Vuosikertomus 2014 | In English |

Tulevaisuuden energiajärjestelmä – aurinkotalous

Näkemyksemme mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmän lähtökohtia ovat päästöttömät ja ehtymättömät energialähteet sekä energiajärjestelmän kokonaistehokkuus. Aurinkotalouteen siirtyminen muuttaa tulevaisuudessa sähkön ja lämmön tuotantoa ja kulutusta.

Perinteisesti energiaa tuotetaan pääasiallisesti polttamalla uusiutumattomia, fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä ja kaasua. Tämä perinteinen energiajärjestelmä, etenkin hiilen käyttö, kuormittaa ympäristöä, ja sen kokonaishyötysuhde on huono. Energiantarpeen ja erityisesti sähkönkulutuksen kasvaessa maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on tulossa yhä tärkeämpi kysymys. Rajallisten resurssien käyttöä ja energiajärjestelmiä on tehostettava.

Aurinkotalous tarjoaa ratkaisuja sekä ilmastonmuutokseen että luonnonvarojen niukkuuteen liittyviin haasteisiin. Aurinkotaloudessa auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuorasti vesi-, tuuli- ja bioenergiana sekä tulevaisuudessa myös valtamerienergiana. Tulevaisuuden energiatehokkaassa järjestelmässä korostuvat lisäksi energian kysyntäjousto ja varastointi. Siirtyminen aurinkotalouteen kestää vuosikymmeniä. Tänä aikana perinteisiä tuotantomuotoja kehitetään edelleen, ja niitä käytetään aurinkotalouden tuotantomuotojen rinnalla.

Uusiutuvista energiamuodoista vesivoima sekä bioenergia ovat pitkälti olleet jo vuosikymmenien ajan kypsiä teknologioita. Aurinko- ja tuulivoima ovat kehittymässä lähivuosina kypsiksi teknologioiksi, vaikka molemmissa on edelleen merkittävää kehityspotentiaalia. Valtamerienergian käyttäminen on kokeiluvaiheessa, ja sen kehittyminen kaupalliseksi teknologiaksi voi viedä yli kymmenen vuotta.

Aurinkotalouden energiajärjestelmä on nykyistä dynaamisempi ja älykkäämpi. Sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa sekä keskitetysti että hajautetusti. Käyttäjien aktiivisen osallistumisen ansiosta myös kysyntä joustaa, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lähivuosina kysyntäjousto parantuu merkittävästi sekä teknologian että liiketoimintamallien kehittyessä.

Kohti aurinkotaloutta

Aurinkotalouteen siirrytään asteittain

Energiajärjestelmä muuttuu hitaasti, ja siirtyminen nykyisestä energiajärjestelmästä kohti aurinkotaloutta edellyttää teknisen kehityksen lisäksi toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia useiden vuosikymmenten aikajänteellä. Energiamarkkinoita ja infrastruktuuria on kehitettävä muutosten edellyttämien investointien mahdollistamiseksi. Energiajärjestelmien välisen siirtymäajan pituus sekä kustannukset riippuvat poliittisista päätöksistä, yhteiskunnan prioriteeteista sekä panostuksista tuotantomuotojen tekniseen kehitykseen.

Haluamme edistää energiajärjestelmän kehitystä yhtä aikaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Nyt käytössä tai kehitteillä olevilla päästöttömillä energialähteillä ei kuitenkaan vielä pystytä kattamaan nykyaikaisen ja kehittyvän yhteiskunnan energiantarvetta. Siksi hyödynnämme edelleen laajasti myös perinteisiä energiamuotoja, mutta tavoitteemme on toimia niissäkin mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset