Vuosikertomus 2014 | In English |

Strategian ydinalueet

Fortumin strategian ytimessä ovat vahva osaamisemme CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta. Kehitämme liiketoimintaamme myös jatkossa näiden osaamisten pohjalta.

Markkinat muutoksessa

Päämarkkinoillamme on lähivuosina tehtävä kauaskantoisia päätöksiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, energiamarkkinoiden kehittämiseksi ja kestävän

toimintamallin löytämiseksi yhteiseurooppalaisille markkinoille. Fortumilla on vahva asema, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisemme markkinoiden muokkaamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

Olemme hyvin kilpailukykyisiä, käytettiinpä mittarina sitten CO2-vapaan tuotannon osuutta, osaamista strategisilla painopistealueillamme, tuotannon rakennetta, kapasiteetin joustavuutta, taloudellista asemaa, kustannusrakennetta, kestävää kehitystä tai työturvallisuutta.

Meillä on selkeä näkemys siitä, kuinka Fortumia on kehitettävä, jotta luomme lisäarvoa sidosryhmillemme, erityisesti osakkeenomistajillemme niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana energia-alan kehittämisessä ja uudelleenjärjestelyissä.

Liiketoiminnan painopistealueet

Arvioimme alkuvuodesta 2013 sähkönsiirtoliiketoimintamme

tulevaisuuden vaihtoehtoja. Perusteellisen analyysin jälkeen päätimme, että sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti on paras vaihtoehto niin siirtoliiketoiminnan, sen asiakkaiden, Fortumin osakkeenomistajien kuin muiden liiketoimintojemme kannalta. Vuonna 2014 myimme Suomen ja Norjan sähkönsiirtoliiketoimintamme. Parhaillaan arvioimme ja valmistelemme Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntimahdollisuuksia. Prosessi etenee suunnitelmien mukaan.

Uskomme, että keskittyminen sähkön ja lämmön tuotantoon ja myyntiin kasvattaa parhaiten arvoamme pitkällä aikavälillä. Suomen ja Norjan verkkoliiketoiminnoista saaduilla varoilla haemme kasvumahdollisuuksia ja kehitämme yhtiötä strategiamme mukaisesti: hyödynnämme pohjoismaista ydinliiketoimintaamme sekä luomaan vakaata tuloskasvua Venäjällä. Kehitämme uusia liiketoimintoja näiden ydinalueiden ympärille ja näin rakennamme vahvaa perustaa tulevalle kasvulle.

Sähkönmyyntiliiketoiminnan kehittäminen on niin ikään olennainen osa strategiaamme. Myymme sähkö sekä kehitämme ja tarjoamme innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluita jo yli 1,3 miljoonalle sähkön vähittäismyyntiasiakkaalle Pohjoismaissa.

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa

Meillä on Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa vahva asema, jonka varaan rakennamme tulevaa kasvuamme. Perustan toiminnallemme näillä markkinoilla luo vesi- ja ydinvoimatuotantomme, joka on CO2-vapaata ja kustannusrakenteeltaan ja joustavuudeltaan erittäin kilpailukykyistä. Vuonna 2014 runsaat 90 % Euroopan sähköntuotannostamme tuotettiin pohjoismaisella vesi- tai ydinvoimalla.

Pohjoismaisen ydinliiketoimintamme luonnollisena jatkona

haemme uusia mahdollisuuksia vesi- ja ydinvoimassa sekä yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannossa (CHP) yhdistyvillä eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. Arvioimme, että markkinaintegraatio jatkuu ja erityisesti vesivoiman merkitys kasvaa: vesivoimaa voidaan käyttää joustavasti tasaamaan kulutushuippuja ja tasapainottamaan muun uusiutuvan tuotannon vaihteluita. Jatkamme myös sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kehittämistä, mikä on lauhdesähkön tuotantoa tehokkaampi tapa tuottaa energiaa. CHP-tuotannossa voimme lisäksi hyödyntää bio- ja jätepohjaisia polttoaineita. Arvioimme, että tehokkaiden CHP-voimaloiden ja lämpöverkkojen tarve kasvaa erityisesti kaupunkialueilla.

Haemme vakaata tuloskasvua Venäjältä

Venäjä on maailman viidenneksi suurin sähkömarkkina, missä sähkönkulutus on viime vuosina kasvanut EU:ta nopeammin. Olemme toimineet Venäjällä jo yli 50 vuotta, ja pidämme sitä yhtenä kotimarkkinoistamme. Tällä hetkellä toimimme Uralilla

ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Hanti-Mansian alueilla, joissa teollinen tuotanto on keskittynyt öljyyn ja kaasuun, sekä metalliteollisuuteen painottuneella Tšeljabinskin alueella. Lisäksi omistamme 29,5 % osuuden Luoteis-Venäjällä toimivasta vesi- ja lämpövoimayrityksestä, TGC-1:stä.

Käynnistimme vuonna 2008 Venäjällä mittavan investointiohjelman, joka koostuu kahdeksasta uudesta voimalaitosyksiköstä ja vanhojen yksiköiden modernisoinnista. Uusista yksiköistä kuusi on jo kaupallisessa käytössä ja kahden viimeisen yksikön arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Uudet yksikkömme ovat erittäin energiatehokkaita. Valmistuttuaan vuonna 2015 investointiohjelma on lähes kaksinkertaistanut sähköntuotanto­kapasiteettimme Venäjällä. Tuotannon kasvun myötä myös myyntitulomme kasvavat.

Nämä Fortumin kahdeksan uutta tuotantoyksikköä saavat Venäjän valtion investointivelvoitesopimuksen (Capacity

Supply Agreement, CSA) mukaan kapasiteettimaksuja, jotka ovat huomattavasti korkeammat kuin vanhalla kapasiteetilla tuotetulle energialle maksetut maksut. Uuden kapasiteetin tuotto on taattu kapasiteettimarkkinoita koskevien sääntöjen mukaan 10 vuodeksi, vaikka maksut voivat vaihdella hieman vuosittain.

Venäjän hallitus hyväksyi vuonna 2014 tiekartan, jonka tavoitteena onlämpömarkkinoiden kehittäminen ja hintojen vapauttaminen vuoteen 2020 mennessä suurissa kaupungeissa ja vuoteen 2023 mennessä muualla. Markkinareformi kannustaa tehokkuuden parantamiseen ja nostaa Fortumin ja muun tehokkaan tuotantokapasiteetin kannattavuutta.

Strategian mukainen rakennejärjestely Venäjällä

Joulukuussa 2014 allekirjoitimme Gazprom Energoholdingin kanssa pöytäkirjan aloittaaksemme alueellisen

energiantuotantoyhtiön TGC-1:n omistustemme uudelleenjärjestelyn. TGC-1 omistaa ja operoi Venäjän luoteisosassa vesi- ja lämpövoimaa ja Pietarissa lämmönjakelua. Gazprom Energoholding omistaa yrityksestä 51,8 % ja Fortum 29,5 %. Yhtiö on listattu Moskovan pörssissä (MOEX).

Uudelleenjärjestelyssä TGC-1:n vesivoimatuotannosta vastaisi Fortumin ja Rosatomin omistama yritys. Gazprom Energoholding jatkaisi TGC-1:n lämpö- ja lauhdeliiketoimintaan liittyviä toimintoja. Nykyisen TGC-1:n omistuksensa kautta Fortumin osuus vesivoimaan keskittyvästä yrityksestä nousisi yli 75 %:iin ja yrityksestä tulisi Fortumin tytäryhtiö. Rosatomista tulisi yrityksen vähemmistöomistaja vajaan 25 %:n osuudella.

Näemme rakennejärjestelyn erinomaisena mahdollisuutena kasvattaa CO2-vapaata vesivoimantuotantoamme, optimoida tuotantorakennettamme Venäjällä sekä lisätä vesivoiman

tarjoamaa joustavuutta. Toteutuessaan järjestely kasvattaa Fortumin vesivoimatuotantoa 60 %:lla eli noin 12-13 TWh:lla.

Edellyttäen, että saamme yli 75 %:n omistusosuuden TGC-1:n vesivoimantuotannosta, olemme valmiita osallistumaan enintään 15 %:n vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen samoilla ehdoilla kuin muutkin suomalaiset hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Perusta tulevalle kasvulle

Etsimme ja kehitämme nykyisten liiketoimintojemme rinnalle uusia kasvunlähteitä, jotka tukevat strategisia ydinalueitamme. Tutkimme harkiten kasvumahdollisuuksia näissä uusissa liiketoiminnoissa.

Olemme erityisesti kiinnostuneita ratkaisuista, joilla edistämme CO2-vapaata energiantuotantoa. Uskomme, että esimerkiksi uudet CHP-konseptit, kuten pyrolyysi, ja aaltoenergia voivat tarjota liiketoimintamahdollisuuksia

tulevaisuudessa. Kehitämme aurinkovoiman hyödyntämistä.

Kuluttajille tarjoamme energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Tällaisia ovat mm. kotitalouksille valmiiksi asennettuina tarjottavat aurinkopaneelipaketit Suomessa ja Ruotsissa sekä nopeasti leviävä Charge and Drive -konseptimme sähköautojen akkujen lataamiseen.

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on erinomainen taloudellinen menestys strategisesti valituilla keskeisillä alueilla vahvan osaamisen ja vastuullisten toimintatapojen avulla. Mittaamme taloudellista menestystään tunnusluvuilla, joita ovat sijoitetun pääoman tuotto (tavoite: 12 %), oman pääoman tuotto (tavoite: 14 %) ja pääomarakenne (tavoite: vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate eli EBITDA noin 3).

Osinkopolitiikka

Fortumin osinkopolitiikan perusta on seuraava:

  • Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon, kasvattamiseen.
  • Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat

Fortum Oyj:n tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80% osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

 

​Konsernin taloudelliset tavoitteet
Tavoite 2014 2013 2012 2011 2011
​Sijoitetun pääoman tuotto, % 12 19,5 ​9,0 ​10,0 14,8​ 11,6
​Oman pääoman tuotto, % 14 30,0 ​12,0 14,3​ 19,7​ 15,7​
​Pääomarakenne, Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate ~3,0 2,3 ​3,4 3,3​ 3 2,8
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset