Vuosikertomus 2014 | In English |

Konsernin laaja tuloslaskelma

Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä, joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, vaan ne kirjataan omaan pääomaan. Tällaisia ovat realisoitumattomat erät, kuten voitot ja tappiot kassavirtasuojauksissa käytettävien rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon. Tulosvaikutus näistä eristä kirjataan, kun suojattu erä vaikuttaa tuloslaskelmaan. Laajan tuloksen eriin sisältyy myös myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot, osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät sekä muuntoerot.

Lataa Excel (Konsernin laaja tuloslaskelma)
milj. euroa 2014 2013
Tilikauden voitto 3 161 1 212
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Kassavirran suojaukset
Käyvän arvon muutokset 17 96 1
Siirrot tuloslaskelmaan ‑70 ‑51
Siirrot vaihto‑omaisuuteen/aineellisiin hyödykkeisiin ‑4 ‑8
Verot 12 ‑6
Nettosijoitusten suojaus
Käyvän arvon muutokset 149 28
Verot ‑28 ‑7
Muuntoerot ‑1 343 ‑478 2
Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä ‑3 42
Muut muutokset ‑3 0
‑1 273 ‑384
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio ‑77 44
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä ‑13 9
‑90 53
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen ‑1 363 ‑331
Laaja tulos yhteensä 1 799 882
Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 815 881
Määräysvallattomille omistajille ‑16 1
1 799 882
Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset liittyvät lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi (alhaisempi) kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen (positiivinen). 
2 Muuntoerot ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntamisesta euroiksi (lähinnä RUB).

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset