Vuosikertomus 2014 | In English |

28 Korolliset velat

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Lainat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettyinä. Myöhemmillä kausilla ne kirjataan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon; maksetun rahamäärän (josta transaktiomenot on vähennetty) ja lunastusarvon välinen erotus kirjataan korkokuluksi kyseisen lainan laina‑ajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Sellaiset lainat tai niiden osa, jotka ovat käyvän arvon suojauksen kohde‑etuutena, merkitään taseeseen käypään arvoon.
milj. euroa 2014 2013
Joukkovelkakirjalainat 4 088 4 736
Lainat rahoituslaitoksilta 576 752
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 1 216 1 464
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 5 881 6 952
Lyhytaikainen osuus joukkovelkakirjalainoista 660 1 103
Lyhytaikainen osuus lainoista rahoituslaitoksilta 146 102
Lyhytaikainen osuus muista pitkäaikaisista korollisista veloista 10 30
Yritystodistukset 0 718
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 287 154
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 1 103 2 106
Korolliset velat yhteensä 6 983 9 058
Korolliset velat, jotka siirretty myytävissä oleviin omaisuuseriin 0 ‑20
Yhteensä 6 983 9 038
Korolliset velat 1)
Uudelleenhinnoittelu
milj. euroa Efektiivi‑
nen
korko, %
Tase‑
arvo
2014
Alle 1 vuosi 1‑5 vuotta Yli 5 vuotta Käypä arvo
2013
Tase‑arvo
2013
Käypä arvo
2013
Joukkovelkakirjalainat 3,3 4 748 1 192 1 858 1 698 5 093 5 839 6 232
Lainat rahoituslaitoksilta 2,8 722 462 70 190 777 854 912
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 2) 1,3 1 226 1 226 1 296 1 494 1 515
Pitkäaikaiset
korolliset velat
yhteensä 3)
2,9 6 696 2 880 1 928 1 888 7 166 8 187 8 659
Yritystodistukset 718 719
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 0,0 287 287 287 154 154
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 0,0 287 287 0 0 287 871 873
Korolliset velat yhteensä 4) 2,8 6 983 3 167 1 928 1 888 7 453 9 058 9 532
1) Tasearvot vuoden 2014 lopussa sisältävät 0 miljoonaa euroa (vuoden 2013 lopussa: 20) korollisia velkoja, jotka on esitetty taseen Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvissä veloissa.
2) Sisältää lainat Valtion ydinjätehuoltorahastolta ja Teollisuuden Voima Oyj:ltä 1 040 miljoonaa euroa (2013: 995), lainat suomalaisilta eläkelaitoksilta 78 miljoonaa euroa (2013: 198), muut lainat 108 miljoonaa euroa (2013: 301).
3) Sisältää pitkäaikaisen lainan lyhytaikaisen osuuden.
4) Korollisten velkojen ja johdannaisten keskikorko 31.12.2014 oli 3,7 % (2013: 3,6 %).
Korolliset velat laskivat vuoden 2014 aikana 2 075 miljoonalla eurolla 6 983 miljoonaan euroon
(2013: 9 058). Lyhytaikainen rahoitus laski 584 miljoonaa euroa, vuoden lopussa lyhytaikaisen velan määrä oli 287 miljoonaa euroa (2013: 871).
Maaliskuussa Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta ja Teollisuuden Voimalta 45 miljoonalla eurolla yhteensä 1 040 miljoonaan euroon. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum maksoi takaisin erääntyvän 750 miljoonan joukkovelkakirjalainan. Toisen neljänneksen aikana Fortum maksoi takaisin kaksi joukkovelkakirjalainaa vasta‑arvoltaan 350 miljoonaa euroa (SEK 2,600 miljoonaa ja NOK 500 miljoonaa) ja 95 miljoonaa euroa eläkelainoja. Kolmannen kvartaalin aikana OAO Fortum maksoi takasin Venäjän ruplamääräisen 2 miljardin velan (41 miljoonaa euroa). Fortum Värme Holding maksoi ennenaikaisesti takaisin 1,7 miljardin ruotsin kruunumääräisen velan (182 miljoonaa euroa) Fortum Oyjlle joka maksoi takasin saman määräisen velan Tukholman kaupungille. Molempien lainojen alkuperäinen eräpäivä oli joulukuussa 2015.
Lisätietoa katso
liitetieto 3 Rahoitusriskien hallinta,
liitetieto 35 Pantatut varat
ja liitetieto 38 Vastuut.
28.1 Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskut
Laskettu liikkeeseen/erääntyy Koron
peruste
Korko, % Efektiivi‑
nen
korko, %
Valuutta Nimellis‑
arvo, milj.
Tase‑
arvo,
milj. euroa
Fortum Oyj 8 000 miljoonan euron EMTN ohjelma 1)
2006/2016 Kiinteä 4,500 4,615 EUR 750 749
2009/2017 Kiinteä 6,125 6,240 NOK 500 55
2009/2019 Kiinteä 6,000 6,095 EUR 750 746
2010/2015 Vaihtuva Stibor
3 kk+0,95
SEK 3 100 330
2010/2015 Kiinteä 3,125 3,235 SEK 3 100 330
2011/2021 Kiinteä 4,000 4,123 EUR 500 528
2012/2017 Vaihtuva Stibor
3 kk+1,2
SEK 1 000 106
2012/2017 Kiinteä 3,250 3,260 SEK 1 750 186
2012/2022 Kiinteä 2,250 2,344 EUR 1 000 1 074
2013/2018 Kiinteä 2,750 2,855 SEK 1 150 122
2013/2018 Vaihtuva Stibor
3M+1,0
SEK 3 000 319
2013/2023 Vaihtuva Stibor
3M+1,13
SEK 1 000 106
2013/2043 Kiinteä 3,500 3,719 EUR 100 96
Yhteensä 31.12.2014 4 748
1) EMTN = Euro Medium Term Note

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset