Vuosikertomus 2014 | In English |

20 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Konsernin sijoitukset osakkuusyrityksiin ja yhteisessä määräysvallassa oleviin yrityksiin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Osakkuus‑ tai yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen yhteydessä hankitut varat ja vastuulle otetut velat arvostetaan alun perin niiden hankinta‑ajankohdan käypiin arvoihin. Se määrä, jolla sijoituksen hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvosta, kirjataan liikearvoksi. Jos hankintameno alittaa tehtyyn osakkuus‑ tai yhteisyrityssijoitukseen liittyvien nettovarojen käyvän arvon, tämä erotus kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.
Konsernin osuus sen osakkuus‑ tai yhteisyritysten hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista verojen jälkeen kirjataan tuloslaskelmaan vähennettynä kuluilla, jotka syntyvät varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisuista. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeisillä oman pääoman muutoksilla. Konsernin osuus osakkuus‑ tai yhteisyritysten hankinnan jälkeisistä oman pääoman oikaisuista, joita ei ole kirjattu osakkuus‑ tai yhteisyritysten tuloslaskelmaan, kirjataan suoraan konsernin omaan pääomaan ja sijoituksen kirjanpitoarvon oikaisuksi.
Kun konsernin osuus osakkuus‑ tai yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen sijoitus osakkuus‑ tai yhteisyritykseen, muut vakuudettomat saamiset mukaan lukien, konserni ei kirjaa sijoitusta suurempaa tappiota, ellei konsernilla ole näihin liittyviä velvoitteita tai ellei se ole suorittanut maksuja osakkuus‑ tai yhteisyrityksen puolesta.
Konsernin ja sen osakkuus‑ tai yhteisyrityksen välisistä liiketoimista syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna näyttöä siitä, että siirretyn omaisuuserän arvo on alentunut. Osakkuus‑ tai yhteisyritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa.
Jos tietoja ei ole saatavilla, osuus eräiden osakkuus‑ tai yhteisyritysten voitosta on sisällytetty konsernitilinpäätökseen perustuen viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin.
Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat + -
Johto käyttää harkintaa arvioidessaan Fortumin omistuksien luonnetta ja yhteisjärjestelyjen luokittelua. Luokittelun määrittelemisessä tarkastellaan erityisesti sovittua päätöksentekomekanismia ja juridista rakennetta sekä järjestelyjen rahoitusta.
20.1 Merkittävimmät osakkuus‑ ja yhteisyritykset
OKG AB Forsmarks Kraftgrupp AB Kemijoki Oy Hafslund ASA TGC‑1 TVO Fortum Värme
Sijoituksen luonne Energia‑
tuotanto‑
yhtiö
Energia‑
tuotanto‑
yhtiö
Energia‑
tuotanto‑
yhtiö
Omistus energia‑
yhtiössä (listattu)
Omistus
energia‑
yhtiössä
(listattu)
Energia‑
tuotanto‑
yhtiö
Omistus energia‑
yhtiössä
Luokittelu Osakkuus‑
yritys
Osakkuus‑
yritys
Osakkuus‑
yritys
Osakkuus‑
yritys
Osakkuus‑
yritys
Yhteis‑
yritys
Yhteis‑
yritys
Segmentti Power and Technology Power and Technology Power and Technology Muut Russia Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions
Kotipaikka Ruotsi Ruotsi Suomi Norja Venäjä Suomi Ruotsi
Osallistumis‑
osuus, % 1)
46 26 59 34 29 26 50
Äänimäärä, % 46 26 18 33 29 26 50
1) Kemijoki Oy:ssä ja TVO:lla on erilaisia osakesarjoja. Osakesarjoille kohdistuva oman pääoman määrä vaikuttaa Fortumin osallistumisosuuteen yhtiöissä. Vuonna 2013 osallistumisosuus Kemijoki Oy:ssä oli 59% ja TVO:ssa 26%.
Osakeomistukset energiatuotantoyhtiöissä
Voimalaitoksia rakennetaan usein yhdessä muiden energiantuottajien kanssa. Yhteisissä järjestelyissä jokainen omistaja on oikeutettu osuuteen tuotetusta sähköstä joko omistamiensa osakkeiden tai muun sopimuksen mukaisesti ja toisaalta jokainen omistaja vastaa yhtäläisellä osuudellaan kustannuksista. Tuotantoyhtiöt eivät tee taloudellista tulosta, sillä omistajat ostavat sähkötuotannon hinnalla joka vastaa tuotannon kustannuksia mukaan lukien korkokulut ja tuotannolliset verot. Koska yhtiöt eivät paikallisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti tuota taloudellista tulosta, konsernin kirjaama tulosvaikutus yhtiöistä koostuu pääasiassa IFRS oikaisuista (esimerkiksi ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen kirjanpito) ja poistojen kirjaamisesta alkuperäisistä kauppahinnan kohdistuksista konsernin taseella.
Fortumilla on merkittäviä osakeomistuksia sellaisissa energiatuotantoyhtiöissä (pääasiassa ydinvoima ja vesivoima), jotka konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmää käyttäen konserniin joko osakkuusyrityksenä (OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB ja Kemijoki Oy) tai joissakin tapauksissa yhteisyrityksenä (Teollisuuden Voima Oyj (TVO).
Ruotsissa osuudet ydinvoimalaitoksissa ovat 45,5 % OKG AB:n osakkeista ja 25,5 % Forsmarks Kraftsgrupp AB:n osakkeista. Fortumin tytäryhtiöiden määräysvallattomien omistajien osuus huomioiden omistusosuudet ovat 43,4 % OKG AB:ssä ja 22,2 % Forsmarks Kraftsgrupp AB:ssä. Nämä osuudet vastaavat sitä osaa sähköntuotannosta, jonka Fortum voi myydä markkinoilla. Vähemmistön osuus ostetusta sähköstä laskutetaan vähemmistöosakkailta näiden omistusosuuksien suhteessa ja käsitellään läpikulkueränä. Sekä OKG AB ja Forsmarks Kraftgrupp AB käsitellään osakkuusyhtiönä, koska Fortumilla on edustus yhtiöiden hallituksessa ja se osallistuu näin yhtiöiden päätöksentekoon.
Suomessa Fortumilla on omistusosuus ydinvoimaa tuottavassa TVO:ssa. Yhtiöllä on kolme osakesarjaa, jotka oikeuttavat osakkeenomistajat TVO:n eri voimalaitoksilla tuotettuun sähköön.
A‑sarjan osakkeet oikeuttavat Olkiluoto 1 ja 2 voimalaitosten ydinvoimalla tuottamaan sähköön. Fortum omistaa 26,6 % näistä osakkeista. B‑sarjan osakkeet oikeuttavat rakenteilla olevan uuden ydinvoimalaitoksen, Olkiluoto 3:n, tulevaisuudessa tuottamaan sähköön. B‑sarjan osakkeista Fortum omistaa 25 %. C‑sarjan osakkeet oikeuttavat TVO:n osuuteen Meri‑Porin lauhdevoimalan tuottamasta sähköstä. Meri‑Porin voimalaitos käsitellään yhteisenä toimintona, jonka varoista Fortum kirjaa osuutenaan 54,55 % ja TVO 45,45 %.
Katso myös kohta Yhteiset toiminnot, liitetiedosta 19 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Merkittävin vesivoimaomistus on 63,8 %:n vesivoimaosakkeiden ja 15,4%:n rahaosakkeiden omistus Kemijoki Oy:ssä. Vesivoimaosakkeet oikeuttavat omistusosuuden mukaiseen tuottoon yhtiön vesivoimatuotannosta. Fortumilla on edustus yhtiön hallituksessa ja se osallistuu yhtiön toimintaperiaatteiden luomiseen, joten Kemijoki Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä.
Muut pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät osakeomistukset
Ruotsissa Fortumilla on 50,1 %:n omistusosuus Tukholman kaupungin kanssa yhdessä omistetun AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad:ssa (Fortum Värme). Fortum Värme on kaukolämpöyhtiö, jonka sähkön‑ ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuottavat sähköä ja lämpöä Tukholman alueelle. Yhtiö luokitellaan yhteisyritykseksi, koska osakassopimuksen perusteella määräysvalta on jaettu.
Fortum omistaa osakkeita listatuissa yhtiöissä kuten Hafslund ASA:ssa ja Territorial Generating Company 1:ssä (TGC‑1). Nämä yhtiöt käsitellään osakkuusyrityksinä perustuen Fortumin hallituspaikkoihin. Osuus osakkuusyritystuloksesta näissä yrityksissä perustuu edellisen vuosineljänneksen tietoihin, sillä uudempia tietoja ei yleensä ole saatavilla.
Sijoitukset osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin taseessa
milj. euroa 2014 2013
Merkittävimmät osakkuusyritykset 1 074 1 263
Merkittävimmät yhteisyritykset 730 721
Muut osakkuusyritykset 42 226
Muut yhteisyritykset 182 132
Tasearvo 31.12. 2 027 2 341
Muutokset osuuksissa tilikauden aikana
milj. euroa Yhteis‑
yritykset 2014
Osakkuusyritykset 2014 Yhteis‑
yritykset 2013
Osakkuusyritykset 2013
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 518 1 130 529 1 270
Kurssierot ja muut oikaisut ‑11 ‑166 ‑7 ‑88
Hankinnat 36 26 0 0
Uudelleenryhmittelyt 5 ‑9 0 ‑6
Vähennykset ‑3 ‑143 ‑4 ‑45
Hankintameno 31.12. 546 838 518 1 130
Osakkuus‑ ja yhteisyritysomistuksiin liittyvät oman pääoman oikaisut
Oikaisut 1.1. 334 359 270 305
Kurssierot ja muut oikaisut ‑23 ‑71 ‑17 ‑15
Osuus osakkuusyritysten tilikauden voitosta 76 72 92 86
Uudelleenryhmittelyt 12 ‑7 0 6
Vähennykset 0 ‑36 0 ‑16
Saadut osingot ‑27 ‑30 ‑24 ‑49
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät ‑6 ‑10 13 42
Oikaisut 31.12. 366 277 334 359
Tasearvo 31.12. 912 1 115 853 1 489
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta
milj. euroa 2014 2013
Merkittävimmät osakkuusyritykset
OKG AB 5 13
Forsmarks Kraftgrupp AB ‑9 ‑4
Kemijoki Oy ‑5 ‑8
Hafslund ASA 36 31
TGC‑1 35 46
Merkittävimmät osakkuusyritykset yhteensä 61 78
Merkittävimmät yhteisyritykset
Fortum Värme 67 73
TVO ‑4 12
Merkittävimmät yhteisyritykset yhteensä 64 84
Muut osakkuusyritykset 11 8
Muut yhteisyritykset 12 7
Yhteensä 149 178
Kirjaamaton osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tappioista (sekä päättyneeltä että aiemmilta tilikausilta) on nolla.
Osuus Teollisuuden Voima Oyj:n, Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG AB:n tuloksesta sisältää 2 miljoonaa euroa (2013: 17) johtuen ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen kirjauksista.
20.2 Investoinnit osakkuusyrityksiin ja yhteisyrityksiin
Vuoden 2014 aikana Fortum on hankkinut lisää osakkeita osakkuusyrityksestään Territorial Generating Company 1:stä.
Heinäkuussa 2014, Fortum osti 33,66 prosentin AS Eesti Gaasista sekä vastaavan osuuden kaasujakeluyhtiö AS Võrguteenus Valduksesta. Hankitut osakkeet kasvattavat Fortumin omistusosuutta molemmissa yhtiöissä noin 51 prosenttiin. Fortum jatkaa virolaisen kaasuliiketoiminnan omistusosuutensa raportointia pääomaosuusmenettelyn mukaisesti.
Vuoden 2013 aikana ei ollut merkittäviä investointeja osakkuusyrityksiin tai yhteisyrityksiin.
Katso myös liitetieto 8 Yrityshankinnat ja ‑myynnit
20.3 Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten myynnit
Marraskuussa 2014 Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions ‑segmentti myi 31 %:n omistuksensa suomalaisessa maakaasuyhtiö Gasum Oy:ssä.
Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana Power and Technology ‑segmentti myi Fortumin 30 %:n osuuden osakkuusyritys Karlshamn Kraft AB:stä.
Kesäkuussa 2013 Fortum myi 47,9 %:n osuutensa ruotsalaisesta Härjeåns Kraft‑energiayhtiöstä. Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa.
Heinäkuussa 2013 Fortum saattoi päätökseen 33 %:n osuutensa myynnin norjalaisesta Infatek ASA:sta.
Katso myös liitetieto 8 Yrityshankinnat ja ‑myynnit
Yhteenveto merkittävimpien osakkuusyritysten taloudellisesta informaatiosta 2014
milj. euroa OKG AB Forsmarks Kraftgrupp AB Kemijoki Oy Hafslund ASA TGC‑1
Tase 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 30.9.2014 30.9.2014
Pitkäaikaiset varat 2 200 2 094 449 2 426 1 814
Lyhytaikaiset varat 462 488 9 406 259
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 552 2 348 279 1 452 481
Lyhytaikainen vieras pääoma 97 197 90 532 205
Oma pääoma 13 37 88 849 1 388
Määräysvallattomat omistajat 2 118
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 13 37 88 847 1 270
Laaja tuloslaskelma 1.1.‑
31.12.2013
1.1.‑
31.12.2013
1.1.‑
31.12.2013
1.10.2013‑
30.9.2014
1.10.2013‑
30.9.2014
Liikevaihto 568 727 57 1 481 1 357
Jatkuvien toimintojen tulos 1 1 ‑7 120 126
Muut laajan tuloksen erät ‑23
Laaja tulos yhteensä 1 1 ‑7 96 126
Määräysvallattomat omistajat 8
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 1 1 ‑7 96 118
Täsmäytys kirjanpitoarvoon Fortum‑konsernissa
Konsernin osuus osakkuusyrityksen omasta pääomasta 8 10 57 298 489
Muutos osuuksissa osakkuusyhtiön tuloksesta ja muista laajan tuloksen eristä ‑5 33 35
Saadut osingot ‑20 ‑4
Hankinnat 52
Muuntoerot ja muut oikaisut ‑2 ‑23 ‑198
Konsernin osuus osakkuusyrityksen omasta pääomasta 31.12. 6 9 52 289 374
Hankintojen käypään arvoon arvostaminen ja erilaiset laatimisperiaatteet 145 79 158 11 ‑48
Kirjanpitoarvo 31.12. 151 88 210 299 326
Listattujen yhtiöiden markkina‑arvo 1) 373 71
1) TGC‑1:n osakkeiden markkina‑arvoon vaikuttaa yhtiön osakkeiden alhainen likviditeetti Venäjän pörsseissä. Vuoden 2014 aikana TGC‑1:n vaihdettujen osakkeiden lukumäärä verrattuna yhtiön osakemäärään oli noin 9 % (2013: 10 %).
Yhteenveto merkittävimpien osakkuusyritysten taloudellisesta informaatiosta 2013
milj. euroa OKG AB Forsmarks Kraftgrupp AB Kemijoki Oy Hafslund ASA TGC‑1
Tase 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 30.9.2013 30.9.2013
Pitkäaikaiset varat 2 191 2 061 453 2 482 2 878
Lyhytaikaiset varat 429 512 9 388 366
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 480 2 284 237 1 447 732
Lyhytaikainen vieras pääoma 121 251 129 545 427
Oma pääoma 18 38 96 877 2 085
Määräysvallattomat omistajat 2 179
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 18 38 96 875 1 906
Laaja tuloslaskelma 1.1.2012 ‑
31.12.2012
1.1.2012 ‑
31.12.2012
1.1.2012 ‑
31.12.2012
1.10.2012 ‑
30.9.2013
1.10.2012 ‑
30.9.2013
Liikevaihto 594 753 56 1 634 1 641
Jatkuvien toimintojen tulos 6 ‑8 95 167
Muut laajan tuloksen erät ‑2 0
Laaja tulos yhteensä 6 ‑8 92 167
Määräysvallattomat omistajat 8
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 6 ‑8 92 159
Täsmäytys kirjanpitoarvoon Fortum‑konsernissa
Konsernin osuus osakkuusyrityksen omasta pääomasta 6 10 63 305 510
Muutos osuuksissa osakkuusyhtiön tuloksesta ja muista laajan tuloksen eristä 3 ‑6 52 46
Saadut osingot ‑3 ‑21 ‑3
Muuntoerot ja muut oikaisut 2 ‑38 ‑64
Konsernin osuus osakkuusyrityksen omasta pääomasta 31.12. 8 10 57 298 489
Hankintojen käypään arvoon arvostaminen ja erilaiset laatimisperiaatteet 176 68 158 24 ‑26
Kirjanpitoarvo 31.12. 184 78 215 323 463
Listattujen yhtiöiden markkina‑arvo 369 145
Yhteenveto merkittävimpien yhteisyritysten taloudellisesta informaatiosta 2014 ja 2013
2014 2013
milj. euroa TVO Fortum
Värme
TVO Fortum
Värme
Tase 30.9.2014 31.12.2014 30.9.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat 6 567 2 552 6 218 2 490
Lyhytaikaiset varat 423 313 507 322
josta rahat ja pankkisaamiset 128 6 220 3
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 994 1 362 4 870 1 266
josta korollinen pitkäaikinen vieras pääoma 4 078 995 3 982 906
Lyhytaikainen vieras pääoma 516 432 387 471
josta rahoitusvelat 351 298 180 301
Oma pääoma 1) 1 480 1 071 1 468 1 074
Määräysvallattomat omistajat 1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 480 1 071 1 468 1 073
Laaja tuloslaskelma 1.10.2013‑
30.9.2014
1.1. 2014‑
31.12.2014
1.10.2012‑
30.9.2013
1.1. 2013‑
31.12.2013
Liikevaihto 353 716 386 807
Poistot ja arvonalentumiset ‑58 ‑128 ‑57 ‑124
Korkotuotot 23 1 36 1
Korkokulut ‑67 ‑28 ‑64 ‑29
Tuloverot ‑30 ‑33
Jatkuvien toimintojen tulos 4 126 36 136
Muut laajan tuloksen erät 12 ‑22 12 20
Laaja tulos yhteensä 16 104 48 157
Määräysvallattomille omistajille 1
Emoyhtiön omistajille 16 104 48 155
Täsmäytys kirjanpitoarvoon Fortum‑konsernissa
Konsernin osuus yhteisyrityksen omasta pääomasta 289 537 277 498
Muutos osuuksissa osakkuusyhtiön tuloksesta ja muista laajan tuloksen eristä 3 53 12 78
Saadut osingot ‑22 ‑23
Muuntoerot ja muut oikaisut ‑32 ‑16
Konsernin osuus yhteisyrityksen omasta pääomasta 31.12. 292 535 289 537
Hankintojen käypään arvoon arvostaminen ja erilaiset laatimisperiaatteet ‑7 ‑91 ‑5 ‑101
Kirjanpitoarvo 31.12. 285 445 284 436
1) TVO:n oma pääoma sisältää etuoikeudeltaan huonompia lainoja yhteensä 339 miljoonan euroa (2013: 339). Fortum on antanut osan näistä lainoista omistusosuutensa suhteessa.
Katso myös liitetieto 39 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
Katso liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
20.4 Liiketoimet ja avoimet saldot
Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa
milj. euroa 2014 2013
Myynnit osakkuusyrityksille 1 0
Korot osakkuusyritysten lainasaamisista 31 28
Ostot osakkuusyrityksiltä 483 539
Ostot osakkuusyrityksiltä sisältävät lähinnä ydin‑ ja vesivoimalla tuotetun sähkön ostot omakustannushintaan sisältäen korkokulut ja valmisteverot.
Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa
milj. euroa 2014 2013
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset 1 327 1 320
Myyntisaamiset 1 0
Muut saamiset 0 12
Velat osakkuusyrityksille
Pitkäaikaiset velat 1 0
Ostovelat 1 10
Muut velat 0 0
Lisätietoja saamisista osakkuusyrityksiltä liitetiedossa 22 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset
Liiketapahtumat ja saldot yhteisyritysten kanssa
milj. euroa 2014 2013
Myynnit yhteisyrityksille 82 94
Korot osakkuusyritysten lainasaamisista 28 34
Ostot yhteisyrityksiltä 85 113
Ostot osakkuusyrityksiltä sisältävät lähinnä ydin‑ ja vesivoimalla tuotetun sähkön ostot omakustannushintaan sisältäen korkokulut ja valmisteverot.
Avoimet saldot yhteisyritysten kanssa
milj. euroa 2014 2013
Saamiset yhteisyrityksiltä
Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset 714 1 267
Myyntisaamiset 17 27
Muut saamiset 15 20
Velat yhteisyrityksille
Pitkäaikaiset velat 261 248
Ostovelat 5 6
Muut velat 4 3
Lisätietoja saamisista yhteisyrityksiltä liitetiedossa 22 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset