Vuosikertomus 2014 | In English |

1 Laadintaperiaatteet

1.1 Liiketoiminnan kuvaus

Fortum Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo, Suomi. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki- pörssissä.

Fortum Oyj tytäryhtiöineen (yhdessä Fortum-konserni) keskittyy liiketoiminnoissaan Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Fortumin liiketoimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energiaan liittyvät muut asinatuntijapalvelut.

Fortum Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen 3.2.2015.


1.2 Laadintaperusta

Fortum-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti. Tilinpäätös täyttää myös Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja (mukaan lukien johdannaisinstrumentit) sekä käypään arvoon suojattuja eriä.

1.2.1 Tuloslaskelman esittäminen

Konsernin tuloslaskelmassa esitetään vertailukelpoinen liikevoitto-tunnusluku, jonka katsotaan antavan paremman kuvan konsernin toiminnasta verrattaessa esitettävää kautta aikaisempiin kausiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi tuloslaskelmassa omana eränään ja sisältävät:

  • kertaluonteiset erät, koostuen luovutusvoitoista ja –tappioista.
  • suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin ei IAS 39:n mukaisesti sovelleta suojauslaskentaa. ValtaosaanFortumin kassavirtasuojauksista sovelletaan suojauslaskentaa, joiden käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan.
  • kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti laskettua varauksen määrää taseessa.

Vertailukelpoista liikevoittoa käytetään konsernin suoritustason hallintaprosessissa tapahtuvassa taloudellisten tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja resurssien allokoinnissa.

1.2.2 Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu

Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan normaalin toimintajakson aikana tai 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai silloin kun se on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi varaksi tai velaksi. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi.

Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.


1.3 Yhdistely konsernitilinpäätökseen

Konsernitilinpäätös sisältää emoyrityksen, tytäryritykset, osakkuusyritykset ja osuudet yhteisyrityksistä.

Fortum muodostettiin vuonna 1998 käyttämällä yhdistelmä- eli pooling-menetelmää Fortum Power and Heat Oy:n sekä Fortum Oil and Gas Oy:n yhdistelemiseksi konsernitilinpäätökseen (näistä jälkimmäinen jakautui Fortum Oil Oy:ksi ja Fortum Heat and Gas Oy:ksi 1.5.2004). Vuonna 2005 Fortum Oil Oy eriytettiin Fortumista jakamalla 85 % yhtiön osakkeista Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput 15 % osakkeista. Pooling-menetelmän käyttö tarkoittaa sitä, että Fortum Power and Heat Oy:n ja Fortum Heat and Gas Oy:n hankintamenot on eliminoitu näiden yhtiöiden osakepääomia vastaan. Tästä syntyvä eliminointiero on kirjattu oman pääoman vähennykseksi.

1.3.1 Tytäryritykset

Tytäryrityksiä ovat ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on määräysvalta. Fortumin tulkitsee omaavansa määräysvallan jos Yhtiö altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon; ja se pystyy käyttämään sijoituskohdetta koskevaa valtaansa ja näin vaikuttamaan saamansa tuoton määrään.

Tytäryritysten hankinta käsitellään hankintamenomenetelmällä. Hankintamenoksi muodostuu hankintahetken käypiin arvoihin arvostettujen vastikkeeksi annettujen varojen ja syntyneiden tai vastuulle otettujen velkojen sekä hankinnasta välittömästi johtuneiden menojen yhteissumma. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut, yksilöitävissä olevat varat ja velat arvostetaan alun perin hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, riippumatta mahdollisen vähemmistöosuuden suuruudesta. Se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvosta, kirjataan liikearvoksi. Jos hankintameno on pienempi kuin hankitun tytäryrityksen nettovarojen käypä arvo, tämä erotus kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.

Tytäryritykset yhdistellään täysimääräisesti konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille ja yhdistely päättyy sinä päivänä, kun määräysvalta lakkaa.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä konsernin sisäisistä liiketapahtumista syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma osoita, että siirretyn omaisuuserän arvo on alentunut. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin laadintaperiaatteiden mukaisiksi, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa.

Fortum Oyj:n tytäryritykset on esitetty liitetiedossa 42 Tytäryritykset segmenteittäin 31.12.2014.

1.3.2 Osakkuusyritykset

Osakkuusyrityksiä ovat yhteisöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta liittyy yleensä 20-50 %:n omistusosuuteen äänivallasta. Konsernin sijoitukset osakkuusyrityksiin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä.

1.3.3 Yhteisyritykset

Yhteisyritykset ovat järjestelyjä, joissa määräysvalta on jaettu. Konsernin sijoitukset yhteysyrityksiin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä.


1.3.4 Määräysvallattomien omistajien osuus

Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhtiöiden omasta pääomasta esitetään erillään emoyhtiön omistajien osuudesta. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus määritetään hankintahetkellä määräysvallattomien omistajien suhteellisena osuutena hankittujen omaisuuserien nettoarvosta. Hankinnan jälkeen määräysvallattomien omistajien osuus on hankinnassa määritetty osuus lisättynä kyseisille omistajille kuuluvalla osuudella oman pääoman muutoksista.

1.4 Ulkomaanrahan määräiset erät ja niiden muuntaminen

1.4.1 Toimintavaluutta ja esittämisvaluutta

Jokaisen konserniyrityksen tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan käyttäen sen taloudellisen ympäristön valuuttaa, jossa yritys pääasiallisesti toimii ("toimintavaluutta"). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

1.4.2 Liiketapahtumat ja tase-erät

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Rahoituseriin liittyvät kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Suojauslaskennan soveltamisedellytykset täyttävien kassavirran suojausten kurssivoitot ja -tappiot kirjataan omaan pääomaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen aiheuttamat kurssierot kirjataan muihin oman pääoman eriin.

1.4.3 Konserniyritykset

Niiden tytäryhtiöiden, joiden toiminta- ja esittamisvaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat ja kassavirrat muunnetaan konsernin esittämisvaluutan määräisiksi käyttämällä kuukauden lopun kurssien perusteella laskettua vuoden keskiääräistä valuuttakurssia. Tytäryhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi käyttämällä tilikauden päätöspäivän kurssia. Konsernitilinpäätöksessä kurssierot, jotka syntyvät ulkomaisiin yrityksiin tehtyjen nettosijoitusten sekä lainojen ja muiden tällaisten sijoitusten suojauksiksi määritettyjen valuuttainstrumenttien muuntamisesta, kirjataan omaan pääomaan. Kun ulkomainen tytäryritys myydään, nämä kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa tai -tappiota. Ulkomaisen yrityksen hankinnasta johtuvaa liikearvoa ja hankinnan yhteydessä tehtäviä käypien arvojen oikaisuja käsitellään ulkomaisen yrityksen varoina ja velkoina ja ne muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.

Tilinpäätöspäivän kurssi on Euroopan keskuspankin kyseisen päivän päätöskurssi. Tilikauden keskikurssi lasketaan Euroopan keskuspankin kyseisen vuoden kunkin kuukauden lopun kurssien ja edellisen vuoden päätöskurssin keskiarvona.

Fortumin käyttämät keskeisimmät valuuttakurssit
Tilikauden keskikurssi Tilinpäätöspäivän kurssi
Valuutta 2014 2013 31.12.2014 31.12.2013
Ruotsi SEK 9,1004 8,6624 9,3930 8,8591
Norja NOK 8,3940 7,8266 9,0420 8,3630
Puola PLN 4,1909 4,2027 4,2732 4,1543
Venäjä RUB 51,4243 42,4441 72,3370 45,3246

1.4.4 Osakkuusyritykset ja osuudet yhteisyrityksissä

Konsernin sijoitukset osakkuusyrityksiin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Niiden osakkuus- ja yhteisyritysten, joiden toiminta- ja esittämisvaluutta ei ole euro, tilinpäätökset muunnetaan konsernin esittamisvaluutan määräisiksi käyttäen samoja periaatteita kuin tytäryhtiöissä, katso 1.4.3 Konserniyritykset.

1.5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Fortum esittää tilinpäätöksen laadintaperiaatteet liitetietojen yhteydessä. Alla olevassa taulukossa on listattu konsernin laadintaperiaatteet, tieto missä liitteessä ne on esitetty sekä viittaus asianomaiseen IFRS-standardiin.


 


Laadintaperiaate Liite IFRS standardi
Segmenttiraportointi 5. Segmenttiraportointi IFRS 8
Myyntituottojen määrittäminen 5. Segmenttiraportointi ja
24. Myyntisaamiset ja muut saamiset
IAS 18
Julkiset avustukset 19. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet IAS 20
Osakeperusteinen palkitseminen 12. Henkilöstökulut IFRS 2
Tuloverot 29. Laskennalliset verot IAS 12
Myytävänä olevat luovutetut toiminnot ja omaisuuserät 9. Myytävänä olevat omaisuuserät IFRS 5
Yhteisjärjestelyt 20. Sijoitukset osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin IFRS 11, IAS 28, IFRS 12
Osakkuusyritykset 20. Sijoitukset osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin IAS 28, IFRS 12
Muut osakkeet ja osuudet 16. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain IAS 32, IAS 36, IAS 39
Aineettomat hyödykkeet 18. Aineettomat hyödykkeet IAS 38
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet IAS 16, IAS 36, IAS 40
Vuokrasopimukset 36. Vuokrasopimukset IAS 17
Vaihto‑omaisuus 23. Vaihto‑omaisuus IAS 2
Osakekohtainen tulos 15. Osakekohtainen tulos IAS 33
Eläkevelvoitteet 32. Eläkevelvoitteet IAS 19
Ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät varat ja velat 30. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat IFRIC 5
Varaukset 31. Muut varaukset IAS 37
Ehdolliset velat 38. Vastuut IAS 37
Rahoitusvarat 16. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain ja
17. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon
IAS 32, IAS 39, IFRS 7
Likvidit varat 25. Likvidit varat IAS 7
Lainat 28. Korolliset velat IAS 39

1.6 Uudet laadintaperiaatteet

1.6.1 Vuoden 2014 alussa käyttöönotetut uudet IFRS standardit

Fortum on ottanut käyttöön seuraavat uudet/muokatut standardit alkaen 1.1.2014:

IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

IFRS 10 Konsernitilinpäätös
Standardi rakentuu aiemmille periaatteille, joiden mukaan määräysvalta ratkaisee, sisällytetäänkö tietty yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Standardi sisältää uutta ohjeistusta sellaisia tapauksia varten, joissa määräysvallan olemassaolo on vaikeaa todeta.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
Standardi korvaa aikaisemman yhteisyrityksiä käsitelleen IAS 31-standardin. Standardin mukaan yhteinen määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitämistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä.

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
Standardi sisältää konsernin muissa yhteisöissä olevia omistuksia koskevat liitetietovaatimukset.

Uusia standardeja soveltaessaan Fortum on arvoinut määräysvallan määrittämisessä tekemänsä päätelmät kaikissa omistamissaan ja osittain omistamissaan yhtiöissä uudelleen. Tämän johdosta Fortum tulee käsittelemään jotkut osakkuusyritykset jatkossa yhteisyrityksinä. Luokittelun muutoksen jälkeen nämä sijoitukset yhdistellään konserniin edelleen pääomaosuusmenetelmällä eikä muutoksella ollut vaikutusta Forumin varoihin, velkoihin tai laajaan tuloslaskelmaan.

Uusien standardien soveltaminen Fortum-konsernissa vaikuttaa Tukholman kaupungin kanssa yhdessä omistetun AB Fortum Värmen samägt med Stockholms stadin (Fortum Värme) käsittelyyn. Yhtiö luokitellaan yhteisyritykseksi ja yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 1.1.2014 alkaen. Fortum Värme on kaukolämpöyhtiö, jonka sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuottavat sähköä ja lämpöä Tukholman alueelle. Ennen vuotta 2014, Fortum Värme on käsitelty konsernissa tytäryrityksenä, jossa määräysvallattomilla omistajilla on 50 % osuus.

Muutetussa taseessa Fortum Värmen omistus sisältyy erään Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä. Fortum Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä on lainasaamisia Fortum Värmeltä, jotka on esitetty osakaslainoina muutetussa taseessa. Suunnitelmien mukaan nämä osakaslainat tullaan korvaamaan vähitellen ulkoisella rahoituksella vuoden 2015 loppuun mennessä.

Muutoksella ei ollut joko lainkaan vaikutusta tai vain pieni vaikutus Fortumin tunnuslukuihin, kuten osakekohtaiseen tulokseen, sijoitetun pääoman tuottoon tai oman pääoman tuottoon. Nykyinen rahoitusjärjestely vaikuttaa negatiivisesti muutettuun vertailukelpoiseen nettovelka/käyttökate-tunnuslukuun, joka oli vuonna 2013 ennen muutosta 3,4 ja muutoksen jälkeen 3,9. Negatiivinen vaikutus johtuu Fortumin nettovelan määritelmästä, jonka mukaan korollisia saamisia ei vähennetä nettovelasta. Muutoksen vaikutus tulee pienenemään sitä mukaa, kun Fortumin osakaslainat korvataan ulkoisella rahoituksella. Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate-tunnusluku olisi ollut vuoden 2013 lopussa 3,4, jos korolliset saamiset olisi vähennetty nettovelasta.

IFRS 10 ja 11 standardien käyttöönotto vuonna 2014 edellytti vertailutietojen oikaisemista. Tästä johtuen vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä esitettävät vuoden 2013 vertailutiedot on muutettu takautuvasti. Muutetut osavuosikatsaustiedot vuodelta 2013 esitettiin kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Seuraavissa taulukoissa Fortumin tuloslaskelma, tase ja tietyt tunnusluvut on esitetty ennen ja jälkeen muutoksen.


Tuloslaskelmavaikutus 2013
milj. euroa Fortum‑
konserni, Värme
tytäryrityksenä
Fortum‑konserni, Värme yhteisyrityksenä Muutos
Liikevaihto 6 056 5 309 ‑747
Muut tuotot 94 93 ‑1
Materiaalit ja palvelut ‑2 533 ‑2 270 263
Henkilöstökulut ‑529 ‑460 69
Muut kulut ‑740 ‑621 119
Poistot ja arvonalentumiset ‑741 ‑648 93
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 607 1 403 ‑204
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 105 105 0
Liikevoitto 1 712 1 508 ‑204
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta 105 178 73
Rahoitustuotot ja ‑kulut ‑318 ‑289 29
Voitto ennen veroja 1 499 1 397 ‑102
Tuloverot ‑220 ‑185 35
Kauden voitto 1 279 1 212 ‑67
Kauden voitto; määräysvallattomille omistajille ‑75 ‑8 67
Kauden voitto; emoyhtiön omistajille 1 204 1 204 0
Osakekohtainen tulos (euroa) 1,36 1,36 0
Tasevaikutus 2013
milj. euroa Fortum‑konserni,
Värme tytäryrityksenä
Fortum‑konserni,
Värme yhteisyrityksenä
Muutos
VARAT
Aineettomat hyödykkeet 392 384 ‑8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 201 12 849 ‑2 352
Osuudet osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä 1 905 2 341 436
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 1 463 2 597 1 134
Muut pitkäaikaiset varat 1 312 1 314 2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20 273 19 485 ‑788
Vaihto‑omaisuus 375 263 ‑112
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1) 2 518 2 350 ‑168
Likvidit varat 1 254 1 250 ‑4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 147 3 863 ‑284
Varat yhteensä 24 420 23 348 ‑1 072
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3 046 3 046 0
Muut oman pääoman erät 6 978 6 978 0
Yhteensä 10 024 10 024 0
Määräysvallattomat omistajat 638 100 ‑538
Oma pääoma yhteensä 10 662 10 124 ‑538
Korollinen vieras pääoma 9 098 9 039 ‑59
Laskennalliset verovelat 1 648 1 338 ‑310
Muut korottomat velat 2) 3 012 2 847 ‑165
Vieras pääoma yhteensä 13 758 13 224 ‑534
Vieras pääoma ja oma pääoma yhteensä 24 420 23 348 ‑1 072
1) Sisältää myytävänä olevat omaisuuserät 1 173 miljoonaa euroa.
2) Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 540 miljoonaa euroa.
Vaikutus tunnuslukuihin vuonna 2013
milj. euroa Fortum‑konserni,
Värme tytäryrityksenä
Fortum‑konserni,
Värme yhteisyrityksenä
Muutos
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 2 299 1 976 ‑323
Tulos/osake (laimentamaton), euroa 1,36 1,36 0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 1 284 1 004 ‑280
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 19 780 19 183 ‑597
Korollinen nettovelka, milj. euroa 7 849 7 794 ‑55
Korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta, milj. euroa 7 849 6 660 ‑1 189
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 9,0 ‑0,2
Oman pääoman tuotto, % 12,0 12,0 0,0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 3,4 3,9 0,5
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate ilman Värmen rahoitusta 3,4 3,4 0,0

Fortum otti käyttöön vuoden 2014 alusta myös IFRS-normiston vuosittaiset muutokset, jotka julkistettin joulukuussa 2013. Muutosten pääasiallisena tarkoituksena on poistaa standardien väliset epäjohdonmukaisuudet eikä niiden käyttöönotolla ollut vaikutusta Fortumin tilinpäätökseen.

1.6.2 Uusien IFRS standardien käyttöönotto 1.1.2015 alkaen

Fortum aloittaa seuraavien uusien standardien soveltamisen 1.1.2015 alkavalla tiilikaudella tai myöhemmin:

IFRIC 21 Julkiset maksut (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta ohjeistaa ajankohdan, jolloin valtiolle tilitettävät maksut tulee kirjata velaksi. Fortum alkaa soveltaa uutta tulkintaa tilikauden 2015 alusta lukien. Tulkinnan käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta Fortumin tilinpäätökseen.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Standardi sisältää uusia säännöksiä rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä suojauslaskentaa koskien ja se korvaa IAS 39 ja IFRS 7 -standardit. Fortum tulee soveltamaan uutta standardia vuoden 2018 alusta alkaen. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista tulee voimaan 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Standardi keskittyy tuloutusmalleihin ja se korvaa IAS 11 ja IAS 18 -standardit. Fortum tulee soveltamaan uutta standardia vuoden 2017 alusta. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRS-normiston vuosittaiset muutokset 2012-2014, jotka julkistettin syyskuussa tulevat voimaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutosten pääasiallisena tarkoituksena on poistaa standardien väliset epäjohdonmukaisuudet sekä selventää standardien sanamuotoja. Jokaisella standardilla on omat siirtymäsäännöksensä. Muutoksilla ei odoteta olevan vaikutusta Fortumin tilinpäätökseen. Muutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset