Vuosikertomus 2014 | In English |

18 Aineettomat hyödykkeet

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Aineettomat hyödykkeet, paitsi liikearvo, arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Ne poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Atk‑ohjelmat
Hankitut atk‑ohjelmien lisenssit aktivoidaan hankinnasta ja käyttöönotosta johtuvien menojen määräisinä. Atk‑ohjelmien kehittämiseen tai ylläpitoon liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Sellaiset menot, jotka liittyvät välittömästi konsernin määräysvallassa ja yksilöitävissä olevien, räätälöityjen tietokoneohjelmien kehittämiseen ja jotka todennäköisesti tuottavat vastaavat kulut ylittävää taloudellista hyötyä yli yhden vuoden ajan, merkitään taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi. Tällaiset välittömät kulut sisältävät tietokoneohjelmien kehittämiseen liittyvät henkilöstökulut ja kehittämiseen liittyvät yleiskulut. Aktivoidut atk‑ohjelmat poistetaan niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3‑5 vuotta).
Tavaramerkit ja lisenssit
Tavaramerkit ja lisenssit merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla vähennettyinä. Poistot lasketaan tasapoistoin kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa (15 ‑ 20 vuotta).
Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet kirjataan
hankinta‑ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Asiakassuhteista kirjataan tasapoistot niiden odotettavissa olevana taloudellisena vaikutusaikana.
Liikearvo
Liikearvo on se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankitun tytäryhtiön tai osakkuusyrityksen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Tytäryhtiöiden hankinnoista syntynyt liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Osakkuusyritysten hankinnoista syntynyt liikearvo sisältyy osakkuusyrityssijoituksen tasearvoon ja nämä liikearvot testataan arvonalentumisen varalta ao. kokonaisuuden osana. Erikseen taseeseen merkityt liikearvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja ne on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä arvonalentumistappioilla vähennettyinä. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. Tytäryhtiön tai osakkuusyrityksen luovutuksen yhteydessä syntyneet voitot ja tappiot sisältävät myydyn yhtiön liikearvon kirjanpitoarvon.
Kriittiset tilinpäätösarviot: Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet – käyvät arvot ja poistoajat + -
Yrityshankintatilanteissa ostettu aineeton ja aineellinen omaisuus arvostetaan käypään arvoon ja sen taloudellinen vaikutusaika määritetään. Yhtiön johto uskoo, että arvioidut käyvät arvot ja taloudellinen vaikutusaika sekä taustalla olevat oletukset ovat asianmukaisia. Eriävät arviot ja vaikutusajat voisivat vaikuttaa merkittävästi raportoituihin lukuihin.
Konsernin merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeiden ja liikearvon kirjanpitoarvoja testataan arvonalentumisen varalta tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti.
Lisätietoja liitetiedossa 19 Käyttöomaisuushyödykkeet.
Liikearvo Muut aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Hankintameno 1.1. 275 309 368 424 644 733
Kurssierot ja muut oikaisut ‑101 ‑34 ‑12 ‑1 ‑113 ‑35
Investoinnit 0 0 22 46 22 46
Päästöoikeuksien muutokset 0 0 ‑1 7 ‑1 7
Vähennykset 0 0 ‑1 ‑20 ‑1 ‑20
Vähennykset tytäryritysten myyntien kautta ‑4 0 ‑24 ‑3 ‑28 ‑3
Uudelleenryhmittelyt 0 0 27 5 27 5
Siirretty myytävänä oleviin omaisuuseriin 0 0 0 ‑89 0 ‑89
Hankintameno 31.12. 170 275 379 368 549 644
Kertyneet poistot 1.1. 0 0 260 306 260 306
Kurssierot ja muut oikaisut 0 0 ‑11 ‑1 ‑11 ‑1
Vähennykset 0 0 ‑2 ‑20 ‑2 ‑20
Vähennykset tytäryritysten myyntien kautta 0 0 ‑5 0 ‑5 0
Uudelleenryhmittelyt 0 0 5 3 5 3
Tilikauden poisto 0 0 25 26 25 26
Siirretty myytävänä oleviin omaisuuseriin 0 0 0 ‑54 0 ‑54
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0 0 273 260 273 260
Tasearvo 31.12. 170 275 106 109 276 384
Liikearvo sisältyy Russia‑segmenttiin ja liittyy OAO Fortumin hankintaan. Liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta vertaamalla OAO Fortumin liiketoiminnan nettovarojen kerrytettävissä olevia rahamääriä (sisältäen liikearvon) kyseisten erien kirjanpitoarvoihin. Kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvon perusteella diskontattuja rahavirtoja käyttäen.
Katso tietoja liikearvon arvonalentumistestauksesta liitteestä 19
Aineettomien hyödykkeiden merkittävimmät erät ovat tietokoneohjelmat, ohjelmalisenssit sekä ostetut ja vastikkeetta saadut päästöoikeudet, jotka kirjataan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset