Vuosikertomus 2014 | In English |

Rahoituslaskelma

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2 265 477
Oikaisuerät:
Verot 90 104
Konserniavustukset ‑565 ‑608
Rahoitustuotot ja ‑kulut 129 16
Poistot ja arvonalentumiset sekä pakollisten varausten muutos 9 9
Liikevoitto/‑tappio ennen poistoja 1 928 ‑2
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua ‑1 940 1
Saadut korot ja muut rahoituserät 45 60
Maksetut korot ja muut rahoituserät ‑168 ‑229
Saadut osingot 0 210
Saadut konserniavustukset 609 574
Toteutuneet kurssierot ‑283 ‑149
Maksetut verot ‑127 ‑87
Liiketoiminnan rahavirta 64 378
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäykset(‑)/vähennykset(+) ‑6 ‑5
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäykset(+)/vähennykset(‑) ‑9 ‑40
Käyttöpääoman muutos ‑15 ‑45
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 49 333
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen ‑5 ‑9
Ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä oman pääoman sijoitukset 0 ‑19
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet ‑3 0
Pääoman palautukset tytäryhtiöistä 0 210
Ostetut muut osakkeet ‑2 ‑2
Käyttöomaisuuden myynnit 0 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 2 093 0
Korollisten lainasaamisten ja muiden pysyvien vastaavien muutos 793 ‑836
Investointien rahavirta 2 876 ‑656
Rahavirta ennen rahoitusta 2 925 ‑323
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 46 759
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ‑1 340 ‑526
Konsernitilivelkojen muutos 1 178 917
Lyhytaikaisten velkojen muutos ‑573 406
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille ‑977 ‑888
Rahoituksen rahavirta ‑1 666 668
Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+), vähennys (‑) 1 259 345
Likvidit varat tilikauden alussa 1 059 714
Likvidit varat tilikauden lopussa 2 318 1 059

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset