Vuosikertomus 2014 | In English |

Konsernin tase

Lataa Excel (Konsernin tase)
milj. euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 18 276 384
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 11 195 12 849
Osuudet osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä 20 2 027 2 341
Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 30 774 744
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 21 68 77
Laskennalliset verosaamiset 29 98 126
Johdannaisinstrumentit 3 595 367
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 22 2 041 2 598
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17 074 19 486
Lyhytaikaiset varat
Vaihto‑omaisuus 23 256 264
Johdannaisinstrumentit 3 448 307
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 830 869
Pankkitalletukset 757 0
Rahat ja pankkisaamiset 2 009 1 250
Likvidit varat 25 2 766 1 250
Myytävänä olevat omaisuuserät 9 0 1 173
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 301 3 863
Varat yhteensä 21 375 23 348
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 26 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 73 73
Kertyneet voittovarat 7 708 6 851
Muut oman pääoman erät 36 54
Yhteensä 10 864 10 024
Määräysvallattomat omistajat 27 71 101
Oma pääoma yhteensä 10 935 10 124
VELAT
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 28 5 881 6 936
Johdannaisinstrumentit 3 247 181
Laskennalliset verovelat 29 1 159 1 338
Ydinvoimaan liittyvät varaukset 30 774 744
Muut varaukset 31 17 94
Eläkevelvoitteet 32 140 50
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 33 154 148
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 8 373 9 492
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 28 1 103 2 103
Johdannaisinstrumentit 3 76 95
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 34 888 994
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 9 0 540
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 067 3 732
Vieras pääoma yhteensä 10 440 13 224
Oma pääoma ja velat yhteensä 21 375 23 348
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset