Vuosikertomus 2014 | In English |

29 Laskennalliset verot

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Tilikaudelta maksettavat tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen. Verotettava tulos eroaa konsernitilinpäätöksessä raportoidusta tuloksesta johtuen tuottojen ja kulujen kirjanpitokäsittelyn ja verokäsittelyn eriaikaisuudesta tai siitä, että tietyt erät eivät ole lainkaan verotettavia tai verotuksessa vähennyskelpoisia. Tilikauden vero on laskettu käyttämällä niitä verokantoja (ja soveltaen niitä verolakeja), joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä.
Laskennalliset verot on kirjattu konsernitilinpäätökseen varojen ja velkojen verotuksen arvojen sekä näiden kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmää käyttäen. Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se syntyy, kun omaisuuserä tai velka alun perin merkitään kirjanpitoon ja kyseinen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen, ja joka ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen tappioon) liiketapahtuman toteutumisajankohtana. Laskennallinen vero määritetään käyttämällä niitä verokantoja (ja soveltaen niitä verolakeja), joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden oletetaan olevan voimassa, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai verovelka suoritetaan.
Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennalliset verosaamiset vähennetään laskennallisista veroveloista, jos ne liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Laskennallinen vero kirjataan väliaikaisista eroista, jotka johtuvat tytäryhtiöihin sekä osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin tehdyistä sijoituksista, paitsi silloin, kun konserni voi määrätä väliaikaisen eron purkautumisajankohdan ja väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat: Tuleviin veroseuraamuksiin liittyvät oletukset ja arviot + -
Fortumilla on laskennallisia verosaamisia ja ‑velkoja, joiden arvioidaan realisoituvan tuloslaskelmaan kirjattavaksi tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Laskennallisten verosaamisten ja ‑velkojen laskennassa Fortumin pitää tehdä tiettyjä oletuksia ja arvioita liittyen tulevaisuuden veroseuraamuksiin, jotka johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen kirjattujen kirjanpitoarvojen sekä niiden verotuksellisten arvojen eroista.
Tulevaisuuden veroseuraamuksiin liittyviä oletuksia ovat, että tulevaisuudessa tytäryhtiöiden liiketoiminnalliset tulokset ovat johdonmukaisia historiallisiin tasoihin verrattuna, vähennyskelpoisten vahvistettujen verotappioiden hyödyntämisaika pysyy muuttumattomana, ja että voimassaolevat verolait ja verokannat pysyvät muuttumattomina lähitulevaisuudessa. Fortum pitää laskennallisten verosaamisten‑ ja velkojen laskennassa käyttämiään oletuksia varovaisina.
Konsernissa kirjataan verovelkoja ennakoitavissa olevien verotarkastuksessa ilmenneiden kysymysten varalta perustuen odotettavissa oleviin ennusteisiin lisäveroista. Jos lopulliset verot poikkeavat alun perin kirjatuista veroista, tällaiset erot vaikuttavat tilikauden veroihin ja verovarausten määriin kaudella, jolloin ratkaisu on tehty.
Mikäli lopulliset ratkaisut (verotarkastuksiin liittyen) poikkeaisivat 10 %:lla johdon tekemistä arvioista, verovelat kasvaisivat 39 miljoonalla eurolla tilanteessa 31.12.2014.
Laskennallisten verosaamisten ja ‑velkojen muutos vuonna 2014
Laskennalliset verot taseessa, milj. euroa 1.1.2014 Muutos 31.12.2014
Laskennalliset verosaamiset 126 ‑28 98
Laskennalliset verovelat ‑1 338 179 ‑1 159
Laskennalliset verot netto ‑1 212 151 ‑1 061
milj. euroa 1.1.2014 Tulos‑
laskelmaan
kirjatut erät
Muihin laajan
tulok‑
sen eriin
kirjatut erät
Kurssi‑
erot,
erien väliset
siirrot ja muut
muutokset
Tytär‑
yritysten ostot/
myynnit ja
myytä‑
vänä
olevat
omaisuuserät
31.12.2014
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ‑1 264 ‑10 118 5 ‑1 150
Eläkevelvoitteet 7 1 22 ‑2 28
Varaukset 24 ‑23 1
Johdannaisinstrumentit ‑46 ‑1 7 ‑40
Vahvistetut tappiot ja käyttämättömät hyvitykset 80 ‑7 ‑3 70
Muut erät ‑13 44 ‑1 30
Laskennalliset verot netto ‑1 212 5 29 115 2 ‑1 061
Laskennalliset verosaamiset ja verovelat on vähennetty toisistaan vain siinä tapauksessa, kun ne voidaan laillisesti toimeenpantavissa olevan oikeuden nojalla kuitata keskenään ja ne liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Laskennallinen verovelka, 8 miljoonaa euroa (2013: 7), on kirjattu virolaisista tytäryhtiöistä odotettavan voitonjaon vuoksi. Kotiuttamattomat voitot liittyen kyseisiin yhtiöihin olivat 31.12.2014 yhteensä 38 miljoonaa euroa (2013: 32).
Laskennallisen veron muutos liittyy pääasiassa kurssieroihin Venäjällä ja Ruotsissa, joiden vaikutus laskennallisiin veroihin oli 115 miljoonaa euroa.
Laskennallisten verosaamisten ja ‑velkojen muutos vuonna 2013
Laskennalliset verot taseessa, milj. euroa 1.1.2013 Muutos 31.12.2013
Laskennalliset verosaamiset 169 ‑43 126
Laskennalliset verovelat ‑1 561 223 ‑1 338
Laskennalliset verot netto ‑1 392 180 ‑1 212
milj. euroa 1.1.2013 Tuloslas‑
kelmaan
kirjatut erät
Muihin laajan
tulok‑
sen
eriin
kirjatut erät
Kurssi‑
erot,
erien väliset
siirrot ja muut
muutokset
Tytär‑
yritysten ostot/
myynnit ja
myytä‑
vänä
olevat
omaisuuserät
31.12.2013
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ‑1 505 55 45 141 ‑1 264
Eläkevelvoitteet 22 2 ‑17 7
Varaukset 42 ‑18 24
Johdannaisinstrumentit ‑29 ‑9 ‑8 ‑46
Vahvistetut tappiot ja
käyttämättömät hyvitykset
80 80
Muut erät ‑2 ‑12 ‑13
Laskennalliset verot netto ‑1 392 18 ‑25 45 141 ‑1 212
Yritysmyyntien ja ‑ostojen sekä myytävissä olevien pitkäaikaisten varojen aiheuttama laskennallisten verojen muutos vuonna 2013 liittyy pääasiassa Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Fortum Espoo Distribution Oy:n osakkeiden myyntiin vuonna 2014.
Lisätietoja liitteessä 9 Myytävänä olevat omaisuuserät.
Laskennallinen verosaaminen vahvistetuista tappioista on kirjattu siihen määrään saakka, kun on todennäköistä, että niitä voidaan käyttää tulevia verotettavia tuloja vastaan. Kirjatut laskennalliset verosaamiset liittyvät vahvistettuihin tappioihin, joilla ei ole varsinaista vanhentumisaikaa tai joilla on vanhentumisaika, kuten alla on määritelty.
Vahvistetut tappiot vuoden lopussa
2014 2013
milj. euroa Vahvis‑
tetut
tappiot
Lasken‑
nallinen
verosaa‑
minen
Vahvis‑
tetut
tappiot
Lasken‑
nallinen
verosaa‑
minen
Vahvistetut tappiot, joilla ei ole vanhentumisaikaa 29 4 6 2
Vahvistetut tappiot, joilla on vanhentumisaika 260 66 320 78
Yhteensä 289 70 327 80
Taseeseen ei ole kirjattu 50 miljoonan euron (2013: 47) laskennallista verosaamista, koska verosaamisen realisoituminen ei ole todennäköistä. Kirjaamaton laskennallinen verosaaminen liittyy pääosin vahvistettuihin tappioihin, joiden käyttäminen tulevaisuudessa on epävarmaa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset