Vuosikertomus 2014 | In English |

Konsernin rahavirtalaskelma

Lataa Excel (Konsernin rahavirtalaskelma)
milj. euroa Liite 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden voitto 3 161 1212
Oikaisuerät:
Verot 199 186
Rahoitustuotot‑ ja kulut 217 289
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten voitosta ‑149 ‑178
Poistot ja arvonalentumiset 526 620
Liikevoitto ennen poistoja (käyttökate) 3 954 2 129
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua ‑2 111 ‑262 1
Saadut korot 99 62
Maksetut korot ‑330 ‑371
Saadut osingot 58 74
Toteutuneet kurssierot ja muut rahoituserät 349 47 2
Maksetut välittömät verot ‑211 ‑210
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 808 1 469
Käyttöpääoman muutos ‑46 79
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 762 1 548
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen 5, 18, 19 ‑768 ‑1 004 3
Hankitut osakkeet ‑69 ‑15
Käyttöomaisuuden myynnit 26 66
Myydyt osakkeet 3 062 122
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 131 22
Osakaslainat osakkuusyrityksille 425 ‑136
Muiden sijoitusten muutos 8 2
Investointien rahavirta yhteensä 2 816 ‑944
Rahavirta ennen rahoitusta 4 578 604
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot 50 781
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset ‑1 499 ‑636
Lyhytaikaisten velkojen muutos ‑580 438
Osingonjako emoyhtiön omistajille 15 ‑977 ‑888
Muut rahoituserät ‑1 22
Rahoituksen rahavirta yhteensä ‑3 007 ‑284
Laskelman mukainen likvidien varojen muutos 1 571 320
Likvidit varat kauden alussa 1 265 961
Valuuttakurssierot likvideissä varoissa ‑70 ‑17
Likvidit varat kauden lopussa 1) 25 2 766 1 265
1) Sisältäen 15 miljoonaa euroa rahavaroja liittyen vuoden 2013 lopussa myytävänä oleviin omaisuuseriin.
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua koostuvat pääasiassa varausten muutoksista (mukaanlukien ydinvoimaan liittyvät varaukset)-29 miljoonaa euroa (2013: -168) ja johdannaisten realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista 88 miljoonaa euroa (2013: -22) sekä liiketoiminnan rahavirrasta oikaistuista myyntivoitoista -2 171 miljoonaa euroa (2013: -61). Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynneistä saadut rahavirrat esitetään investointien rahavirrassa. 
2 Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot sisältää 352 miljoonaa euroa toteutuneita valuuttakurssivoittoja ja -tappioita vuoden 2014 aikana (2013: -52), jotka aiheutuvat pääasiassa Fortumin ruotsalaistan ja venäläisten tytäryritysten ulkoisesta rahoituksesta sekä siitä, että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Toteutuneet kurssierot johtuvat valuuttatermiineistä, joilla suojataan sisäisiä lainoja. Suurin osa näistä termiineistä erääntyy 12 kk sisällä. 
3 Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin. Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin. 

Nettovelan muutokset
milj. euroa 2014 2013
Nettovelka kauden alussa 7 793 7 757
Muuntoerot ‑81 ‑106
Käyttökate 3 954 2 129
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua, sekä maksetut rahoituskulut ja verot ‑2 147 ‑660
Käyttöpääoman muutos ‑46 79
Käyttöomaisuusinvestoinnit ‑768 ‑1 004
Yrityshankinnat ‑69 ‑15
Yritys‑ ja käyttöomaisuusmyynnit 3 089 188
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 131 22
Osakaslainat osakkuusyrityksille 425 ‑136
Muutos korollisissa saamisissa 8 2
Osingot ‑977 ‑888
Muut rahoitustoiminnot ‑1 22
Nettorahavirta (‑ nettovelan kasvu) 3 600 ‑261
Joukkovelkakirjojen käypien arvojen muutos ja arvostus jaksotettuun hankintamenoon 105 ‑119
Nettovelka kauden lopussa 4 217 7 793
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset