Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudellinen asema ja rahavirta

 

 

milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Korkokulut ‑256 ‑301 ‑15 %
Korkotuotot 84 75 12 %
Käypien arvojen muutokset ‑5 ‑16 ‑69 %
Muut rahoituserät – netto ‑40 ‑47 ‑15 %
Rahoitustuotot ja –kulut ‑217 ‑289 ‑25 %
Korolliset velat 1) 6 983 9 058 ‑23 %
Vähennetään: Likvidit varat 2) 2 766 1 265 119 %
Korollinen nettovelka 4 217 7 793 ‑46 %
Korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta 3 664 6 658 ‑45%
1) 2013 sisältää 20 miljoonaa euroa, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä.
2) 2013 sisältää 15 miljoonaa euroa, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä.
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/käyttökate

Rahavirta

Vuonna 2014 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 214 miljoonalla eurolla 1 762 miljoonaan euroon (2013: 1 548). Kasvu johtui pääosin valuuttakurssieroista, joiden positiivinen vaikutus oli 300 miljoonaa euroa. Vaikutusta pienensi käyttöpääoman kasvu 125 miljoonalla eurolla. Valuuttakurssieroista syntyi voittoja ja tappioita yhteensä 352 miljoonaa euroa (2013: 52), jotka liittyivät Fortumin ruotsalaisten ja venäläisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen. Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät 236 miljoonalla eurolla 768 miljoonaan euroon (2013: 1 004). Tulot osakemyynneistä olivat yhteensä 3 062 miljoonaa euroa (2013: 122) ja kertyivät pääosin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan ja Gasumin osakkeiden myynnistä (liite 8). Tulot korollisista saamisista sisältävät 534 miljoonaa euroa Fortum Värmeltä. Investointien rahavirta oli yhteensä 2 816 miljoonaa euroa (2013: -944). Rahavirta ennen rahoituseriä, ts. rahoitusta, kasvoi 3 974 miljoonalla eurolla 4 578 miljoonaan euroon (2013: 604).

Varat käytettiin osittain 977 miljoonan euron osinkoihin huhtikuussa 2014 ja 2 079 miljoonan euron korollisten velkojen maksuun. Likvidit varat vuoden lopussa olivat 2 766 miljoonaa euroa (2013: 1 265).

Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma

Taseen loppusumma pieneni 1 973 miljoonalla eurolla 21 375 miljoonaan euroon (2013: 23 348) sisältäen pitkäaikaisten varojen vähenemisen, 2 412 miljoonaa euroa. Valuuttojen muuntoerojen vaikutus aineettomiin hyödykkeisiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä osuuksiin osakkuus- ja yhteisyrityksissä oli 2 015 miljoonaa euroa ja divestointien vastaavasti 433 miljoonaa euroa.

Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan varat, yhteensä 1 173 miljoonaa euroa, raportoitiin ”Myytävänä olevat omaisuuserät” -rivillä vuoden 2013 lopussa. Likvidit varat kasvoivat 1 501 miljoonalla eurolla.

Sijoitettu pääoma väheni 1 265 miljoonalla eurolla ja oli 17 918 miljoonaa euroa (2013: 19 183).

Lisätietoja liitteessä 9 Myytävissä olevat omaisuuserät.

Oma pääoma

Oma pääoma oli 10 935 miljoonaa euroa (2013: 10 124 ), josta emoyhtiön omistajien osuus oli
10 864 miljoonaa euroa (2013: 10 024). Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta kasvoi 840 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu pääosin kauden tuloksesta, 3 154 miljoonaa euroa, jota pienensi -1 320 miljoonan euron valuuttojen muuntoerovaikutus sekä 977 miljoonan euron maksetut osingot.

Rahoitus

Vuonna 2014 nettovelka pieneni 3 576 miljoonalla eurolla 4 217 miljoonaan euroon (2013: 7 793).  Nettovelka ilman Värmen rahoitusta oli 3 664 miljoonaa euroa (2013: 6 658).

Joulukuun 2014 lopussa konsernin likvidit varat olivat 2 766 miljoonaa euroa (2013: 1 265) mukaan lukien OAO Fortumin rahat ja pankkisaamiset, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 134 miljoonaa euroa (2013: 113). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,2 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Vuoden 2014 tammi-joulukuun aikana konsernin nettorahoituskulut olivat 217 miljoonaa euroa (2013: 289). Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -5 miljoonaa euroa (2013: -16).

Fortumin pitkäaikainen luottoluokitus sekä S&P:lta että Fitchiltä säilyi muuttumattomana ja on A- (näkymät negatiiviset).

Tunnuslukuja

Vuoden 2014 lopussa nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde

oli 1,1 (2013: 3,7), ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 2,3 (2013: 3,9). Fortum rahoittaa tällä hetkellä Fortum Värmeä, ja yhtiöön liittyvät lainat 553 miljoonaa euroa (2013: 1 135) esitetään korollisissa lainasaamisissa Fortumin taseessa. Tavoitteena on kuitenkin näiden lainojen uudelleenjärjestely vuonna 2015. Jos lainat vähennetään nettovelasta, on nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde viimeisen 12 kuukauden ajalta 2,0 (2013: 3,4).

Velkaantumisaste oli 39 % (2013: 77 %) ja omavaraisuusaste 51 % (2013: 43 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 12,23 euroa (2013: 11,28). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2014 oli 19,5 % (2013: 9,0 %) ja oman pääoman tuotto 30,0 % (2013: 12,0 %). Sekä sijoitetun että oman pääoman tuottoon vaikuttivat positiivisesti Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan sekä Norjan sähkönsiirto- ja lämpöliiketoimintojen myyntivoitot.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset