Vuosikertomus 2014 | In English |

24 Myyntisaamiset ja muut saamiset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Myyntisaamiset on kirjattu taseeseen niiden käypään arvoon. Varaus myyntisaamisten arvonalentumisen johdosta kirjataan välittömästi, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi arvonalentumisiin johtaviksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on taseeseen alun perin kirjatun myyntisaamisen ja arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus.
Myyntisaamisiin sisältyy myyntituottoja, jotka perustuvat arvioon jo toimitetusta, mutta vielä mittaamattomasta ja siten laskuttamattomasta sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja sähkönjakelun myynnistä.
milj.euroa 2014 2013
Myyntisaamiset 549 618
Tuloverosaamiset 132 98
Korkosaamiset 6 21
Siirtosaamiset 23 20
Muut saamiset 116 147
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 4 6
Siirrot myytävissä oleviin omaisuuseriin 0 ‑42
Yhteensä 830 869
Johdon arvion mukaan myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.
24.1 Myyntisaamiset
Myyntisaamisten ikäjakauma
2014 2013
milj.euroa Brutto Luotto‑
tappioksi kirjattu
Brutto Luotto‑
tappioksi kirjattu
Erääntymättömät 504 2 577 2
1‑90 päivää erääntyneet 44 4 37 2
91‑180 päivää erääntyneet 6 3 10 2
Yli 181 päivää erääntyneet 50 46 75 75
Yhteensä 604 55 699 80
Vuonna 2014 myyntisaamisten alaskirjaukset olivat 11 miljoonaa euroa (2013: 24), joista 4 miljoonaa euroa (2013: 18) aiheutui myyntisaamisten alaskirjauksista OAO Fortum ‑yhtiöissä. Vuoden 2014 lopun myyntisaamisista 55 miljoonaa euroa (2013: 80) on kirjattu luottotappioiksi, joista 46 miljoonaa euroa (2013: 73) OAO Fortum –yhtiöissä.
Segmenttikohtaiset tiedot alaskirjauksista on esitetty liitetiedossa 5 Segmenttiraportointi.
Myyntisaamisten valuuttajakauma (Brutto)
milj.euroa 2014 2013
EUR 204 219
SEK 202 223
RUB 132 173
NOK 12 30
PLN 45 31
Muut 9 23
Yhteensä 604 699
Fortumilla ei ole riskikeskittymää myyntisaamisten osalta, koska asiakasmäärä on suuri ja myyntisaamiset ovat pääasiassa euroissa, Ruotsin kruunuissa ja Venäjän ruplissa.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä, katso
Vastapuoliriskit Hallituksen toimintakertomuksessa
ja liitetieto 3.7 Luottoriskit.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset