Vuosikertomus 2014 | In English |

Russia

Russia-segmentti koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin runsaan neljänneksen omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

 

milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Liikevaihto 1 055 1 119 ‑6 %
‑ sähkönmyynti 758 822 ‑8 %
‑ lämmönmyynti 285 290 ‑2 %
‑ muu myynti 11 7 57 %
Liikevoitto 161 156 3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 161 156 3 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 304 258 18 %
Sidottu pääoma 31.12. 2 597 3 846 ‑32 %
Sidotun pääoman tuotto, % 5,6 5,2 8 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 5,6 5,2 8 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 367 435 ‑16 %
Henkilöstön lukumäärä 4 213 4 162 1 %

Venäjällä sähkön tukkumarkkinat vapautettiin vuoden 2011 alussa. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt kuitenkin myyvät edelleen kotitalouksien ja eräiden erityisryhmien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan säännellyillä hinnoilla. Vuonna 2014 Fortum myi noin 80 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla.

Vuotta 2014 koskeva kapasiteettihuutokauppa (CCS – ”vanha kapasiteetti”, rakennettu ennen vuotta 2008) pidettiin syyskuussa 2013. Koko Fortumin kapasiteetti sai osallistua huutokauppaan vuodelle 2014, ja suurin osa Fortumin huutokaupassa tarjoamista voimalaitoksista tuli myös valituksi. Fortumin kapasiteetista ei valittu 132 MW:a, mikä on noin 4,6 % Fortumin vanhasta kapasiteetista Venäjällä.

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA – ”uusi kapasiteetti”) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat ja ajanjakso on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Yritysoston aikaan vuonna 2008

Fortum teki varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Mahdollisia sakkoja voidaan vaatia, jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy tai jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä. Voimalaitosyksiköiden käyttöönoton aikataulu arvioidaan vuosineljänneksittäin ja mahdollisten muutosten vaikutukset varauksen määrään päivitetään tämän mukaisesti.

Kapasiteettimaksut vaihtelevat voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös sesonkivaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. Kapasiteettimaksut (CSA) voivat myös vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtionobligaatioihin, joiden maturiteetti on 8–10 vuotta. Lisäksi viranomainen tarkastelee investointivelvoitesopimuksen takaamia kapasiteettimaksuja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tarkastelussa otetaan huomioon sähkönmyyntituotot, ja on mahdollista, että sen seurauksena myös uuden kapasiteetin kapasiteettimaksuja muutetaan.

Vuonna 2014 Russia-segmentin sähkönmyynti oli 26,5 TWh (2013: 25,6) ja lämmönmyynti oli 26,0 TWh (2013: 24,1).

Russia-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 161 miljoonaa euroa (2013: 156). CSA-sopimuksen mukaisia kapasiteettimaksuja saavien uusien yksiköiden positiivinen vaikutus liikevoittoon oli noin 165 miljoonaa euroa (2013: 163). Ruplan heikkenemisen vaikutus tähän lukuun oli -35 miljoonaa euroa, CSA-varauksen purkamisen 4 miljoonaa euroa (2013: 48). Tulosta paransivat lisäksi parempi sähkön ja lämmön kate, tulos lämpöliittymistä sekä pienemmät luottotappiot ja toiminnan tehostaminen. Heikentynyt Venäjän rupla pienensi kokonaisuudessaan Russia-segmentin tulosta noin 34 miljoonalla eurolla. Vertailukauden tulokseen sisältyy 48 miljoonan euron CSA-varauksen purkaminen ja 40 miljoonan euron korvaus CSA-sakoista.

Vuoden 2014 liikevoitto oli 161 miljoonaa euroa (2013: 156).

Fortumin Njaganin voimalaitoksen kolmannen yksikön käyttöönottotestaus ja sertifiointi saatiin onnistuneesti päätökseen syyskuun lopussa. Fortum aloitti uuden yksikön kaupallisen käytön vuoden 2014 lopussa. Venäjän valtion investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement, CSA) mukaisten kapasiteettimaksujen suoritus 418 megawatista (MW) Fortumille alkoi 1.1.2015.

Fortumin sähkön, kapasiteetin ja kaasun hinnat Venäjällä
2014 2013 Muutos
14/13
Sähkön spot‑hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh 1 089 1021 7 %
Keskimääräinen säännelty kaasun hinta Uralin alueella, RUB/1 000 m3 3 362 3 131 7 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille (CCS), tRUB/MW/kk 1) 167 163 2 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille (CSA), tRUB/MW/kk 1) 552 576 ‑4 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta, tRUB/MW/kk 304 276 10 %
Fortumin saavuttama sähkön hinta Venäjällä, EUR/MWh 30,4 32,1 ‑5 %
1) Kapasiteettihinnat maksettu kapasiteettivolyymeille, pois lukien suunnittelemattomat seisokit, huollot ja oma kulutus.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset