Vuosikertomus 2014 | In English |

 

 

Lataa Excel (Rahavirtalaskelman lisätietoja)
Rahavirtalaskelman lisätietoja
Käyttöpääoman muutos
milj. euroa 2014 2013
Korottomien saamisten muutos, vähennys(+)/lisäys(–) ‑82 92
Vaihto‑omaisuuden muutos, vähennys(+)/lisäys(–) ‑13 24
Korottomien velkojen muutos , vähennys(–)/lisäys(+) 49 ‑37
Yhteensä ‑46 79
Negatiivinen vaikutus käyttöpääoman muutoksesta vuoden 2014 aikana oli ‑46 miljoonaa euroa (2013: +79).
Käyttöomaisuusinvestoinnit
milj. euroa Liite 2014 2013
Käyttöomaisuusinvestoinnit 5, 18, 19 774 1 005
Muutokset maksamattomissa investoinneissa, vähennys(+)/lisäys(–) 41 60
Aktivoitujen vieraan pääoman menojen siirto rahavirtalaskelman maksettuihin korkoihin ‑47 ‑60
Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit 768 1 004
Käyttöomaisuusinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin vuoden 2014 aikana olivat 774 miljoonaa euroa (2013: 1 005). Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit, 768 miljoonaa euroa (2013: 1 004), eivät sisällä vielä maksamattomia investointeja, toisin sanoen investointeihin liittyvien ostovelkojen muutosta määrältään 41 miljoonaa euroa (2013: 60) eikä aktivoituja vieraan pääoman menoja määrältään ‑47 miljoonaa euroa (2013: ‑60). Aktivoidut vieraan pääoman menot on esitetty maksetuissa koroissa.
Katso lisätietoja investoinneista segmenteittäin ja maittain liitetiedosta 5 Segmenttiraportointi
ja investointiprojekteista segmenteittäin liitetiedosta 19.2 Investoinnit.
Hankitut osakkeet rahavirtalaskelmassa
Osakehankintojen nettovaikutus oli vuoden 2014 aikana 69 miljoonaa euroa (2013: 15).
Myydyt osakkeet rahavirtalaskelmassa
milj. euroa Liite 2014 2013
Myydyt tytäryritysosakkeet pl. myytyjen yritysten rahavarat 8 2 750 22
Tulot korollisista saamisista myydyiltä tytäryhtiöiltä 131 22
Myydyt osakkuusyritysosakkeet 8, 20 311 100
Myydyt myytävissä olevat rahoitusvarat 1 0
Yhteensä 3 193 144
Osakkeiden bruttomyynnit vuoden 2014 aikana olivat 3 196 miljoonaa euroa (2013: 142) sisältäen korolliset velat myydyissä tytäryhtiöissä 131 miljoonaa euroa (2013: 22). Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat vuoden 2014 aikana yhteensä 3 193 miljoonaa euroa (2013: 144).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset