Vuosikertomus 2014 | In English |

13 Rahoituskulut (netto)

Lataa Excel
milj. euroa Liite              2014 2013
Korkokulut
Lainat ‑303 ‑361
Muut korkokulut 0 ‑1
Aktivoidut korkokulut 19 47 60
Yhteensä ‑256 ‑301
Korkotuotot
Lainasaamiset 82 72
Muut korkotuotot 2 3
Yhteensä 84 75
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuvat voitot ja tappiot 7
Korkojohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, käypien arvojen muutokset ‑13 ‑16
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojausinstrumenttien käypien arvojen muutokset 67 25
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojattavien kohteiden käypien arvojen muutokset ‑66 ‑24
Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset‑korkoero 8 ‑1
Yhteensä ‑5 ‑16
Valuuttakurssierot
Lainat ja saamiset 7 ‑574 ‑214
Koron‑ ja valuutanvaihtosopimukset 7 39 19
Valuuttajohdannaiset 7 536 195
Korkotuotto rahasto‑osuudelle Valtion ydinjätehuoltorahastossa 30 11 9
Ydinjätehuoltovarauksen diskonttauksen purkautuminen 30 ‑43 ‑35
Muiden varauksien diskonttauksen purkautuminen 31, 32 ‑7 ‑16
Muut rahoitustuotot 2 2
Muut rahoituskulut ‑5 ‑7
Yhteensä ‑40 ‑47
Rahoituskulut (netto) ‑217 ‑289
Korkokuluihin sisältyvät korollisten lainojen ja koron‑ ja valuutanvaihtosopimusten korkokulut sekä lainoja ja saamisia suojaavien valuuttatermiinien termiinipisteet.
Katso lisätietoja taulukossa mainituista liitetiedoista.
Korkotuottoihin sisältyy Suomen ja Ruotsin ydinvoimayhtiöille annetuista osakaslainoista saatuja korkotuottoja 31 miljoonaa euroa (2013:29), 27 miljoonaa euroa (2013:33) Fortum Värmeltä ja 19 miljoonaa euroa (2013: 6) korkotuottoja pankkitalletuksista.
Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot sisältävät suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien koron‑ ja valuutanvaihtosopimusten muutokset ilman kertyneitä korkoja. Tähän ryhmään kuuluvat myös korkojohdannaisten ja suojattujen kohteiden käypien arvojen muutokset. Näiden johdannaisten kertynyt korko kirjataan lainojen korkokuluihin. Käypään arvoon arvostamisesta johtuviin voittoihin ja tappioihin sisältyvät myös suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien lainoja ja saamisia suojaavien valuuttatermiinisopimusten korkopisteiden erot.
Valuuttakurssivoitot ja ‑tappiot sisältävät kurssierot, jotka syntyvät ulkomaanvaluutan määräisten lainojen ja saamisten muuntamisesta sekä valuuttatermiineihin ja koron‑ ja valuutanvaihtosopimuksiin liittyvät kurssierot.
Korko‑ ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset
milj. euroa 2014 2013
Koron‑ ja valuutanvaihtosopimukset
Lainojen korkokulut 6 18
Johdannaisten valuuttakurssierot 39 19
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutokset ‑ korkoero 1) 54 9
Korkojohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 99 46
Valuuttatermiinit
Lainojen korkokulut ‑80 ‑89
Johdannaisten valuuttakurssierot 536 195
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutokset ‑ korkoero 8 ‑1
Valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 464 105
Korko‑ ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 563 151
1) Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuviin voittoihin ja tappioihin sisältyvät käypien arvojen muutokset niistä koronvaihtosopimuksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan vaatimuksia, määrältään ‑13 miljoonaa euroa (2013: ‑16) ja käyvän arvon suojauksesta syntyneitä suojausinstrumenttien käypien arvojen muutoksia 67 miljoonaa euroa (2013: 25), yhteensä 54 miljoonaa euroa (2013: 9).

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset