Vuosikertomus 2014 | In English |

Power and Technology

Power and Technology -segmenttiin kuuluvat Fortumin vesi-, ydin- ja lauhdevoimatuotanto, Power Solutions -yksikön asiantuntijapalvelut, salkunhallintapalvelut ja trading sekä teknologia-, tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt. Segmentin kaksi divisioonaa ovat Hydro Power and Technology sekä Nuclear and Thermal Power.

milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Liikevaihto 2 156 2 252 ‑4 %
‑ sähkönmyynti 2 026 2 117 ‑4 %
‑ muu myynti 130 135 ‑4 %
Liikevoitto 855 922 ‑7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 877 859 2 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 998 1 007 ‑1 %
Sidottu pääoma 31.12. 6 001 6 355 ‑6 %
Sidotun pääoman tuotto, % 13,6 14,5 ‑6 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 14,2 13,8 3 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 198 181 9 %
Henkilöstön lukumäärä 1 639 1 723 ‑5 %

Vuonna 2014 Power and Technology -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 877 miljoonaa euroa  (2013: 859) eli 18 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Tulosta paransi lähinnä korkeampi vesivoiman tuotantomäärä, alemmat tuotannon kustannukset sekä Ruotsin kruunun (SEK) kehitys. Nämä myös tasoittivat matalampien sähkönhintojen, alemman lämpövoimantuotannon määrän ja Grangemouthin myynnin tulosta heikentävää vaikutusta. Lisäksi vuonna 2013 tehtiin 20 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka liittyi Inkoon voimalaitoksen sähköntuotannon lopettamiseen.

Liikevoitto oli 855 miljoonaa euroa (2013: 922). Liikevoittoon vaikuttivat myyntivoitot, yhteensä 52 miljoonaa euroa (2013: 25)  sekä kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu yhteensä  -73 miljoonalla eurolla (2013: 38).


Sähköntuotanto lähteittäin
TWh 2014 2013 Muutos
14/13
Vesi‑ ja tuulivoima, Pohjoismaissa 22,4 18,1 24 %
Ydinvoima, Pohjoismaissa 23,8 23,7 0 %
Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,9 1,9 ‑53 %
Yhteensä Pohjoismaissa 47,1 43,7 8 %
Lämpövoima muissa maissa 0,7 1,0 ‑30 %
Yhteensä 47,9 44,7 7 %
Pohjoismainen myynti
TWh 2014 2013 Muutos
14/13
Myynti Pohjoismaissa 48,6 45,3 7 %
Josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa 1) 44,6 40,2 11 %
1) Sähkön tukkumyyntitulot ja ‑volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri‑Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).
Myyntihinta
euroa/MWh 2014 2013 Muutos
14/13
Segmentin sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa 2) 41,4 46,4 ‑11%
2) Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri‑Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).

Segmentin liiketoiminnoissa saavutettu sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 41,4 euroa/MWh  (2013: 46,4) eli 5,0 euroa/MWh alempi kuin vuonna 2013. Systeemihinta ja kaikki aluehinnat olivat selvästi alemmat kuin vertailuvuonna. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 29,6 euroa/MWh (2013: 38,1). Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 36,0 euroa/MWh (2013: 41,2) ja Tukholman alueella (SE3) 31,6 euroa/MWh (2013: 39,4).

Segmentin sähköntuotanto vuonna 2014 Pohjoismaissa oli 47,1 TWh  (2013: 43,7). Vesivarantotilanteen normalisoitumisen ansiosta vesivoimatuotanto oli vuoden aikana 4,3 TWh vertailuvuotta suurempi. Ydinvoimaa tuotettiin 0,2 TWh vertailukautta enemmän parantuneiden voimaloiden käyttöasteiden myötä. Ydinvoiman käytettävyys oli hyvä Fortumin täysin omistamissa ja osaomisteisissa reaktoreissa, lukuun ottamatta Oskarshamn 2 -yksikköä, joka on ollut poissa käytöstä turvallisuusjärjestelmien perusteellisen modernisoinnin vuoksi 1.6.2013 alkaen. Vuonna 2014 käytettävyys oli kaikkien aikojen paras sekä Olkiluodossa

että Forsmarkissa. Fortumin lämpövoimatuotanto Pohjoismaissa oli 0,9 TWh (2013: 1,9). Tuotannosta oli 97 % hiilidioksidipäästötöntä (2013: 94 %).

Power and Technology -segmentin sähköntuotanto
pohjoismaissa energialähteittäin, TWh
Power and Technology -segmentin sähköntuotanto
maittain, TWh
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset