Vuosikertomus 2014 | In English |

10 Muut tuotot ja muut kulut

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Muut tuotot
Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Tähän ryhmään luetaan toistuvia eriä kuten vuokratuottoja sekä kertaluonteisia eriä kuten vakuutuskorvauksia.
Päästöoikeudet
Päästöoikeudet kirjataan konsernissa perustuen voimassaoleviin IFRS‑standardeihin. Näiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin hankintahintaisina ja ilmaiseksi saadut päästöoikeudet kirjataan nimellisarvoonsa. Palautettavia päästöoikeuksia varten kirjataan varaus. Jos konsernilla on riittävästi päästöoikeuksia kattamaan palautusvelvoitteet, varaus kirjataan ko. päästöoikeuksia vastaavalla kirjanpitoarvolla. Jos päästöoikeuksia ei ole riittävästi kattamaan palautusvelvollisuutta, arvostetaan varaus ko. päästöoikeuksien markkina‑arvoon. Varauksista johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut ‑ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntivoitot sisältyvät muihin tuottoihin.
Tutkimus‑ ja kehittämismenot
Tutkimus‑ ja kehittämismenot kirjataan kuluksi, kun ne syntyvät, ja ne sisältyvät konsernituloslaskelman muihin kuluihin. Mikäli kehittämismenojen arvioidaan kerryttävän tuloja tulevaisuudessa, kyseiset menot aktivoidaan aineettomiksi hyödykkeiksi ja kirjataan poistoina kuluksi tulovirtojen kertymisen aikana.
10.1 Muut tuotot
milj. euroa 2014 2013
Vuokratuotot 10 14
Vakuutuskorvaukset 8 3
Muut 57 76
Yhteensä 75 93
Vuonna 2013 E4, Nyaganin voimalaitoksen urakoitsija, maksoi 40 miljoonan euron korvauksen CSA sakoista Fortumille. Saatu korvaus sisältyy erään Muut yllä olevassa taulukossa.
Tilikausien 2014 tai 2013 aikana ei ole kirjattu päästöoikeuksien myyntivoittoja. Kulut syntyneistä päästöistä, joita vastikkeettomasti saadut päästöoikeudet eivät kata, olivat 8 miljoonaa euroa (2013: 9) vuonna 2013. Nämä kustannukset sisältyvät Materiaalit ja palvelut ‑erään.
10.2 Muut kulut
milj. euroa 2014 2013
Käyttö‑ ja kunnossapitokulut 131 167
Kiinteistöverot 159 170
Atk‑ ja tietoliikennekulut 64 68
Muut kulut 242 243
Yhteensä 596 648
Suurimmat Muut kulut ‑ryhmään kirjatut erät ovat voimalaitosten ja sähköverkkojen käyttö‑ ja kunnossapitokuluja. Kiinteistöveroihin sisältyy suoraan omistettuun vesivoimatuotantoon liittyviä kiinteistöveroja 132 miljoonaa euroa (2013: 138).
Tilintarkastajien palkkiot
milj. euroa 2014 2013
Tilintarkastuspalkkiot 1,4 1,4
Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista 0,1 0,2
Palkkiot veropalveluista 0,2 0,0
Yhteensä 1,8 1,6
Deloitte on nimitetty tilintarkastajaksi tilikaudella 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tilintarkastuspalkkiot sisältävät palkkiot konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta, osavuosikatsausten läpikäynneistä sekä emoyhtiön ja sen tytäryritysten tarkastamisesta. Tilintarkastukseen liittyvät toimeksiannot sisältävät kestävän kehityksen raportoinnin varmennuksen sekä muita varmennuspalveluita ja vastaavia tilintarkastukseen liittyviä palveluita. Palkkiot veropalveluista sisältävät veroneuvonnasta veloitetut palkkiot.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset