Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimitusjohtaja Tapio Kuulan katsaus

Toimitusjohtaja 31.1.2015 asti

Vuonna 2014 maailmantalouden ja ruplan voimakas heikkeneminen lisäsivät toimintaympäristön epävarmuutta. EU:n ilmastopolitiikassa tapahtui myönteistä kehitystä, ja Euroopassa saatiin aikaan päätös energia- ja ilmastotavoitteista vuoteen 2030. Fortum keskittyi lisäämään liiketoimintansa joustavuutta ja valmistautui ottamaan seuraavia merkittäviä askelia yhtiön strategian toteuttamiseksi.

Ilmastonmuutos on energiamarkkinoiden kehityksen ja toimintamallin ohella tärkeä kysymys, johon on löydettävä ratkaisu. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viimeisimpien arviointiraporttien mukaan maapallon keskilämpötilan arvioidaan kohoavan jopa kolmella-neljällä celsiusasteella vuoteen 2100 mennessä verrattuna viime vuosikymmenten tasoon.

Päästötön tuotanto Fortumin strategisena valintana

Fortumin strategia asettuu erittäin hyvin ilmastonmuutosta hillitsevien toimien viitekehykseen. Toimintamme tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi samalla, kun tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Haluamme toimia vastuullisesti niin lähitulevaisuudessa kuin pitkälläkin aikavälillä.

Strategiamme kulmakiviä ovat vahva osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja toimimisessa energiamarkkinoilla.

Tiukemmat EU:n päästövähennystavoitteet vuoteen 2030

Vuonna 2014 EU-maiden johtajat päättivät vähentää jäsenmaiden yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjään vuoden 1990 tasosta 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. EU:ssa aloitettiin myös päästö­oikeusmarkkinoiden vakausjärjestelmän (MSR) valmistelu päästökaupan ohjausvaikutuksen vahvistamiseksi. Kun hiilidioksidipäästöjen hinta ohjaa riittävästi voimalaitosten käyttöä ja tulevia investointeja, uusiutuvan energian osuutta voidaan lisätä markkinaehtoisesti.

Kustannus- ja tehokkuussyistä sähkön tarjontaa ja tuotantoa on tarkasteltava Euroopan laajuisesta näkökulmasta. Kun

sähköä tuotetaan eri menetelmin siellä, missä se on tehokkainta, varmistetaan kohtuuhintainen sähkö kuluttajille ja kilpailukykyinen tarjonta teollisuudelle. Yhteiskunnan massiivisten tuotantotukien sijaan olisi tärkeää varmistaa markkinoiden toiminta mm. investoimalla sähkön siirtoyhteyksiin, jotka parantaisivat sähkön toimitusvarmuutta koko Euroopassa.

Kaupallisista lähtökohdista ennustettavasti toimivat eurooppalaiset energiamarkkinat

Vaikka sähkön tukkuhinnat ovat jatkaneet laskuaan, erilaiset verot, maksut ja tuet ovat kasvattaneet loppuasiakkaan energiakustannuksia. Siksi on tärkeää luoda ennustettavasti toimivat energiamarkkinat, jotka perustuvat kuluttajien osallistumiseen, energialähteiden eri arvokomponenttien hyödyntämiseen ja erilaisten energian tuottajien mukanaoloon.

Yksittäisten teknologioiden edistämisen tai kapea-alaisten

alueellisten ratkaisujen sijaan on tärkeää aikaansaada mahdollisimman laaja yhtenäinen sähkömarkkinamalli, joka sisältää riittävästi siirtokapasiteettia ja jonka kantaverkkoyhtiöt, sähkönsiirrosta vastaavat verkkoyhtiöt ja sähköpörssit toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kun lisäksi ympäristö­vaikutukset hinnoitellaan CO2-päästöjen pohjalta oikein, luodaan kilpailukykyiset, ympäristövaatimukset huomioon ottavat ja toimitusvarmat energiamarkkinat.

Sähköjärjestelmässä on jatkossa saatava sekä teollisuus- että kuluttaja-asiakkaat osallistumaan tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamiseen ja kulutushuippujen tasaamiseen. Parhaiten tämä onnistuu, kun lähtökohdaksi otetaan aidosti markkinaperusteiset keinot ja kulutuksen tasaaminen on kannattavaa sekä sähkön käyttäjälle että sen tuottajalle. Tämä tulee olemaan eräs keskeisistä energiamarkkinoiden kehittämisen haasteista lähivuosina.

Tehostimme toimintaamme, lisäsimme joustavuuttamme

Haasteellisessa markkinatilanteessa Fortumin vuoden 2014 tulos oli vahva. Sähkön tukkumarkkinahinnan ja maailmantalouden kehitys sekä ruplan heikkeneminen olivat selkeästi pettymyksiä. Myöskään hyödykkeiden hintojen romahdus vuoden viimeisellä neljänneksellä ei ollut ennakoitavissa.

Toisaalta hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta EU:n päästökaupassa vahvistui hieman, minkä ansiosta sähkön hinnan lasku jäi tukkumarkkinoilla muiden hintojen laskua pienemmäksi. Pohjoismaissa sähkön tuotanto kasvoi viennin ansiosta hieman, Venäjällä kysyntä säilyi vuoden 2013 tasolla.

Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4 751 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä, pääasiassa Suomen ja Norjan sähköverkkojen myyntivoittoa, oli 1 351 miljoonaa

euroa ja liiketoiminnan rahavirta vahva 1 762 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 3,55 euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,36 euroa.

Päättyneenä vuonna jatkoimme Fortumin sisäistä muutosta tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Saimme onnistuneesti päätökseen kaksivuotisen tehostamisohjelman, jonka puitteissa vähensimme investointeja, luovuimme ydinliiketoiminnan ulkopuolisista omistuksista, pienensimme kiinteitä kustannuksia sekä vapautimme käyttöpääomaa.

Luovuimme Suomen ja Norjan sähköverkko­​liiketoiminnoista

Keväällä 2014 Fortum myi Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan uudelle sähkönsiirtoyhtiölle, jonka osakkaiksi tulivat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva ja LähiTapiola Eläkeyhtiö sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure. Norjan sähkönsiirtoliiketoiminta myytiin energiayhtiö Hafslund

ASA:lle. Jatkamme Ruotsin sähköverkkoliiketoiminnan myynti­mahdollisuuksien valmistelua ja arviointia.

Luopumalla sähkönsiirtoliiketoiminnasta Fortumilla on paremmat mahdollisuudet keskittyä tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen sähkön ja lämmön tuotantoon sekä myyntiin. Ratkaisu lisää merkittävästi Fortumin strategista liikkumavaraa ja antaa yhtiölle poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat omistaja-arvon kasvattamiseen.

Sähkön myynti ja sähkön käyttöön liittyvät palvelut ovat osaamisemme ydintä

Sähköstä on tullut modernin yhteiskunnan kivijalka ja tietoyhteiskunnan käyttövoima. Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa esimerkiksi liikenteen sähköistyessä sekä tietotekniikan tullessa yhä oleellisemmaksi osaksi kuluttajien arkea.

Fortum kehittää yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen jatkuvasti

uusia työkaluja ja palveluja sähkön kulutuksen seurantaan, ohjaamiseen ja tehostamiseen. Asiakkaille tarjotaan myös avoimia ja vastavuoroisia ratkaisuja, joiden avulla he voivat myydä tuottamaansa ylijäämäsähköä Fortumille.

Kuluttajien tarpeiden ja muutosten tunteminen on oleellinen osa Fortumin strategian toteuttamista. Tästä näkökulmasta luontevia jatkoaskelia ovat sähkönmyyntiin liittyvän liiketoiminnan kasvattaminen sekä osaamisen vahvistaminen sähkönkäyttäjille tarjottavien palvelujen osalta.

Asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan hyväksi

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita. Kestävän kehityksen mittarimme painottavat Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mittaavat ympäristö- ja turvallisuustulosten lisäksi yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta.

Vuonna 2014 palvelimme asiakkaitamme hyvin. Asiakastyytyväisyys parani kaikissa divisioonissa ja asiakasuskollisuus sekä asiakkaiden halu suositella Fortumia näkyivät kasvavina asiakasmäärinä. Fortum nousi päättyneenä vuonna Pohjoismaiden suurimmaksi sähkönmyyjäksi. Myös tuotteidemme ja palvelujemme laatua arvostettiin. Sähkön toimitusvarmuuden osalta pääsimme tavoitteeseemme ja keskimääräinen katkos asiakasta kohden oli 97 minuuttia vuoden aikana.

Vuosittaisella One Fortum -tutkimuksella mitattuna yhtiön maine säilyivakaana ja parani Suomessa. Ruotsissa maineemme suuren yleisön keskuudessa ei kuitenkaan vielä ole halutulla tasolla, joten sen parantamiseksi on jatkettava ponnisteluja.

Venäjän investointiohjelma tulossa päätökseen

Venäjällä kahdeksan uutta tuotantoyksikköä käsittävä

investointiohjelma on edennyt loppusuoralle. Vuonna 2014 otettiin käyttöön kolmas ja viimeinen Njaganin uusista suurista voimalaitosyksiköistä. Vuonna 2015 valmistuvat viimeiset kaksi yksikköä Tšeljabinskissa.

Fortumin tavoitteena on saavuttaa Venäjän tytäryhtiön OAO Fortumin hankintahetkellä, vuonna 2008 asetettu 18,2 miljardin ruplan liikevoittotaso Russia-segmentissä vuoden 2015 aikana. Ruplan kurssin merkittävien vaihtelujen vuoksi euromääräinen tulostaso vaihtelee, mutta pidämme kiinni alkuperäisestä ruplamääräisestä tavoitetasosta.

TGC-1:n vesivoiman hankinta - Fortumin seuraava kasvuaskel

Joulukuussa 2014 julkistimme aikeemme lisätä Fortumin vesivoiman tuotantokapasiteettia 60 prosentilla venäläisen Territorial Generating Company TGC-1:n rakennejärjestelyn avulla. TGC-1 omistaa ja operoi Venäjän luoteisosassa vesi- ja lämpövoimaa sekä Pietarin lämmönjakeluverkkoa.

Gazprom Energoholding omistaa yhtiön osakekannasta 51,8 % ja Fortum 29,5 %.

Uudelleenjärjestelyssä Fortum omistaisi venäläisen Rosatomin kanssa TGC-1:n vesivoimatuotannon. Gazprom Energoholding jatkaisi TGC-1:n lämpöliiketoimintaan liittyviä toimintoja. Nykyisen TGC-1:n omistusosuutemme kautta Fortumin osuus vesivoimaan keskittyneestä uudesta yrityksestä nousisi yli 75 prosenttiin. Rosatomista tulisi yrityksen vähemmistöomistaja vajaan 25 prosentin osuudella. Uudesta yrityksestä tulisi Fortumin tytäryhtiö. Jatkamme työtä uudelleenjärjestelyn yksityiskohtien, käytännön järjestelyjen ja kaupan lopullisten ehtojen sopimiseksi.

Mikäli Fortum saa yli 75 prosentin omistusosuuden TGC-1:n vesivoimatuotannosta, olemme valmiita osallistumaan enintään 15 prosentin vähemmistöosuudella Fennovoiman suomalaiseen ydinvoimahankkeeseen samoilla ehdoilla kuin muutkin kotimaiset hankkeeseen tällä hetkellä osallistuvat yritykset.

TGC-1:n uudelleenjärjestely ja vähemmistöosuus Fennovoiman ydinvoimahankkeessa toteuttaisivat Fortumin strategiaa, joka perustuu vahvaan päästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon sekä tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon osaamiseen ja toimimiseen energiamarkkinoilla.

Fortumin vesivoimakapasiteetin kasvattaminen 60 prosentilla tasapainottaisi myös yhtiön tuotantorakennetta ja Venäjän liiketoimintaa. Järjestelyn jälkeen Venäjän liiketoiminta koostuisi 60-prosenttisesti yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä lauhdevoimasta. Loput 40 prosenttia olisi vesivoimaa. Koko Fortumin tasolla vesivoiman osuus nousisi nykyisestä kolmanneksesta yli 40 prosenttiin.

Vesivoima tasapainottaa tuuli- ja aurinkoenergian vaihtelua

Päästötön vesivoima on ilmastoneutraali tuotantomuoto, jonka avulla voidaan vähentää energiasektorin päästöjä. Koko energiajärjestelmän näkökulmasta vesivoima tarjoaa mahdollisuuden tasapainottaa uusiutuvien energialähteiden – erityisesti auringon ja tuulen – suurta vaihtelua.

Siksi on tärkeää, että käytämme tätä mahdollisuutta viisaasti, hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Fortum ottaa huomioon vesivoiman paikalliset ympäristövaikutukset ja on valmis hakemaan niihin ratkaisuja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Venäjän lämpöreformi lisää liiketoimintaa

Venäjällä lämpösektorin uudistamisen etenemissuunnitelma hyväksyttiin maan hallituksessa vuonna 2014. Uudistuksen myötä kaukolämmön hinta muodostuisi ainoastaan lämpöä

tuottavan laitoksen kustannusten perusteella. Uudistus kannustaisi investoimaan energiatehokkaaseen tuotantoon polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi sekä uudistamaan kaukolämpöverkkoja hävikin pienentämiseksi.

Lämpötariffit on tarkoitus uudistaa asteittain vuodesta 2015 pääosin vuoteen 2020 mennessä. Uudistus alkaisi suurista, yli 100 000 asukkaan kaupungeista sekä kaupungeista, joissa on jo ennestään yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa.

Fortumin tuotantorakenteen ansiosta pystymme hyödyntämään energiatehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa kilpailukykyisellä tavalla. Lämpöreformi, jonka toteuttamista koskevia lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty, tarjoaisi siten Fortumin nykyisille laitoksille mahdollisuuden lisätä liiketoimintaa Venäjällä.

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto tehostaa resurssien käyttöä

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on tehokkain polttoaineiden käyttöön perustuva energiantuotantomuoto. CHP-tuotannossa energiasta saadaan hyödynnettyä jopa 90 prosenttia. Yhteistuotantolaitoksilla on merkittävä rooli Fortumin energiantuotantorakenteessa: niiden osuus sähköntuotannosta on noin kolmannes ja lämmöntuotannosta noin 90 prosenttia.

Fortum on viime vuosina rakentanut runsaasti uutta, biomassaan ja yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen perustuvaa sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteettia Viroon, Liettuaan, Latviaan, Puolaan, Ruotsiin ja Suomeen.

Fortumin osittain omistama, TSE Turun Seudun Energiantuotanto Oy rakentaa parhaillaan uutta monipolttoainevoimalaitosta Naantaliin. Lisäksi työn alla on

uusi, valmistuttuaan Euroopan suurimpiin kuuluva biovoimalaitos Tukholmassa. Laitosta rakentaa Fortumin ja Tukholman kaupungin yhteisyritys, Fortum Värme. Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa. Laitos tuottaa vuodessa sähköä ja lämpöä määrän, joka vastaa noin 190 000 keskikokoisen kerrostaloasunnon lämmön kulutusta. Laitos vähentää merkittävästi kaukolämmön aiheuttamia CO2-päästöjä Tukholmassa.

Ydinvoimalla päästötöntä energiaa

Ydinvoimalla, joka muodostaa noin kolmanneksen Fortumin sähköntuotannosta, on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Fortumilla on myös pitkä kokemus ydinvoiman vastuullisesta käytöstä, ja yhtiön ydinvoiman erityisosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnustettua. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ydinvoimaa tarvitaan, ja sen tehokkuutta voidaan edelleen merkittävästi parantaa yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Fortumin operoimalla Loviisan ydinvoimalaitoksella oli hyvä tuotantovuosi, ja laitoksen käyttökerroin, 90,9 prosenttia, oli maailmanlaajuisesti mitattuna erinomainen. Ydinvoimalaitoksen toiminnassa turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja Fortum investoi jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen.

Vuoden 2014 aikana turvallisuutta parantavista investoinneista eteni näkyvimmin uusi ilmajäähdytteinen jäähdytysjärjestelmä. Investoinnilla turvataan laitosyksiköiden jälkilämmön poisto epätodennäköisissä ääritilanteissa, joissa laitoksen normaali merivesijäähdytys ei jostain syystä olisi käytettävissä. Vuosien 2015–2018 aikana Loviisassa toteutetaan useita muitakin mittavia investointi- ja modernisointihankkeita. Niillä, kuten automaatiojärjestelmän uudistamisella, turvataan laitoksen luotettava ja kannattava sähköntuotanto käyttölupien loppuun eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka.

Vuonna 2015 Fortumille merkittävä ydinvoimasektorin kysymys on TGC-1:n uudelleenjärjestelyn eteneminen ja siihen liittyen mahdollinen osallistuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.

Organisaation uudistaminen strategisen muutoksen tukena

Osana Fortumin strategista muutosta laajensimme maaliskuussa 2014 konsernin johtoryhmää. Sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin myötä Fortum on uudessa tilanteessa, jossa meillä on meneillään merkittäviä liiketoiminnan myyntejä ja investointiohjelmia samalla kun yhtiö valmistautuu kasvuun. Tässä tilanteessa vahvistimme johtoryhmää strategiaan, yritysmyynteihin ja -hankintoihin sekä yhteiskuntasuhteisiin liittyvällä osaamisella.

Vaikka vuosien 2013–2014 tehostamisohjelma saatiin menestyksellisesti päätökseen, Fortumissa on tästä näkökulmasta edelleen sisäistä kehityspotentiaalia.

Organisaatiomuutoksella vahvistimme mahdollisuuksia hyödyntää liiketoimintojen välisiä synergioita. Chief Operating Officer (COO) -malli tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet jatkaa tätä kehitystä.

Uudistus antoi myös johtoryhmän jäsenille mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ja kokemustaustaansa niin yhtiön, johtoryhmätyöskentelyn kuin omalta kannaltaankin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työturvallisuus on tärkeää

Fortumin oman henkilöstön työturvallisuus säilyi edellisvuoden tapaan erittäin hyvänä. Kokonaistapaturmataajuudella mitattuna vuosi oli kaikkien aikojen paras. Tähän ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen, sillä vuosi oli urakoitsijaturvallisuuden osalta synkkä.

Vuoden aikana sattui viisi kuolemaan johtanutta tapaturmaa urakoitsijoidemme työntekijöille, neljä Ruotsissa ja yksi

Venäjällä. Esitän syvän osanottoni uhrien omaisille ja työtovereille.

Tavoitteenamme on välttää kaikki vakavat tapaturmat emmekä saa hyväksyä turvallisuuskäytäntöjen poikkeamia. Välittöminä korjaavina toimenpiteinä Fortumissa tarkastettiin kaikki rakennustyömaat ja merkittävimmät käynnissä olevat kunnossapitotyöt erityisesti nostotöiden ja korkealla työskentelyn osalta.
Lisäksi päivitettiin työturvallisuusohjeet ja -käytännöt sekä parannettiin rakennusprojektien turvallisuuskäytäntöjä. Kaikki avainhenkilöt koulutetaan näiden ohjeiden osalta vuoden 2015 aikana tavoitteena puolittaa vakavat tapaturmat.

Paranamme energiatehokkuutta

Vuoden 2014 lopussa Fortumin hallitus hyväksyi uuden, pitkän aikavälin energiatehokkuustavoitteen. Pyrimme saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä yli 1 400 gigawattitunnin vuotuisen energiansäästön vuoteen 2012

verrattuna. Säästö vastaisi yli 75 000 kotitalouden vuosittaista lämmitysenergiantarvetta tai yli kahdensadan 2,5 megawatin tuulivoimalan vuosituotantoa. Uusi tavoite korvaa entisen, fossiilisten polttoaineiden polton tehokkuutta mitanneen tavoitteen.

Valmiina tarttumaan mahdollisuuksiin muuttuvilla energiamarkkinoilla

Fortumilla on erittäin vahva kilpailuasema riippumatta siitä, mitataanko asemaa CO2-vapaan tuotannon määrällä, osaamisella, tuotannon rakenteella, kapasiteetin joustavuudella, kustannusrakenteella, kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla tai työturvallisuudella.

Fortumin strategia antaa yhtiölle selkeän näkemyksen tulevasta kehityssuunnasta niin lähitulevaisuudessa kuin pidemmälläkin aikajänteellä. Se mahdollistaa lisäarvon luomisen ja osakekohtaisen tuloksen vahvistamisen sekä antaa hyvät lähtökohdat vakaan, kestävän ja aikaa myöten

kasvavan osingon tuottamiseen.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä

Vuosikertomuksen ilmestyessä olen siirtynyt eläkkeelle. On ollut suuri ilo saada olla kehittämässä Fortumia askel askeleelta kansallisesta energiayhtiöstä alan merkittäväksi pohjoismaiseksi ja eurooppalaiseksi toimijaksi. Fortum on juuri nyt strategisesti erittäin mielenkiintoisessa ja toimialalla poikkeuksellisen kilpailukykyisessä asemassa. Sen vuoksi jatkan mielihyvin työtä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä, mikäli kevään 2015 yhtiökokous niin päättää.

Lämpimät kiitokset Fortumin koko henkilöstölle kaikissa toimintamaissa päättyneestä vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos luottamuksesta myös asiakkaillemme sekä osakkeen­omistajillemme. Erityiset kiitokset hallituksen puheenjohtaja Sari Baldaufille sekä koko hallitukselle tuesta Fortumin asioiden eteenpäin viemisessä. Kiitokset myös talousjohtaja Timo Karttiselle, joka otti toimitusjohtajan

sijaisuuden vastuulleen.

Toivotan mitä parhainta menestystä Fortumille, sen omistajille ja asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä henkilöstölle.

Tapio Kuula

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset