Vuosikertomus 2014 | In English |

17 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Käypiin arvoihin arvostetut rahoitusvarat ja ‑velat esitetään käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaisesti käyttäen Tasoja 1, 2 ja 3, jotka kuvaavat käytettyjen syöttötietojen merkittävyyttä käypien arvojen määrittämisessä.
Tason 1 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Toimivilla markkinoilla noteerattujen rahoitusinstrumenttien (kuten noteeratut sähköoptiot, hiili‑ ja öljytermiinit) käyvät arvot ovat tilinpäätöspäivänä noteerattuja markkinahintoja.
Tason 2 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Toimivilla markkinoilla noteerattujen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien noteeratut sähköjohdannaiset (kuten noteeratut johdannaiset, kaupankäyntiarvopaperit sekä myytävissä olevat rahoitusvarat), käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivänä noteerattuihin markkinahintoihin. Olemassa olevia arvostusmenetelmiä, kuten arvioituja diskontattuja kassavirtoja, käytetään määritettäessä korko‑ ja valuuttainstrumenttien käypiä arvoja. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvioitujen vastaisten kassavirtojen nykyarvona. Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän termiinikurssia. Optioiden käyvät arvot määritetään optioiden arvostusmallien avulla. Rahoitusvelkojen käypä arvo arvioidaan diskonttaamalla vastaiset sopimusperusteiset kassavirrat vastaavalla markkinakorkokannalla, jolla konserni saisi samantyyppisen velkainstrumentin. Käypään arvoon arvostamisessa ei ole otettu huomioon luottomarginaalia, koska käytettyjen johdannaissopimusten noteerattujen markkinahintojen katsotaan parhaiten vastaavan instrumenttien käypää arvoa.
Konsernin laskelmat perustuvat kunakin tilinpäätöspäivänä vallinneeseen markkinatilanteeseen. Fortumissa käytetyt rahoitusinstrumentit ovat standardoituja tuotteita, jotka joko selvitetään pörssien kautta tai joilla on vakiintuneet toimivat markkinat. Hyödykejohdannaiset selvitetään normaalisti pörssien, kuten Nasdaq OMX Commodities Europen, kautta ja rahoitusjohdannaiset tehdään hyvämaineisten rahoituslaitosten kanssa.
Tason 3 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Yli kymmenen vuoden kuluttua erääntyvien sähköjohdannaisten, jotka eivät ole standardoituja Nasdaq OMX Commodities Europe tuotteita, käyvän arvon määrittäminen perustuu hintoihin, jotka on koottu luotettavilta markkinaosapuolilta.
Muiden instrumenttien arvostaminen
Myyntisaamisten ja ostovelkojen arvioiduilla alaskirjauksilla vähennettyjen nimellisarvojen oletetaan suunnilleen vastaavan niiden käypiä arvoja.
Rahoitusvarat
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Netotus 2) Yhteensä
milj. euroa Liite 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Rahoitusinstrumentit, pitkäaikaiset varat
Myytävissa olevat rahoitusvarat 1) 21 1 1 29 30 30 31
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 6 54 ‑5 ‑12 1 42
Ei sovelleta suojauslaskentaa 66 71 ‑17 ‑28 49 43
Korko‑ ja valuutta‑johdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 335 94 335 94
Ei sovelleta suojauslaskentaa 206 186 206 186
Öljy‑ ja muut futuurit ja termiinit
Ei sovelleta suojauslaskentaa 1 3 6 ‑3 3 3
Rahoitusinstrumentit, lyhytaikaiset varat
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 79 127 ‑11 ‑23 67 104
Ei sovelleta suojauslaskentaa 2 153 250 ‑106 ‑164 47 88
Korko‑ ja valuutta‑johdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 48 5 48 5
Ei sovelleta suojauslaskentaa 274 80 274 80
Öljy‑ ja muut futuurit ja termiinit
Sovelletaan suojauslaskentaa 1 ‑1 0 0
Ei sovelleta suojauslaskentaa 30 59 9 ‑26 ‑32 12 29
Yhteensä 32 66 1 182 867 29 30 ‑168 ‑260 1 073 706
Rahoitusvelat
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Netotus 2) Yhteensä
milj. euroa Liite 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Rahoitusinstrumentit, pitkäaikaiset velat
Myytävissa olevat rahoitusvelat 28 1 454 1 299 3) 1 454 1 299
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 11 19 ‑5 ‑12 7 7
Ei sovelleta suojauslaskentaa 62 58 ‑17 ‑28 45 30
Korko‑ ja valuuttajohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 96 72 96 72
Ei sovelleta suojauslaskentaa 96 71 96 71
Öljy‑ ja muut futuurit ja termiinit
Ei sovelleta suojauslaskentaa 5 2 2 ‑3 3 2
Rahoitusinstrumentit, lyhytaikaiset velat
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 12 23 ‑11 ‑23 1 0
Ei sovelleta suojauslaskentaa 3 134 192 ‑106 ‑164 27 31
Korko‑ ja valuuttajohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 22 5 22 5
Ei sovelleta suojauslaskentaa 22 48 22 48
Öljy‑ ja muut futuurit ja termiinit
Sovelletaan suojauslaskentaa 2 ‑1 0 1
Ei sovelleta suojauslaskentaa 29 41 2 ‑26 ‑32 4 10
Yhteensä 34 48 1 913 1 787 0 0 ‑168 ‑260 1 778 1 575
1) Myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka ovat muita kuin osakkuus‑ ja yhteisyritysosakkeita, koostuvat pääosin listaamattomien yhtiöiden osakkeista, arvoltaan 30 miljoonaa euroa (2013: 30), joiden käypää arvoa ei pystytä määrittelemään luotettavasti. Nämä sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien noteerattujen yritysten osakkeiden käypä arvo oli 1 miljoonaa euroa (2013: 1). Fortumin omaan pääomaan kirjattujen kertyneiden käypien arvojen muutokset olivat ‑3 miljoonaa euroa (2013: ‑3).
2) Kun sähkö‑, öljy ja muiden hyödykepörssien kanssa tehdyillä standardijohdannaissopimuksilla on samanaikainen toimitus, saamiset ja velat netotetaan.
3) Osuus joukkovelkakirjalainasta johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa.
Korko‑ ja valuuttajohdannaisten netto käypä arvo on 626 miljoonaa euroa, varat 863 miljoona euroa ja velat 237 miljoonaa euroa. Fortumilla on käteisvakuuksia perustuen Credit Support Annex sopimuksiin, joita Fortumilla on joidenkin vastapuolten kanssa. Vuoden 2014 lopussa Fortum oli saanut 286 miljoona euroa näista Credit Support Annex sopimuksista. Saatu raha on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset