWh 197 g/kWh Vuonna 2014 päästöt olivat 189 (2013: 204) g/kWh. Viiden vuoden keskiarvo on ollut kasvussa vuodesta 2008.
Energiatehokkuus
Polttoaineisiin perustuvan tuotannon hyötysuhde
(määritelmä: tuotettu energia jaettuna polttoaineen primäärienergialla)
> 70 %, viiden vuoden keskiarvo 63 % 64 % Vuonna 2014 hyötysuhde oli 64 % (2013: 59 %). Viiden vuoden keskiarvo on ollut laskussa vuodesta 2008.
Merkittävät EHS‑poikkeamat < 35 koko Fortumissa 27 35
(Tulipalot, vuodot, räjähdykset, INES1) 0 ‑tason ylittävät tapahtumat, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat)
Sosiaalinen vastuu
Toimintavarmuus
SAIDI2) < 100 min 97 min 103 min
CHP‑laitosten energiakäytettävyys > 95 % 94,7 % 94 % Vuonna 2013 energiakäytettävyyttä seurattiin vain Euroopassa sijaitsevien laitosten osalta. Vuosi 2014 kattaa koko Fortumin.
Työturvallisuus
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF)3), oma henkilöstö < 1 1,0 1,0
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) 3), urakoitsijat < 3,5 3.2 3,9
1) Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear Event Scale)
2) Sähkökatkojen keskimääräinen kesto asiakasta kohden (System Average Interruption Duration Index)
3) LWIF = poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Incident Frequency)

Fortumin hallituksen hyväksymien konsernitason tavoitteiden lisäksi Fortumilla on myös divisioonatason tavoitteita. Näitä tavoitteita seurataan, ja ne raportoidaan samoin kuin konsernitason tavoitteet.

Urakoitsijaturvallisuuden osalta vuosi 2014 oli synkkä. Urakoitsijoidemme työntekijöille tapahtui kolme kuolemaan johtanutta tapaturmaa: Ruotsissa menehtyi alihankkijan työntekijä sähkönsiirtoliiketoiminnassa ja toisen alihankkijan työntekijä vesivoimalaitoksella. Venäjällä Tseljabinskin voimalan rakennustyömaalla menehtyi myös urakoitsijan työntekijä. Lisäksi Fortum Värmessä Tukholmassa kaksi urakoitsijan työntekijää menehtyi rakennustyömaalla tapahtuneessa onnettomuudessa. Fortum Värme ei sisälly enää vuonna 2014 Fortum-konsernin tavoiteasetannan piiriin, joten tämä onnettomuus ei näy Fortumin tilastoissa. Tapaturmien jälkeen aloitettiin välittömät korjaavat toimenpiteet, ja ne jatkuvat vuoden 2015 aikana.

 


Muut kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen vuosina 2013–2014
Tavoite 2014 2013
Työturvallisuus
Lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus (TRIF) 1), Fortumin henkilöstö < 3,0 2,0 2,5
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö 0 0 0
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 0 3 1
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö 15 16
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat 35 54
Toimitusketjun hallinta
Toimittaja‑auditoinnit2) 15 23 13
1) TRIF = lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (Total Recordable Injury Frequency)
2) Fortum ja yhteisyritys Fortum Värme toteuttavat toimittaja‑auditoinnit yhteisin resurssein

Lue lisää

Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2015

Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Vuoden 2015 tavoitteissa painotetaan turvallista toimintaa entisestään. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuuden (LWIF) lisäksi myös lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien taajuus (TRIF) otettiin konsernitavoitteeksi oman henkilöstön osalta. Tavoitteenamme on myös puolittaa vakavien tapaturmien määrä. Jokaisen divisioonan edellytetään sisällyttävän vuoden 2015 toiminta­suunnitelmaansa toimenpiteet, joilla varmistetaan konsernin EHS-ohjeiden ja –vaatimusten tinkimätön noudattaminen.

Energiatehokkuuden osalta päätimme korvata vanhan, vain fossiilisten polttoaineiden polton tehokkuutta mittaavan mittarin uudella, kaikki tuotantomuodot huomioivalla energiatehokkuusmittarilla. Fortumin uutena tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä yli 1 400 GWh:n vuotuinen energiansäästö vuoteen 2012 verrattuna. Tämä energiansäästö vastaa yli 75 000 kodin vuotuista lämmitysenergiantarvetta (18 500 kWh/koti) tai yli kahdensadan 2,5 MW:n tuulivoimalan vuosituotantoa.

Edelleen parannettavaa: Urakoitsijaturvallisuus ja maineemme Ruotsissa

Lue lisää


Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2015
Tavoite
Maineindeksi Tavoitetaso 70,8 One Fortum ‑tutkimuksessa
Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) Divisioonien CSI‑tulos tasolla "hyvä" (70‑74)
One Fortum ‑tutkimuksessa
Ympäristövastuu Tavoite
CO2‑ominaispäästöt
Sähköntuotanto EU:ssa < 80 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Kokonaisenergiantuotanto (sähkö & lämpö, kaikki maat) < 200 g/kWh, viiden vuoden keskiarvo
Energiatehokkuus
Energiatehokkuuden parantuminen vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2012 verrattuna > 1 400 GWh/a
Merkittävät EHS‑poikkeamat ≤ 27
(tulipalot, vuodot, räjähdykset, INES1) 0 ‑tason ylittävät tapahtumat, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölupapoikkeamat)
Sosiaalinen vastuu Tavoite
Toimitusvarmuus
CHP‑laitosten energiakäytettävyys > 95 %
Työturvallisuus
Lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus (TRIF) 2), oma henkilöstö ≤ 2,5
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF)3), urakoitsijat ≤ 3,2
Vakavien työtapaturmien4) lukumäärä ≤ 8
1) Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko (International Nuclear Event Scale)
2) TRIF = lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (Total Recordable Injury Frequency)
3) LWIF = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Incident Frequency)
4) Tapaturmat, jotka johtavat kuolemaan, pysyvään vammautumiseen tai yli 30 vuorokauden poissaoloon työstä
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset