Vuosikertomus 2014 | In English |

7 Pitkäaikaiset varat

Lataa Excel
Aineettomat hyödykkeet
milj. euroa Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 49
Lisäykset 9
Vähennykset 0
Hankintameno 31.12.2014 58
Kertyneet poistot 1.1.2014 34
Vähennykset 0
Tilikauden poisto 6
Kertyneet poistot 31.12.2014 40
Tasearvo 31.12.2014 18
Tasearvo 31.12.2013 15
Aineelliset hyödykkeet
milj. euroa Raken‑
nukset
ja raken‑
nelmat
Koneet ja
kalusto
Ennakko‑
maksut ja
kesken‑
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 1 32 10 43
Lisäykset ja siirrot erien välillä 0 2 ‑9 ‑7
Vähennykset ‑1 ‑1
Hankintameno 31.12.2014 1 33 1 35
Kertyneet poistot 1.1.2014 1 29 30
Vähennykset ‑1 ‑1
Tilikauden poisto 2 2
Kertyneet poistot 31.12.2014 1 30 31
Tasearvo 31.12.2014 0 3 1 4
Tasearvo 31.12.2013 0 3 10 13
Sijoitukset
milj. euroa Osuudet saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet osakkuus‑yrityksissä Saamiset
saman
konsernin
yrityksiltä
Saamiset
osakkuus‑
yrityksiltä
Osuudet ja
saamiset muilta
Yhteensä
1.1.2014 17 139 0 2 382 1 7 19 529
Uudelleenryhmittely ‑6 6 ‑378 381 ‑3 0
Lisäykset 1) 0 0 220 28 1 249
Vähennykset 2) ‑152 0 ‑856 ‑199 0 ‑1 207
31.12.2014 16 981 6 1 368 211 5 18 571
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2014 3) ‑924 0 0 0 ‑2 ‑926
Tilikauden arvonalennukset ‑1 ‑1
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2014 ‑924 0 0 0 ‑3 ‑927
Tasearvo 31.12.2014 4) 16 057 6 1 368 211 2 17 644
1) Osuuksia koskevat lisäykset sisältävät osakkeiden hankintamenot sekä muut oman pääoman sijoitukset ja siirrot muista osakkeista ja osuuksista osuuksiin saman konsernin yrityksissä.
2) Osuuksia koskevat vähennykset sisältävät osakkeiden myynnin ja pääoman takaisinmaksun.
3) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista saman konsernin yrityksissä liittyvät Fortum Heat and Gas Oy:n osakkeisiin ja saatuihin osingonmaksuihin.
4) Saamiset osakkuusyrityksiltä ovat pääosin AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad:lta, 199 miljoonaa euroa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset