Vuosikertomus 2014 | In English |

Taloudelliset tulokset

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Power and Technology 2 156 2 252 ‑4%
Heat, Electricity Sales and Solutions 1 332 1 516 ‑12%
Russia 1 055 1 119 ‑6%
Distribution 751 1 064 ‑29%
Muut 58 63 ‑8%
Nord Pool ‑sähköpörssissä tehtyjen ostojen ja myyntien netotus 1) ‑422 ‑478 ‑12%
Eliminoinnit ‑179 ‑228 ‑21%
Yhteensä 4 751 5 309 ‑11 %
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Power and Technology 877 859 2 %
Heat, Electricity Sales and Solutions 104 109 5 %
Russia 161 156 3 %
Distribution 266 332 ‑20 %
Muut ‑57 ‑54 6 %
Yhteensä 1 351 1 403 ‑4 %
Liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa 2014 2013 Muutos
14/13
Power and Technology 855 922 ‑7 %
Heat, Electricity Sales and Solutions 337 134 151 %
Russia 161 156 3 %
Distribution 2 132 349 511 %
Muut ‑58 ‑53 9 %
Yhteensä 3 428 1 508 127 %
1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot ‑sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto‑ostaja.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi.

Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 4 751 miljoonaa euroa (2013: 5 309). Vertailukelpoinen liikevoitto oli yhteensä 1 351 miljoonaa euroa (2013: 1 403) miljoonaa euroa, ja konsernin raportoitu liikevoitto oli yhteensä 3 428 miljoonaa euroa (2013: 1 508). Fortumin raportoituun liikevoittoon vaikuttivat yhteensä 2 077 miljoonan euron (2013: 106) kertaluonteiset erät, pääasiassa Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntivoitto sekä sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö ja ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli vuonna 2014 149 miljoonaa euroa (2013: 178), josta Fortum Värmen osuus oli 67 miljoonaa euroa (2013: 73). Osuus Hafslundin ja TGC-1:n voitoista perustuu yhtiöiden julkaisemiin vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksiin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 217 miljoonaa euroa (2013: 289). Nettorahoituskulut sisältävät rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka

oli -5 miljoonaa euroa (2013: -16).

Tulos ennen veroja oli 3 360 miljoonaa euroa (2013: 1 398).

Kauden verot olivat yhteensä 199 miljoonaa euroa (2013: 186). Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 5,9 % (2013: 13,3 %). Suomen yhteisöverokantaa laskettiin 1.1.2014 alkaen 24,5 %:sta 20,0 %:iin. Verokannan muutoksen vaikutus loka-joulukuussa 2013 oli noin 0,09 euroa osakkeelta. Kun osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja ei oteta huomioon, veroprosentti vuonna 2014 oli 18,8 % (2013: 22,7 %).

Kauden tulos oli 3 161 miljoonaa euroa (2013: 1 212). Fortumin osakekohtainen tulos oli 3,55 euroa (2013: 1,36), josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,36 euroa (2013: 0,10) osaketta kohti. Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 2,08 euroa osaketta kohti.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa
Tulos ennen veroja, milj. euroa
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset