Vuosikertomus 2014 | In English |

14 Tuloverot

Lataa Excel
14.1 Tulos ennen veroja
milj. euroa 2014 2013
Suomalaiset yhtiöt 2 421 440
Ruotsalaiset yhtiöt 287 375
Muut yhtiöt 652 583
Yhteensä 3 360 1 398
14.2 Tuloverojen erittely maittain
milj. euroa 2014 2013
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Suomalaiset yhtiöt ‑87 ‑104
Ruotsalaiset yhtiöt ‑57 ‑54
Muut yhtiöt ‑48 ‑46
Yhteensä ‑192 ‑203
Laskennalliset verot
Suomalaiset yhtiöt 15 81
Ruotsalaiset yhtiöt 23 ‑8
Muut yhtiöt ‑34 ‑56
Yhteensä 5 17
Edellisten tilikausien verojen oikaisut
Suomalaiset yhtiöt ‑6 ‑1
Ruotsalaiset yhtiöt 0 0
Muut yhtiöt ‑5 1
Yhteensä ‑11 0
Tuloverot yhteensä ‑199 ‑186
14.3 Tuloverokanta
Vero konsernin tuloksesta ennen veroja eroaa Suomen nimellisen verokannan mukaan lasketusta verosta seuraavasti:
milj. euroa 2014 % 2013 %
Tulos ennen veroja 3 360 1 398
Vero laskettuna Suomen nimellisellä verokannalla ‑672 20,0 ‑343 24,5
Muutokset verokannoissa 0 0,0 79 ‑5,7
Suomen ja ulkomaisten verokantojen
ja ‑säännösten erot
5 ‑0,2 53 ‑3,8
Verovapaat tuloerät 0 0,0 2 ‑0,2
Verovapaat myyntivoitot 438 ‑13,0 12 ‑0,9
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut ‑2 0,0 ‑7 0,5
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten voitoista 34 ‑1,0 40 ‑2,9
Osingonjakoon liittyvät verot ‑3 0,1 0 0,0
Verotappioiden laskennallisten verojen uudelleenarviointi 0 0,0 ‑19 1,4
Muut erät 7 ‑0,2 ‑3 0,2
Edellisiin tilikausiin perustuva verojen korjaus ‑6 0,2 ‑1 0,1
Tuloverot tuloslaskelmassa ‑199 5,9 ‑186 13,3
Tärkeimmät verotuksen tunnusluvut:
‑ Painotettu keskimääräinen tuloverokanta vuodelle 2014 on 20,5 % (2013: 22,5 %)
‑ Tuloslaskelman efektiivinen tuloverokanta vuodelle 2014 on 5,9 % (2013: 13,3 %)
‑ Efektiivinen tuloverokanta poislukien osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tulokset, verovapaat myyntivoitot ja verokantamuutosten vaikutukset vuodelle 2014 on 18,8 % (2013: 22,7 %)
‑ Kokonaisverokanta vuodelle 2014 on 14,3 % (2013: 31,8 %)
‑ Kokonaisverokanta poislukien osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tulokset ja verovapaat myyntivoitot vuodelle 2014 on 38,2% (2013: 36,6%)
Osakkeiden myyntivoitot ja –tappiot vaikuttavat yhtiön efektiiviseen tuloverokantaan sekä efektiiviseen kokonaisverokantaan. Useat maat, kuten Suomi, Ruotsi ja Hollanti, ovat myöntäneet osakkeiden myynnille tuloverovapauden. Tämän tarkoituksena on verottaa yhtiöitä liiketoiminnan tuloksesta kertaalleen, eikä enää uudestaan osakkeiden myyntivoittojen (tai tappioiden) muodossa. Osakkeiden myyntivoittojen (tai tappioiden) verotus on linjassa yhtiön saamien osinkojen verotuksen kanssa.
Kertaluonteiset verovapaat myyntivoitot alensivat vuoden 2014 efektiivistä tuloverokantaa 13%.
Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2013 muutoksen tuloverolaissa, jolla tuloverokanta laskettiin 24,5 %:sta 20 %:iin. Tämän verokantamuutoksen kertaluonteinen positiivinen vaikutus oli noin 79 miljoonaa euroa.
Fortumilla on merkittävä pitkäaikaiseen käyttöomaisuuteen liittyvä verovelka. Käyttöomaisuuden poistot ovat verotuksessa kirjanpidollisia poistoja nopeammat, jonka vuoksi maksettavat tuloverot ovat pienemmät käyttöomaisuuden ollessa uutta ja suuremmat käyttöomaisuuden ollessa vanhempaa. Tästä poistojen ajallisesta erilaisuudesta syntyy laskennallinen verovelka, joka arvostetaan sillä verokannalla, joka odotetaan olevan voimassa verovelan realisoituessa.
14.4 Kokonaisverot
Fortumilla on vuodelta 2014 maksettavia tuloveroja yhteensä 203 miljoonaa euroa (2013: 203). Efektiivinen tuloverokanta kuvaa verorasitusta ottaen huomioon kirjanpidon ja verotuksen erot sisältäen verovapaat myyntivoitot, nimellisen verokannan muutokset ja muut eroavaisuudet. Efektiivinen tuloverokanta vaihtelee tästä syystä, vaikka tuloveroissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia.
Tilikaudelta maksettavat verot kuvaavat erilaisia Fortumin maksamia veroja kyseessä olevalta kaudelta. Vuonna 2014 Fortumin tilikaudelta maksettavat verot olivat 525 miljoonaa euroa (2013: 558). Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yhtiön tuloveron lisäksi tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähkön hintaan sisältyvät tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot. Kokonaisverokanta kuvaa tilikaudelta maksettavien verojen osuutta Fortumin tuloksesta ennen näitä veroja.
Muut verojalanjäljen tunnusluvut
Tilikaudelta maksettavien verojen suhde maakohtaisiin segmentin varoihin oli vuonna 2014 Suomessa 4,6% (2013: 4,0%), Ruotsissa 4,0% (2013: 4,0%) ja muissa maissa 2,8% (2013: 1,9%). Tunnusluku kuvastaa, kuinka paljon tilikaudelta maksettavat verot ovat suhteessa kyseisen maan varoihin. Tilikaudelta maksettavat verot suhteessa maakohtaisiin myyntivolyymeihin oli vuonna 2014 Suomessa 6,3 miljoonaa euroa per TWh (2013: 6,0), Ruotsissa 9,9 miljoonaa euroa per TWh (2013: 12,7) ja muissa maissa 1,4 miljoonaa euroa per TWh (2013: 1,4).
Pitkäaikaista sisäistä rahoitusta varten Fortumilla on rahoitusyhtiöitä Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa sekä Irlannissa. Fortumin rahoitusyhtiöiden tilikaudelta maksettavat verot olivat vuonna 2014 40 miljoonaa euroa (2013: 36) ja kokonaisverokanta 13,2% (2013: 12,4%). Tilikaudelta maksettavien verojen suhde pitkäaikaisten korollisten saatavien ja vieraan pääoman nettomäärään oli vuonna 2014 0,4% (2013: 0,3%), mikä kuvastaa tämänhetkistä matalaa korkotasoa.
Lisäksi Fortum kerää ja hallinnoi erilaisia veroja viranomaisten puolesta. Tällaisia veroja ovat mm. arvonlisävero, sähkön hinnassa asiakkailta perittävät valmisteverot, palkoista perittävät ennakonpidätykset ja lähdeverot. Fortumin tilikaudelta tilitettävät verot olivat 527 miljoonaa euroa (2013: 700).
Vuoden 2014 aikana Fortumilla on ollut käynnissä useita verotarkastuksia. Fortum on saanut veronoikaisupäätöksen Ruotsissa koskien vuosia 2009‑2012, Belgiassa koskien vuosia 2008 ‑2011 ja Suomessa vuoteen 2007 kohdistuen. Fortum on valittanut saamistaan päätöksistä. Yhtiön tekemään analyysiin perustuen Fortum ei ole kirjannut varauksia tilinpäätökseensä veronoikaisupäätöksiin liittyen.
Katso myös liitetieto 29 Laskennalliset verot,
liitetieto 11 Materiaalit ja palvelut ja
Toimintakertomus; Kestävä kehitys.
Lisätietoa käynnissä olevista verovalituksista katso liitetieto 39 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset