Vuosikertomus 2014 | In English |

Konsernin tuloslaskelma

Lataa Excel (Konsernin tuloslaskelma)
milj. euroa Liite 2014 2013*
Liikevaihto 5 4 751 5 309
Muut tuotot 10 75 93
Materiaalit ja palvelut 11 ‑1 939 ‑2 270
Henkilöstökulut 12 ‑413 ‑460
Poistot ja arvonalentumiset 5, 18, 19 ‑526 ‑621
Muut kulut 10 ‑596 ‑648
Vertailukelpoinen liikevoitto 5 1 351 1 403
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 6, 7 2 077 106 1
Liikevoitto 5 3 428 1 508
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten voitosta 5, 20 149 178
Korkokulut 13 ‑256 ‑301
Korkotuotot 13 84 75
Johdannaisten käypien arvojen muutokset 13 ‑5 ‑16
Muut rahoituserät ‑ netto 13 ‑40 ‑47
Rahoitustuotot ja ‑kulut 13 ‑217 ‑289
Voitto ennen veroja 3 360 1 398
Tuloverot 14 ‑199 ‑186
Tilikauden voitto 3 161 1 212
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 154 1 204
Määräysvallattomille omistajille 7 8
3 161 1 212
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) 15
Laimentamaton 3,55 1,36
Laimennettu 3,55 1,36
milj. euroa 2014 2013
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 351 1 403
Kertaluonteiset erät (myyntivoitot) 2 171 61 1
Tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisten käyvänarvon muutokset ‑91 21
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu ‑3 23
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2 077 106
Liikevoitto 3 428 1 508
*Tilinpäätöksessä esitettävät vertailuvuoden 2013 tiedot on muutettu johtuen Fortum Värmen kirjauskäytännön muutoksesta, lisätietoja liitetiedosta 1.6.1.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältää 1,85 miljardin euron myyntivoiton Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä vuonna 2014. 

Liikevaihto segmenteittäin, %
Liikevaihto kohdemaittain, %
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset