Vuosikertomus 2014 | In English |

12 Henkilöstökulut

Lataa Excel
milj. euroa 2014 2013
Palkat ja palkkiot 298 336
Eläkkeet
Maksupohjaiset järjestelyt 32 33
Etuuspohjaiset järjestelyt 7 6
Sosiaalikulut 52 59
Pitkän aikavälin kannustinohjelmat 8 7
Muut henkilöstökulut 15 19
Yhteensä 413 460
Fortumin työntekijöille tarjoamat kokonaispalkkiot muodostuvat palkoista, luontoiseduista, lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmistä, henkilöstörahastolle maksetusta voittopalkkiosta sekä pitkälle aikavälille jakautuvista osakepalkkiojärjestelmistä. Enemmistö Fortumin työntekijöistä kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät on tarkoitettu ylimmän johdon jäsenille ja muille Fortum‑konsernin johtohenkilöille.
Nimitys‑ ja palkkiovaliokunnan tehtävänä on käsitellä, arvioida ja tehdä hallitukselle suosituksia ja ehdotuksia konsernin ja sen johdon palkitsemisperiaatteista, palkkausrakenteista sekä palkitsemis‑ ja kannustinjärjestelmistä ja valmistella osaltaan konsernin nimityskysymyksiä. Palkitsemisperiaatteista päättää hallitus.
Tarkempia tietoja Fortumin eläkevastuista liitetiedossa 32 Eläkevelvoitteet.
12.1 Tulospalkkiojärjestelmä
Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (jäljempänä tulospalkkiojärjestelmä) tukee konsernin taloudellisten tavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden, arvojen ja rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat konsernin ja liiketoimintadivisioonan tavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmä kattaa kaikki fortumlaiset tiettyjä Puolan ja Venäjän henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta.
Ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten) tulospalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa hallitus vuosittain nimitys‑ ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Ylimpään johtoon kuuluville johtajille maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkion määräytysmisperusteisiin voi myös kuulua kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä mittareita. Tulospalkkion määrä on enintään 40 % saajan vuosipalkasta luontoisetuineen.
Divisioonien johtajien palkkiot määräytyvät divisioonan tuloksen ja konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Divisioonan johtajan ja hänen esimiehensä välillä käydään aina alkuvuodesta tavoite‑ ja tuloskeskustelu, jossa sovitaan johtajan henkilökohtaisen suorituksen arviointiperusteista. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan suorituksen.
12.2 Pitkän aikavälin kannustimet
Laadintaperiaatteet + -
Fortumin osakepalkkiojärjestelmä (LTI) on suoritusperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Uusi osakeohjelma käynnistyy vuosittain hallituksen niin päättäessä. Ohjelmien mahdollinen palkkio perustuu konsernin ja sen divisioonien tuloskehitykseen.
Osakepalkkiojärjestelmässä jokainen ohjelma alkaa kolmen vuoden pituisella ansaintajaksolla, jonka aikana osanottaja voi ansaita osakeoikeuksia jos hallituksen asettamat ehdot täyttyvät. Ansaintajakson jälkeen ansaittu etuus maksetaan osanottajille osakkeina. Ansaintajakson jälkeen ansaitusta etuudesta vähennetään tuloverot ja muut pakolliset työsuhteeseen liittyvät sosiaalikulut ja jäljellä olevalla etuudella hankitaan Fortum Oyj:n osakkeita osanottajan nimiin. Osallistujalle ansaintajakson jälkeen myönnettävien osakkeiden enimmäisarvo (ennen veroja) ei voi ylittää osallistujan yhden vuoden palkkaa.
Ansaintajaksoa seuraa kolmen vuoden rajoitusjakso. Rajoitusjakson aikana osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai luovuttaa muulla tavoin. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske edellä mainitun jakson aikana maksettuja osinkoja tai muuta osakkeelle maksettua tuottoa. 2013‑2018 ohjelmasta lähtien rajoitusjakso voidaan lyhentää yhden vuoden pituiseksi yksittäisen Fortumin johtoryhmän jäsenen osalta, jos hänen omistamiensa Fortumin osakkeiden kokonaisarvo vastaa vähintään vuotuista peruspalkkaa. Muiden osanottajien osalta rajoitusjakso on muutettu 2013‑2018 ohjelmasta lähtien yhden vuoden pituiseksi. Osakkeet vapautuvat rajoitusjakson jälkeen yhtiön julkistettua rajoitusjakson viimeisen kalenterivuoden taloudellisen tuloksen edellyttäen, että osallistuja on sillä hetkellä konsernin palveluksessa.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset osakeohjelmat luokitellaan osittain rahana ja osittain osakkeina maksettaviksi. Se osuus etuudesta, jonka osallistuja saa osakkeina, kirjataan osakkeina maksettavaksi. Osuus, jolla osallistujat maksavat etuuteen liittyvät verot ja muut maksut, kirjataan rahana maksettavana järjestelynä. Niiden osallistujien kohdalla, jotka saavat vain rahamaksun, etuus kirjataan kokonaisuudesaan rahana maksettavana järjestelynä. Palkkio kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana ja vastaava lisäys merkitään velkoihin ja omaan pääomaan sikäli kun kyseessä on osakkeina maksettava etuus. Järjestelyyn liittyvistä henkilöstösivukuluista kirjataan varaus.
Tällä hetkellä noin 120 hallituksen valitsemaa avainhenkilöä on mukana ainakin yhdessä viidestä meneillään olevasta vuosittaisesta osakeohjelmasta (ohjelmat 2010‑2015, 2011‑2016, 2012‑2017, 2013‑2018 ja 2014‑2019).
Henkilöstökuluihin on kauden aikana kirjattu kuluja 8 miljoonaa euroa (2013: 7). Osakepalkkiovelvoite sosiaalikuluineen oli vuoden 2014 lopussa 9 miljoonaa euroa (2013: 8), sisältäen omaan pääomaan kirjatun 1 miljoonan euron erän (2013: 1).

Osakepalkkiojärjestelmät

Myönnetyt osakkeet
Ohjelma
2011‑2016
Ohjelma
2010‑2015
Ohjelma
2009‑2013
Myöntämispäivä 14.2.2014 13.2.2013 8.2.2012
Myöntämispäivän käypä arvo, euroa 16,62 13,90 18,16
Myönnettyjen osakkeiden määrä 101 753 187 493 165 132
Myöntämisen jälkeen menetettyjen tai rajoitusjakson alaisuudesta vapautuneiden osakkeiden määrä ‑9 667 ‑19 107 ‑165 132
Rajoitusjakson alaisuudessa olevien osakkeiden määrä vuoden 2014 lopussa 92 086 168 386 0
Fortumin osakkeen hinta myöntämisvuoden lopussa, euroa 17,97 16,63 14,15
Yllä olevien myönnettyjen osakkeiden lisäksi on myönnetty osakeoikeuksia osanottajille, jotka saavat rahamaksun osakkeiden sijaan rajoitusjakson lopussa. Myönnettyjen osakeoikeuksien bruttomäärä vuoden 2014 lopussa ohjelman 2011‑2016 osalta oli 63 402 osakeoikeutta ja ohjelman 2010‑2015 osalta 99 228 osakeoikeutta.
Lisäksi vuonna 2014 toimitettiin 16 423 kpl osakkeita ohjelman 2008‑2012 perusteella.
12.3 Fortumin henkilöstörahasto
Fortumin henkilöstörahasto, joka koskee vain Suomessa työskentelevää henkilöstöä, on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Fortumin hallitus määrittelee vuosittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymisperusteet. Konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä. Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston jäsenyys alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti viisi kuukautta. Jäsenen rahasto‑osuuden nosto‑oikeus alkaa heti jäsenyyden alkamista seuraavana maksupäivänä. Rahaston jäsenyys päättyy, kun jäsen on saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.
Konsernin rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston jäsenille tasasuuruisina. Kunkin työntekijän rahasto‑osuudet on jaettu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Työntekijä voi vuosittain siirtää sidotusta osasta nostettavaksi enintään 15 % pääomasta vastaavan määrän.
Nostettavissa oleva osa (enintään 15 % sidotusta osasta) määritellään vuosittain ja maksetaan niille jäsenille, jotka haluavat käyttää nosto‑oikeuttaan.
Rahaston edellinen tilivuosi päättyi 30.4.2014, ja rahastossa oli tällöin 2 635 jäsentä (2013: 2 722). Huhtikuun 2014 lopussa Fortum maksoi vuoden 2013 tuloksen perusteella henkilöstörahastoon 0,4 miljoonan euron (2013: 2,8) vuotuisen voittopalkkioerän. Rahaston jäsenten rahasto‑osuuksien yhteenlaskettu määrä oli 22 miljoonaa euroa (2013: 23).
Henkilöstörahastolle maksettava voittopalkkio kirjautuu kuluksi saatua työsuoritusta vastaavasti.
12.4 Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen
Konsernin johtoryhmään kuuluu kaksitoista jäsentä (aikaisemmin yhdeksän jäsentä), mukaan lukien toimitusjohtaja. Seuraava taulukko esittää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkiot kunkin toimikauden ajalta. Alla esitetyt palkkiot ovat suoriteperusteisia.
Lisätietoja maksuperusteisista palkoista ja palkkioista saatavilla kohdassa Palkitseminen.
Johdon palkitseminen
2014 2013
Tuhatta euroa Toimitus‑
johtaja
Muut
johtoryhmän
jäsenet
Toimitus‑
johtaja 1)
Muut
johtoryhmän
jäsenet 2)
Palkat ja luontoisedut 1 005 3 321 795 2 860
Tulospalkkiot 3) 127 511 22 197
Osakepalkkiot 235 1 018 448 1 122
Eläke‑etuudet (lakisääteiset) 188 594 137 494
Eläke‑etuudet (vapaaehtoiset) 255 803 204 695
Sosiaalikulut 57 219 48 337
Yhteensä 1 867 6 465 1 654 5 705
1) Sisältää sairasloman vaikutuksen vuonna 2013.
2) Sisältää 80 000 euron palkkion entiselle talousjohtaja Rauramolle toimitusjohtajan sijaisena toimimisesta maaliskuusta marraskuuhun 2013.
3) Tulospalkkiot perustuvat arvioihin.
Vuosimaksu toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelmästä on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. Toimitusjohtaja Tapio Kuulan eläkeikä on 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, on hän oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Konsernin muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60 ‑ 65 vuotta eläkejärjestelmästä riippuen. Eläkkeen määrä on korkeintaan 66 % tai 60 % eläkeikään mennessä saavutetuista palkkioista. Ensiksi mainitussa tapauksessa eläkkeet ovat etuuspohjaisia, jotka Fortumin eläkesäätiö maksaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa eläkkeet ovat joko maksu‑ tai etuuspohjaisia eläkejärjestelmiä ja vakuutettu vakuutusyhtiössä.
Johtoryhmän etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen osalta taseeseen on kirjattu 2 514 tuhannen euron velka (2013: 1 566). Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelmä on maksupohjainen järjestelmä, joten siitä ei ole kirjattua eläkevelkaa taseessa.
Mikäli Fortum irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan (6 kuukautta) sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa. Muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 12 ‑ 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.
Päivitetyt tiedot toimitusjohtajan palkitsemisehdoista internetissä www.fortum.com/fi/konserni/hallinto‑ja‑johtaminen/palkitseminen/toimitusjohtajan‑ty%C3%B6suhteen‑ehdot/pages/default.aspx
sekä vuosikertomuksessa kohdassa Palkitseminen.
Johdolle toimitetut osakkeet (kpl)
Alla oleva taulukko esittää osakepalkkiojärjestelmien myötä toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille vuosina 2014 ja 2013 toimitetut osakkeet. Järjestelmien perusteella toimitetut osakkeet ovat rajoitusjakson alaisia, jonka aikana osakkeita ei saa myydä tai siirtää kolmannelle osapuolelle.
2014 2) 2013
Johtoryhmän jäsenet 31.12.2014
Tapio Kuula 15 187 35 152
Helena Aatinen 909 519
Alexander Chuvaev 1) 13 793 35 783
Mikael Frisk 6 463 10 079
Esa Hyvärinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 382 n/a
Timo Karttinen 6 639 9 563
Kari Kautinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 739 n/a
Per Langer 5 517 8 550
Markus Rauramo 1 679 756
Matti Ruotsala 3 463 12 395
Sirpa‑Helena Sormunen (johtoryhmän jäsen 1.9.2014 alkaen) 0 n/a
Tiina Tuomela (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 1 156 n/a
Kaarina Ståhlberg (johtoryhmän jäsen 31.3.2014 saakka) 210 n/a
Yhteensä 58 137 112 797
1) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan kahden vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.
2) Osakkeet toimitettiin järjestelmien 2008‑2012 ja 2011‑2016 perusteella.
12.5 Johdon omistamat osakkeet
Fortum Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2014 yhteensä 10 950 (2013: 10 950) osaketta, eli 0,00 % (2013: 0,00 %) yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet (kpl)
2014 2013
Hallituksen jäsenet 31.12.2014
Sari Baldauf, Puheenjohtaja 2 300 2 300
Kim Ignatius, Varapuheenjohtaja (8.4.2014 alkaen) 2 400 2 400
Minoo Akhtarzand
Heinz‑Werner Binzel
Ilona Ervasti‑Vaintola 4 000 4 000
Christian Ramm‑Schmidt (varapuheenjohtaja 8.4.2014 saakka) 2 250 2 250
Petteri Taalas (hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen) n/a
Jyrki Talvitie (hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen) n/a
Yhteensä 10 950 10 950
Toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 430 457 (2013: 346 106) osaketta, eli noin 0,05 % (2013: 0,04 %) yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Fortumin johtoryhmän omistamat osakkeet (kpl)
2014 2013
Johtoryhmän jäsenet 31.12.2014
Tapio Kuula 168 742 153 555
Helena Aatinen 1 528 619
Alexander Chuvaev 14 713 12 093
Mikael Frisk 46 591 42 128
Esa Hyvärinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 15 156 n/a
Timo Karttinen 76 430 69 791
Kari Kautinen (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 22 276 n/a
Per Langer 30 784 25 267
Markus Rauramo 15 435 13 756
Matti Ruotsala 32 360 28 897
Sirpa‑Helena Sormunen (johtoryhmän jäsen 1.9.2014 alkaen) n/a
Tiina Tuomela (johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen) 6 442 n/a
Yhteensä 430 457 346 106
12.6 Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Vuonna 2014 yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä.
Varsinainen yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot. Hallituksen jäsenille ei tarjota pitkän aikavälin kannustinohjelmia eikä mahdollisuutta osallistua muihin kannustinohjelmiin. Fortumilla ei myöskään ole heitä koskevaa eläkejärjestelmää. Lakisääteisiä sivukuluja 12 tuhatta euroa (2013: 13) on maksettu hallituksen palkkioista kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Hallituksen palkkiot
Tuhatta euroa 2014 2013
Puheenjohtaja 75 75
Varapuheenjohtaja 57 57
Tarkastus‑ ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 57
Jäsenet 40 40
1) Jos ei ole samanaikaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Lisäksi maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista ja se maksetaan kaksinkertaisena niille jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella Euroopassa sekä kolminkertaisina niille jäsenille, jotka asuvat Euroopan ulkopuolella. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.
Hallituksen kokonaispalkkiot
Tuhatta euroa 2014 2013
Hallituksen jäsenet 31.12.2014
Sari Baldauf, Puheenjohtaja 83 84
Kim Ignatius, Varapuheenjohtaja (8.4.2014 alkaen) 67 67
Minoo Akhtarzand 57 58
Heinz‑Werner Binzel 60 60
Ilona Ervasti‑Vaintola 48 49
Christian Ramm‑Schmidt (varapuheenjohtaja 8.4.2014 saakka) 53 66
Petteri Taalas (hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen) 37
Jyrki Talvitie (hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen) 53
Entinen hallituksen jäsen
Joshua Larson (hallituksen jäsen 8.4.2014 saakka) 19 71
Yhteensä 477 455
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset