Vuosikertomus 2014 | In English |

Tase

Lataa Excel
milj. euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 7 18 15
Aineelliset hyödykkeet 7 4 13
Osuudet saman konsernin yrityksissä 7 16 057 16 215
Osuudet saman konsernin yrityksissä 7 6 0
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 1 368 2 382
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 7 211 1
Muut osuudet ja pitkäaikaiset saamiset 7 2 5
Laskennallinen verosaaminen 2 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17 668 18 635
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 586 630
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 8 1 0
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 170 11
Pankkitalletukset 9 505 0
Rahat ja pankkisaamiset 9 1 813 1 059
Likvidit varat 2 318 1 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 075 1 700
Vastaavaa yhteensä 20 743 20 335
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 2 822 2 822
Edellisten tilikausien voitto 3 174 3 674
Tilikauden voitto 2 265 477
Oma pääoma yhteensä 11 307 10 019
Eläke‑ ja muut pakolliset varaukset 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 5 269 6 351
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 11 2 648 1 470
Korolliset velat osakkuusyrityksille 11 261 247
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 3 2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 8 181 8 070
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 1 083 2 025
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 12 31 25
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat osakkuusyrityksille 12 3 2
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 12 138 194
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 255 2 246
Vieras pääoma yhteensä 9 436 10 316
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 20 743 20 335

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset